همه چیز درباره تعبیر خواب “ذبح” گوسفندان

تعبیر خواب ذبح | تعبیر خواب ذبح | tabire khab

تعبیر خواب ذبح گوسفندان,تعبیر خواب کشتن گوسفندان,تعبیر خواب گوسفندان ذبح شده,تعبیر خواب ذبح انسان,تعبير خواب ذبح انسان,تعبیر خواب کشتن انسان,تعبیر خواب قربانی انسان,تعبیر خواب کشتن انسان با تفنگ,تعبیر خواب کشتن انسان با چاقو,تعبير خواب ذبح كردن انسان,تعبير خواب قرباني كردن انسان,تعبیر خواب قربانی شدن انسان,تعبیر خواب کشتن انسانها,تعبیر خواب ذبح گاو,تعبیر خواب کشتن گاو,تعبیر خواب قربانی گاو,تعبیر خواب گاو ذبح شده,تعبیر خواب کشتن گاو وحشی,تعبیر خواب گاو قربانی شده,تعبیر خواب کشتن گاو سیاه,تعبیر خواب کشتن گاو ماده,تعبیر خواب کشتن گاو میش,تعبیر خواب کشتن گاو سفید,تعبیر خواب ذبح مرغ,تعبیر خواب کشتن مرغ,تعبیر خواب کشتن مرغ خانگی,تعبیر خواب قربانی مرغ,تعبیر خواب کشتن مرغابی,تعبير خواب ذبح كردن مرغ,تعبير خواب قرباني كردن مرغ,تعبیر خواب کشتن شتر مرغ,تعبیر ذبح مرغ در خواب,تعبیر خواب مرغ ذبح شده,تعبیر خواب ذبح,تعبیر خواب ذبح شتر,تعبیر خواب ذبح گوساله,تعبیر خواب ذبح سگ,تعبیر خواب ذبح پرنده,تعبير خواب ذبح شتر,تعبیر خواب کشتن شتر,تعبیر خواب قربانی شتر,تعبير خواب قرباني كردن شتر,تعبیر ذبح شتر در خواب,تعبیر خواب شتر ذبح شده,تعبیر خواب نحر شتر,تعبیر خواب دیدن کشتن شتر,تعبیر خواب قربانی گوساله,تعبیر خواب کشتن گوساله,تعبير خواب قرباني كردن گوساله,تعبیر خواب ذبح حیوانات,تعبیر ذبح گوساله در خواب,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب کشتن سگ سیاه,تعبیر خواب کشتن سگ وحشی,تعبير خواب کشتن سگ,تعبیر خواب قربانی سگ,تعبير خواب قرباني كردن سگ,تعبیر خواب دیدن کشتن سگ,تعبیر خواب کشتن توله سگ,تعبیر خواب کشتن سگ سفید,تعبیر خواب کشتن پرنده,تعبیر خواب کشتن پرنده سیاه,تعبیر خواب ذبح پرندگان

تعبیر خواب ذبح , تعبیر خواب ذبح انسان , تعبیر خواب ذبح گوسفندان و گوساله و گاو و شتر

خواب ذبح کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ذبح کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ذبح کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ذبح کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید ذبح کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ذبح از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن قربانی 4 دلیل دارد

ایمن شدن از ترس-مراد یافتن-خیر و برکت-تمام شدن قحطی

تعبیر خواب ذبح از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب ذبح زیاد شدن مال و دولت است

تعبی خواب ذبح از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ذبح کردن شتر یا گوسفند خوب است و معنایش رهایی از تنگنا است

تعبیر خواب ذبح از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن گوشت قربانی سود و منفعت است

تعبیر خواب تقسیم کردن گوشت قربانی این است که مردی محتشم بمیرد و مال او را تقسیم کنند

تعبیر خواب قربانی و ذبح از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ذبح و قربانی کردن بشارت است

تعبیر خواب ذبح , تعبیر خواب ذبح انسان , تعبیر خواب ذبح گوسفندان و گوساله و گاو و شتر

تعبیر خواب ذبح از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب ذبح و قربانی کردن ، نجات و رستگاری است

