تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه | تعبیرخواب چاه | tabire khab

تعبیر خواب چاه,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه فاضلاب,تعبیر خواب چاه آب زلال,تعبیر خواب چاه کندن,تعبیر خواب چاه پر آب,تعبیر خواب چاه نفت,تعبير خواب چاه آب,تعبیر خواب چاه عمیق,تعبیر خواب چاه مستراح,تعبير خواب-چاه توالت,تعبیر خواب چاه دستشویی,تعبير خواب چاه دستشويي,تعبیر خواب گرفتن چاه توالت,تعبیر خواب افتادن در چاه توالت,تعبیر خواب بالا زدن چاه توالت,تعبیر خواب در چاه فاضلاب افتادن,تعبیر خواب دیدن چاه فاضلاب,تعبیر خواب پر شدن چاه فاضلاب,تعبیر چاه فاضلاب در خواب,تعبیر خواب کندن چاه اب,تعبير خواب چاه كندن,تعبیر چاه کندن در خواب,تعبیر خواب کندن چاه دستشویی,تعبير خواب چاه پر از آب,تعبیر خواب چاه پر از آب,تعبیر خواب دیدن چاه پر از آب,تعبير خواب چاه نفت,تعبیر خواب چاه نفت سیاه,تعبیر خواب دیدن چاه نفت,تعبیر خواب چاه آب,تعبیر خواب کندن چاه آب,تعبیر خواب از چاه آب کشیدن,تعبیر خواب افتادن در چاه آب,تعبیر خواب دیدن چاه اب,تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق,تعبیر خواب چاه اب عمیق,تعبیر خواب افتادن در چاه مستراح,تعبیر خواب گرفتگی چاه توالت,تعبیر خواب پرشدن چاه دستشویی

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

خواب چاه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چاه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چاه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چاه را مطالعه نمایید و متوجه شوید چاه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب چاه شش چیز است

زن – کنیزک – دانشمند – ثروت – حیله – مکر

تعبیر خواب چاه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب چاه ، زن است

تعبیر خواب چاه کندن در جایی ، زن گرفتن از آنجاست

تعبیر خواب کسی در چاه کندن به تو کمک می کند این است که کسی واسطه رسیدن تو و آن زن می شود

تعبیر خواب آب چاه ، مال زن است

تعبیر خواب خوردن آب چاه ، خوردن مال زن است

تعبیر خواب چاه کندن بدون آنکه به آب برسد ، زنی درویش و فقیر خواهد

تعبیر خواب چاه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خوردن آب بد طعم چاه ، به کراهت خوردن مال زن است

تعبیر خواب خوردن آب گرم چاه ، به جفا خوردن مال زن است یا بیمار شدن است

تعبیر خواب خوردن آب خنک و گوارای چاه ، دیدن خیر و منفعت از زن است

تعبیر خواب آب زیاد چاه ، زن جوانمرد و بخشنده است

تعبیر خواب آب کم چاه ، زن دون مرتبه است

تعبیر خواب چاه کندن و زود آب تمام شدن ، بیماری زن است و خوردن مالش در بیماری است

تعبیر خواب آب چاه کبود و سیاه ، غم و اندوه و بیماری است

تعبیر خواب آب سفید چاه ، میراث است

تعبیر خواب آب چاه در زیزمین رفتن و تمام شدن ، هلاکت زن است

تعبیر خواب چاه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب آب کشیدن از چاه ، جمع کردن مال به حیله و نیرنگ است

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را ریختن ، نفله کردن مال است

تعبیر خواب آب کشیده شده از چاه را در ظرف ریختن ، مال خود را درست نگه می دارد

تعبیر خواب در چاه افتادن ، در مکر و حیله افتادن است

تعبیر خواب با آب چاه باغ را آب دادن ، تخصیل مال است که با آن زن بگیرد و اگر باغ میوه داشته باشد تعبیرش فرزند است

تعبیر خواب چاه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب چاه ، مکر و حیله و زن است

تعبیر خواب چاه از دید حضرت دانیال ، چاه منبع علم است و بیننده خواب دانشمند می شود

چاه در خواب دیدن به فرموده مجلسی روزی حلال است

تعبیر خواب چاه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب چاه ، آینده ای نامشخص است

