تعبیر خواب زندان بان

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی وتعبیر خواب زنداناگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون زندان ببینید و تعبیر خواب زندانندانید آن زندان کجا است و چه نام تعبیر خواب زنداندارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب زنداناگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است،تعبیر خواب زندان زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیندتعبیر خواب زندان در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زنداناگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد.تعبیر خواب زندان اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است. اگر بيند با مردي زندانبان با بند تعبیر خواب زندانهمي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش يابد.

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب زندان رفتن , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان اطلاعات بیشتری داشته باشد

تعبیر خواب زندان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.تعبیر خواب زندان زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.تعبیر خواب زنداناگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي بيابد.  

تعبیر خواب زندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.