تعبیر خواب دیدن قربانی کردن دیگران سود و منفعت است به خصوص اگر به بیننده هم سهمی بدهند

تعبیر خواب ذبح حیوان حلال گوشت خوب است

تعبیر خواب ذبح انسان فساد و تباهی زیاد در دین است

تعبیر خواب ذبح حیوان حرام گوشت فساد و تباهی در دین است

تعبیر خواب ذبح و قرابنی گاو و گوسفند و تقسیم گوشت آن خوب است و نشان از خیر و خوبی شما به دیگران است

تعبیر خواب ذبح , تعبیر خواب ذبح انسان , تعبیر خواب ذبح گوسفندان و گوساله و گاو و شتر

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد.

تعبیر خواب ذبح , تعبیر خواب ذبح انسان , تعبیر خواب ذبح گوسفندان و گوساله و گاو و شتر

از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.

تعبیر خواب ذبح | تعبیر خواب ذبح انسان | تعبیر خواب

64 comments

 1. ديدن قربان كردن بر چهار وجه است.

  اول: ايمن شدن از ترس. دوم: يافتن مراد و حاجات. سوم: خير و بركت. چهارم: زوال قحطي و تنگي.

 2. اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود، بيننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر ازاد است رستگاري يابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسي داشت ايمن شود. اگر درتنگي بود به فراخي آيد. اگر اين خواب نزديك عيد قربان بيند، دليل كه اثر آن بيشتر است.

 3. اگر بيند گوشت قرباني خورد، دليل منفعت است

 4. . اگر بيند گوشت قرباني قسمت نمود به مردم، دليل كه مردي محتشم در آنجا بميرد و مال او را قسمت كنند.

 5. ديدن قرباني درخواب، دليل بشارت است.

 6. قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قرباني به بيننده خواب سهم بدهند

 7. قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قرباني به بيننده خواب سهم بدهند. اگر بيننده خواب ببيند حيواني حلال گوشت را قرباني مي کند خوب است ولي اگر ببيند چه خودش و چه ديگران حيوان حرام گوشت و مکروه را مي کشد و نام اين کار را قرباني مي نهد نشان فساد و تباهي و ارتکاب گناه است و خواب خوبي نيست. اگر در خواب ببينيد که گوسفند يا گاوي را قرباني مي کنيد و گوشت آن را تقسيم مي نماييد خوب است و نشان آن است که از شما به ديگران خير و خوبي مي رسد.

 8. اگر در خواب ببينيد که گوسفند يا گاوي را قرباني مي کنيد و گوشت آن را تقسيم مي نماييد خوب است و نشان آن است که از شما به ديگران خير و خوبي مي رسد.

 9. قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قرباني به بيننده خواب سهم بدهند. اگر بيننده خواب ببيند حيواني حلال گوشت را قرباني مي کند خوب است ولي اگر ببيند چه خودش و چه ديگران حيوان حرام گوشت و مکروه را مي کشد و نام اين کار را قرباني مي نهد نشان فساد و تباهي و ارتکاب گناه است و خواب خوبي نيست. اگر در خواب ببينيد که گوسفند يا گاوي را قرباني مي کنيد و گوشت آن را تقسيم مي نماييد خوب است و نشان آن است که از شما به ديگران خير و خوبي مي رسد.

 10. در خواب دیدم از دست چپم عقرب سیاه بیرون می اید و با فشار دادن ان تعدا زیادی عقرب بیرون امد. و همچنین در خواب به خودم میگفتم حساسیت دستم که چند سال است دارم از این عقرب ها است . و عقرب ها که بیرون می امد میکشتم .
  همزمان یک گوسفند نذری در خواب داشتم و از فامیل برای خوردن نذری دعوت میکردم . تعبیر آن چیست ؟

 11. نظرمن اینه که دعای چشم زخم وچهارقل روهرروزبخونید…وبرای حاجتتون نذرکنیدنذرطعام که براورده میشود.

 12. خواب دیدم من و همسرم چهار تا انسان رو قربانی کرده بودیم .البته خواب من بعد از تقسیم کردن گوشت قربانی ها شروع شد

 13. قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.