تعبیر خواب آب از چاه کشیدن ، انجام کارهای سودآور است

تعبیر خواب نوشیدن از آب چاه ، سلامتی و نیرو است

تعبیر خواب چاه کندن ، کار پر در آمد است

تعبیر خواب چاه خشکیده ، غم و غصه است

تعبیر خواب چاه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب کار کردن در چاه نفت ، بدبختی به دست خود است

تعبیر خواب افتادن در چاه ، نا امیدی است

تعبیر خواب مسدود کردن چاه ، اسیر نقشه های دشمن می شوید

تعبیر خواب چاه خشک ، به غارت رفتن ثروتتان است

تعبیر خواب چاه با پمپ آب ، بهره بردن از فرصت هاست

تعبیر خواب بیرون کشیدن آب از چاه ، شکوفا شدن استعدادهاست

تعبیر خواب چاه | چاه در خواب دیدن | تعبیر خواب

100 comments

 1. چاه در اصل، تاويل زن است

 2. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد.

 3. اگر بيند كه كندن چاه كسي او را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و آن زن كسي واسطه است و خواهد كه به مكر و حيله آن زن را به زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله است

 4. فلان كس چاه براي فلان كس مي كند، يعني با وي بدي و مكر خواهد كرد، و آب چاه در خواب مال زن است.

 5. شورانگیز

  اگر كسي بيند كه ازچاهي آب خورد، دليل كه مال زن بخورد.

 6. اگر از چاهي آب خورد كه از خشت پخته برآورده بود هم، دليل بر مال زن كند

 7. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاند

 8. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه به جهت مال زن جفا يابد و به قول بعضي از معبران بيمار شود

 9. اگر بيند كه آب چاه خنك و خوش بود، دليل كه از زن خير و منفعت بيند

 10. اگر بيند آب چاه بسيار بود، دليل كه زن جوانمرد و سخي است

 11. اگر بيند آب چاه اندك است، دليل كه زن سفله و دون است

 12. اگر بيند چاه بكند و آب زود برآمد، دليل كه زن بيمار شود و مال خود در بيماري بخورد، اگر از چاه آب سياه برآمد يا كبود، دليل كه غم و اندوه به وي رسد و اگر بيند از چاه آب سفيد برآمد، دليل كه ميراث ياب

 13. اگر بيند كه آب چاه در زيرزمين فرو رفت و هيچ نماند.، دليل كه زن هلاك شود و مالش تلف گردد.

 14. اگر بيند چاه در زيرزمين فرو رفت هم، دليل بود برهلاك زن.

 15. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند دلو درچاه كرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ريسمان گسسته شد، دليل كه او را فرزندي آيد ناتمام

 16. جابرمغربي گويد: اگر بيند آب از چاه مي كشيد، دليل كه به مكر و حيله مال جمع كند، خاصه كه چاه خود كنده باشد، اگر بيند به دلو آب همي كشيد و در سبو مي ريخت، دليل كه مال خود نيكو نگاه دارد.

 17. اگر بيند به دلو آب همي كشيد و در سبو مي ريخت، دليل كه مال خود نيكو نگاه دارد. اگر بيند آن آب راكه بركشيد بر زمين ريخت، دليل كه مال را نفقه كند به خير

 18. اگر بيند به دلو آب همي كشيد و در سبو مي ريخت، دليل كه مال خود نيكو نگاه دارد. اگر بيند آن آب راكه بركشيد بر زمين ريخت، دليل ك اگر بيند به دلو آب همي كشيد و در سبو مي ريخت، دليل كه مال خود نيكو نگاه دارد. اگر بيند آن آب راكه بركشيد بر زمين ريخت، دليل كه مال را نفقه كند به خيره مال را نفقه كند به خير

 19. اگر بيند باغ را آب همي داد،دليل كه از مالي كه حاصل كرده است زن خواهد، يا كنيزك خرد.

 20. اگر بيند كه در آن باغ ميوه بود، دليل كه او را فرزندي آيد و بعضي گويند: اگر بيند باغ را آب همي داد، دليل كه با زن خود مجامعت كند.

 21. اگر بيند آب برچاه آمد و روان شد، دليل كند كه زني توانگر به زني خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود

 22. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن چاه در خواب، بر شش وجه است. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: عالم، چهارم: توانگري، پنجم: مكر، ششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله است.

 23. به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است

 24. محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند … 
  کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

 25. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد، اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد. اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم، دلیل بود برهلاک زن.

 26. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام.