 14. خواب دیدم مادرم خدا بیامز گوسفند قربانی کرده و غذا پخته بود وتمام خواهر وبرادرانم جمع شده بودیم ومن تواین فکر بودم مادرم عقیقه را در زمانه حیات قربانی کرده بود پس این قربانی بابته چیس سر سفره بودم ک مابقی قربانی را راوردن ک شامل جگر یک ران گوسفند وقسمتی ازمعده گوسفند با کله پاچ من ازمادرم پرسیدم سهمی ازگوشت برام گذاشتی مادرم گفت اره برات کنار گذاشته ام براتو ودوتا ازبرادرانم ک نام برد لطفا برام تعبیر کنید باتشکر

 15. محمد بن سیرین گوید :

  اگر كسی به خواب دید كه اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیك عید قربان بیند، دلیل كه اثر آن بیشتر است.

  ابراهیم كرمانی گوید :

  اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل كه مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت كنند.

  جابر مغربی گوید :

  دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  دیدن قربان كردن بر چهار وجه است.

  اول: ایمن شدن از ترس.

  دوم: یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).

  سوم: خیر و بركت.

  چهارم: زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.

  یوسف نبی علیه السلام گوید :

  دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

 16. اگر بيند گوشت قرباني قسمت نمود به مردم، دليل كه مردي محتشم در آنجا بميرد و مال او را قسمت كنند.جابرمغربي گويد: ديدن قرباني درخواب، دليل بشارت است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قربان كردن بر چهار وجه است. اول: ايمن شدن از ترس. دوم: يافتن مراد و حاجات. سوم: خير و بركت. چهارم: زوال قحطي و تنگي.

 17. محمدبن سيرين گويد:
  بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد. اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

 18. سلام. خواب دیدم ی میش ی نفر دارهذیح میکنه ک ظاهرا تازه پشم چیدن .روی کله دعوا شده من با صدای بلند صدا میزنم این کله پارچه مال همونه ک ذبح کرده – خواهشا زود جوابشو بهم بدید

 19. سلام. خواب ديدم. يكي از دوستان اومده در خونه ما ميگه اون گاو كه قرباني كردي كله و پاچه شو بدي من گفتم كه انو دادم. قصاب لطفآ جواب بدين تعبيرش چيست

 20. سلام
  لطفا یکی راهنماییم کنه من خواب دیدم ک یه مردی سر ی مرد دیگرو کشت
  و من و مادرم و 1ازجاری هام گریه میکردیم
  و گوشفند هم کشتن اما از شکمش گوسفند رو کشتن از سرذبحش نکردن
  تعبیرش چی میتونه باشه؟لطفاراهنماییم کنین دارم روانی میشم

 21. خواب دیدم که گوسفندقربانی میکنم جواب برایم بگوید

 22. من خواب دیدم عده ای ثروتمندان در جشن عروسی خود به جای گوسفند شیر نر قربانی کردند کمی که گذشت بعدا یک شیر ماده هم قربانی کردند تعبیرش چیست؟

 23. خواب دیدم که خود ذبح میشم .چه تعبیر خوابی میتواند داشته باشد..

 24. سلام. خواب دیدم ی میش ی نفر داره ی میش ذیح میکنه ک ظاهرا تازه پشم چیدن .روی کله دعوا شده من با صدای بلند صدا میزنم این کله پارچه مال همونه ک ذبح کرده – خواهشا زود جوابشو بهم بدید

 25. من از همسرم جدا شدم دیشب خواب دیدم جلو در مادرشون دارم قربونی می کشم لطفا مرا راهنمایی کنید

 26. خواب دیدم در حیاط خانه مادرم یک سگ سفید که سه توله هم داشت را از توله ها جدا کرده و قصاب در حضور من ان را قربانی کرد.

 27. شورانگیز

  سلام دیدم گاو قربانی میکنم چاقوی من نبرید و پدرم گرفت تاببرد ولی اوهم بازجر سرش را می برید وگاو هم مثل لنسان ناله می کرد .

 28. من در خواب دیدم زنی به من مقدار زیادی گوشت داد و گفت که گوشت قربانی است زن ناشناس بود لطفا تعبیر کنید

 29. من خواب دیدم که یکی از اعضای خانواده مرغ قربانی می کند تعبیر آن را برایم ارسال می کنید؟

 30. منوچهر مطيعي تهراني گويد: قرباني کردن در خواب نجات و رستگاري است و ديدن قرباني کردن ديگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قرباني به بيننده خواب سهم بدهند. اگر بيننده خواب ببيند حيواني حلال گوشت را قرباني مي کند خوب است ولي اگر ببيند چه خودش و چه ديگران حيوان حرام گوشت و مکروه را مي کشد و نام اين کار را قرباني مي نهد نشان فساد و تباهي و ارتکاب گناه است و خواب خوبي نيست. اگر در خواب ببينيد که گوسفند يا گاوي را قرباني مي کنيد و گوشت آن را تقسيم مي نماييد خوب است و نشان آن است که از شما به ديگران خير و خوبي مي رسد. از امام صادق عليه السلام نيز نقل مي کنند که قرباني در خواب برآمدن حاجات و ايمني است. ابن سيرين از جابر مغربي نقل مي کند که ديدن قرباني در خواب نشان بشارت است و نيکو است.

 31. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قربان كردن بر چهار وجه است. اول: ايمن شدن از ترس. دوم: يافتن مراد و حاجات. سوم: خير و بركت. چهارم: زوال قحطي و تنگي.

 32. جابرمغربي گويد: ديدن قرباني درخواب، دليل بشارت است.

 33. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند گوشت قرباني خورد، دليل منفعت است. اگر بيند گوشت قرباني قسمت نمود به مردم، دليل كه مردي محتشم در آنجا بميرد و مال او را قسمت كنند.

 34. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد كه اشتري ياگوسفندي قرباني نمود، بيننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر ازاد است رستگاري يابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسي داشت ايمن شود. اگر درتنگي بود به فراخي آيد. اگر اين خواب نزديك عيد قربان بيند، دليل كه اثر آن بيشتر است.

 35. طیبه پزشکیان

  سلام خواب دیدم شترسفیدی راذبح کردن وخون ان رابه پیشانیه خودم زدم درحالی که بارداربودم

 36. خواب بریدن سر همسر د

 37. سلام بریدن سر همسر زن دوستداشتنی درخواب

 38. سلام درخواب۵گوسفندبسیارچاق رادیدم که نرده اندوباشوهرم‌داشتیم فرارمیکردیم ویک سگ هم مارادنبال میکردلطفاتعبیرش چیه

 39. سلام
  خواب دیدم
  4تا گوسفند بایه گاو و نصفه سربریدن حیونام ازشدت درد اینکه نصفه بریده شدن خودشونو روی زمین میکشن
  میشه بگید تعبیرش چی

 40. می دیدم قبل از ذبح سلاخی می شوند

 41. خداوند مغفرت کنه خواب دیدم پدرم یک گوسفند یک بز را خانه ما آمرده ذبح میکنه

 42. خواب دیدم که سر همسرمو با این که عریان بود گلو شو ذبح یا به اصطلاح قربونی کردم تازه ازدواج کردیم…

 43. منم خواب که سر خواهر بزرگ ترم رو گوش تا گوش ذبح کردم بعد هم سرشو گذاشتم روی سینش.

 44. سلام . لطفا کمکم کنید من تازه ازدواج کردم و خواب دیدم که روز عید قربان به جای اینکه گوسفند روز ذبح کنن به من آب دادن و عین گوسفند ولی با همین لباس عروس قربونیم کردن
  … جواب بدین لطفا

 45. پورنگ غفاری

  سلام نزدیک اذان صبح خواب دیدم که خودم خودم را ذبی میکنم دردرحال جدا کردن سرازبدن تشهد میگفتم ویک سوره از قران مجید را میخواندم.لطفا منایش را بگویید.سپاسگزارم

 46. سلام
  خواب دیدم یه سگ که ولگرد هم نبود رو سرش رو از کیسه بیرون آوردن و همان لحظه قربانیش کردند

 47. سلام

  من دختر بی حجابی نیستم و حجابم رو کامل رعایت میکنم .. ولی دیشبخواب دیدم شوهرم منو به پهلو خوابوند و چادر و مقنعه ام رو درآورد سرمو به عقب برد و ذبحم کرد… کمکم کنید

 48. دیشب خواب دیدم تو یک مجلس بزرگ هستیم و من مادرمو دیدم که دست و پایش را بستند و اورا خوابوندتد و میخواستند از قفا سرش رو ببرند(از پشت سر) ولی من مانع شدم و گفتم از جلوی گلو سرشو ببرید. بعدش رفتم چاغو رو گرفتم از جلوی برآمدگی زیر گلوش گذاشتم و بریدم ولی مادرم خیلی زجر کشید و دست و پا میزد تا مرد….

 49. سلام
  دیشب بعد نماز صبح تو خواب دیدم که با مادر شوهرم کلی گوسفند برای نذری ذبح می کنیم بعد که گوسفندها تموم شدن مادرشوهرم گفت که سر من هم ببر تا از گوشت سرم به این گوشتها اضافه کنیم … من هم این کارو کردم بعد میدیدم که ایشون هنوز زنده است و از گوشت سرش برداشت و باز به همون حالت قبل برگشت….. کسی میتونه بگه تعبیرش چیه؟؟؟

 50. سلام
  مادرم خواب دیده که من قصد قربانی کردن فرزند پسرم رو داشتم البته من فرزند پسر ندارم
  تعبیرش چی میتونه باشه
  باتشکر

 51. سلام من خواب دیدم فک کنم محرم بود روز تاسوعا
  من و پسر داییمو آب دادن و دست هردومونو از پشت بستن یکی هم پاهامونو گرفت و اون آدم نمی‌دونم کی بود هردومونو رو به قبله کردو اول سر پسر داییمو برید و از تنش جدا کرد و پسر داییم از شدت درد به خودش می‌پیچید و خون زیادی ازش رفت و بعد منو رو به قبله کرد و چاقو رو گذاشت رو گلومو برید و من داد زدم و خرخر میکردم از گردنم خون جاری بود و سر منو جدا کرد و گذاشت کنار
  در ضمن اینم بگم شاید حکمتی داشته باشه که در خواب موقع سربریدنم منو پسر داییم هردومون کت و شلوار خاکستری به تن داشتیم که همه جاش خونی شد می‌خوام تعبیرشو زود بدونم به پسرداییم
  گفتم منو اون چند روزه تو فکریم لطفاً تعبیر کنین

 52. سلام چندروز پیش خواب دیدم فک کنم قبلا هم یه بار اینو گفتم دیدم یه روز فک کنم روز تاسوعا بود که منو پسرداییم که هردومون کت شلوار به رنگ طوسی به تن داشتیم لباسامونو گفتم شاید حکمتی داشته باشه که دستامونو بستنو بهمون آب دادن و به پهلو عین گوسفند به زمین زدند که اول سر پسر داییمو بریدن و از بدن جداش کردن و بعد منو به پهلو رو زمین خابوندن سرمو برد عقب و قاچو رو گذاشت رو گلومو برید که موقع بریدن گلوم به خرخر افتادم و سرمو از بدن جدا کرد که همه جارو خون فراگرفته بود یه خواب عین اینم دیدم که اونم میگم این خواب برام شب و روز نزاشته لطفاً معنی شو بگین برام

 53. سلام چندروز پیش خواب دیدم فک کنم قبلا هم یه بار اینو گفتم دیدم یه روز فک کنم روز تاسوعا بود که منو پسرداییم که هردومون کت شلوار به رنگ طوسی به تن داشتیم لباسامونو گفتم شاید حکمتی داشته باشه که دستامونو بستنو بهمون آب دادن و به پهلو عین گوسفند به زمین زدند که اول سر پسر داییمو بریدن و از بدن جداش کردن و بعد منو به پهلو رو زمین خابوندن سرمو برد عقب و قاچو رو گذاشت رو گلومو برید که موقع بریدن گلوم به خرخر افتادم و سرمو از بدن جدا کرد که همه جارو خون فراگرفته بود یه خواب عین اینم دیدم که اونم میگم این خواب برام شب و روز نزاشته لطفاً معنی شو بگین برام

 54. سلام . من خواب دیدم که داداشم روی سینم نشست و منو لخت کرد و بعد خرخره منو با چاقو قطع کرد … آخه این تعبیرش چی میتونه باشه؟صبح که پاشدم زیر حلقومم درد میکرد؟ زود جوابمو بدین..

 55. خواب دیدم که یک شخص عالی مقام من و تعدادی از افراد رو به کوهستانی برد که بالای صخره هاش یک کعبه نمادین درست کرده بود و به گفته خودش این رو میپرستید.و جلوی کعبه تناب داری رو اویزون کرده بود و میگفت هرگروهی رو به اینجا بیاره یک نفر رو قربانی میکنه.و قرعه این بار سهم منه.من هم از دستشون فرار کردم و نتونستن منو قربانی کنن اما همچنان در ترس و وحشت بودم.
  تعبیر این چی میتونه باشه؟؟؟؟؟؟

 56. سلام من خواب دیدم من و دوستم از میان کلی مرد سیاه پوش رد شدیم و رسیدیم به انجایی که چند تا مرد دست و پای یه دختر برهنه را گرفته اند و اورا ذبح کردن و من و دوستم بدون اینکه ناراحت از این موضوع باشیم فقط نگاه کردیم و بعد از اینکه سر او را بریدن ناخن های پاهایش را هم کوتاه کردند و دادن به ما..تعبیرش چی میتونه باشه

 57. عبدالعلیم

  خواب دیدم که با مادرم یکجا گاوی را می کشیم, در وقت قطع کردن پاه های گاو آنها خیلی ضعیف و شکننده هستند. لطف نماید پاسخ اش را برایم بفرستید.

 58. سلام من خواب دیدم مادر شوهرم خدا بیامرز گاو گرفته حالا نمیدونم قربانی کردن یا نه فقط میدونم یه گوساله مرده با پوست اورده تو آشپز خونه و دو قسمتش کرده یه قسمتشو داده به من و شوهرم بقیشو داره تمیز میکنه، میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم

 59. سلام من خواب دیدم گوسفندهایی رو دارن ذبح میکنن و من با اگاهی از روی ان رد شدم به رسم اینکه اگه از روی خون رد بشم خوبه،وخونش به شلوارم پاشید.

 60. سلام لطفن تعبیر خواب منو بگید ممنون میشم
  دیشب خواب دیدم که بادوستام داشتیم راه میرفتیم یه پسسر همسایمون که شنییدم قرارهه بیاد خواستگاریم سوار وانت شده با خوانوادش گوسفندی را جلویی پایی من قربانی کرد واز من خواستگاری کرد ولی من گفتم نه.و چون هییچ رقمه ما بهم نمیخوریم اون هی میگفت چرا واز خواب بیدار شدم لطفن تعبیرشو بگین ممنون میشم

 61. ناشناس

  سلام :خواب دیئم پدرم که فوت کرده در حال ذبح کردن تعداد زیادی گوسفند بود به او گفتم که شما که حال خوشی نداری پس چرا اینهمه گوشفند گرفتی و سر می بری و بگذار من در پوسکندن ان به شما کمک کنم که در همین حال که متعجب از بودن حدود بیش از 10 گوسفندبودم و پدرم در حال زبح کردن بوداز خواب بیدار شدم
  لطفا بفرمائید که تعبیر این خواب چیست با تشکر

 62. سلام من دیشب در خواب در یکی از خانه های مادبزگیم بودم که اون الا فوت شده در خواب اون حیاتی که میدیدم همزمان حیات خانه عمه ای که اون هم خونه اش رو تو روستا جاگذاشته و حیات خونه یکی از فامیلامون که جن زده شده همزمان دیدم که ۳تادر داشت من تو شب تاریک دیدم که یک انسان همانند دیو و جن ولی با صورت انسان جلوم ضاهر شد که من با ۳یا ۴تا چاقو تو گردنش فرو میکردم و و به گردنش میکشیدم ولی او نمیمرد و با من صحبت میکرد تو خواب انقد ترسیدم که از خواب پریدم.
  راستی تو این خواب کل خانوادم هم شاهد ماجرا بودن ولی هیچکی جز مادرم تو خواب صحبت نمیکرد.
  لطفا‌ تعبیر کنید……چون خیلی نگرانم و واقعا ترسیدم.
  باتشکر…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.