 27. جابرمغربی گوید: اگر بیند آب از چاه می کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد، اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد. اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت، دلیل که مال را نفقه کند به خیر. اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد. اگر بیند باغ را آب همی داد،دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد. اگر بیند که در آن باغ میوه بود، دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند: اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که با زن خود مجامعت کند. اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چاه در خواب ، بر شش وجه است. اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: عالم، چهارم: توانگری، پنجم: مکر، ششم: مکر و حیله و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

 28. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چاه، زن می‌باشد، و تعبیر خواب آب چاه، مال و اموال زن است.

 29. باسلام،شوهرم دیشب حوالی ساعت۳خواب دید که داخل چاهی پراز مرده وچیزایی مثل مرده افتاده،خیلی فکرمون مشغلول شده،ترخدازودجواب بدیدممنونتون میشم

  • صدقه بدهید به فقیر واقعی (یتیم)

   • خواب رو حتی اگر بده تعبیر بد نکنید زیرا اولین تعبیر همان تعبیر خوابه اول خودتان خواب را به خوبی ونیکی تعبیر کنید وبعد صدقه به دست خود فقیر دهید نه اینکه در صندوق بیندازید واخر اینکه خواب بد رو هیچوقت بازگو نکنید برای کسی اونم بعد تعبیر خوب خودتون

 30. در مورد موقعیت های کاری که به او پیشنهاد شده به دقت بررسی کند و به هر کسی پاسخ مثبت ندهد

  • دیشب در خواب دیدم خواهرم ایستاده بود ومن بود ولی من در چاهی عمیق افتادم ولی از ان سالم بیرون امدم و نزد مادرم که چند ماهی است فوت کرده رفتم

  • خواب دیدم چاه فاضلاب گرفتهبود من بازش کردم

 31. باسلام وخسته نباشید – چاه آبی که درباغ پدرم هست رو دیدم که داخل چاه رو نگاه کردم دریای ازآب موج میزد. و اینچاه آب خوبی دارد ولی یک آب عزیمی. از آن میگذشت. وحشتناک مثل دریای طوفانی. – باتشکر.

 32. خواب دیدم درخانه بروی نظافتچی بازکردم ازدربیرون رفتم خودرادرگودالی باعمق دوسه متری دیدم .خواستم برگردم فرزند دخترم بادوستش بیرون آمدند دربرویمان بسته شد بچه را دعواکردم وزدم که از ترس بیدار شدم .متشکر

 33. به تشخيص معبران سنتي و کهن چاه در خواب هاي ما مکر و حيله است و چون به طور سنتي و عرفي مکر و حيله به زن بر مي گردد و صحيح يا غلط زن را منشا نيرنگ و دوروئي و رياکاري دانسته اند چاه را نيز در خواب زن تعبير کرده اند.در نفايس الفنون نيز چاه آب _ مال مجموع _ تشخيص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانيم که آن چاه آب دارد مالي اندوخته به ما مي رسد. مرحوم مجلسي نوشته آب چاه روزي حلال است.

 34. لوک اویتنهاو می گوید :

  چاه : آینده ای نامشخص

  آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور

  نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو

  چاه کندن : کار پر در آمد

  چاه خشکیده : غم و غصه

 35. اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفادة نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .

 36. اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .

 37. اگر خواب ببینید دهانة چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .

 38. دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .

 39. دیدن چاهی که پمپی بر دهانة آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .

 40. اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد

 41. روایت است که مردی به « عبدالله بن عباس » گفت : در خواب دیدم که سطل به چاه انداختم تا آب بردارم و طناب پاره و دو تکه شد یک قسمت را بالا کشیدم و یک قسمت آن در چاه ماند ! عبدالله گفت : تو از همسر خود غایب بوده ای و او فرزندی شش ماهه سقط کرده و آن را دفن کرده اند . آن مرد گفت من از کلام او ( که مطابق واقع بود ) شگفت زده شدم .

 42. دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی در خواب ببیند در جای آشنایی چاه حفر می کند با بستگان خود حیله و نیرنگ می کند . بعضی از معبران می گویند : حفر چاه و در آمدن آب ، نکاح و ازدواج است ؛ اگر ببیند برای کسی دیگر چاه حفر می کند واسطۀ ازدواج آن شخص می شود .

 43. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چاه، زن می‌باشد، و تعبیر خواب آب چاه، مال و اموال زن است.

 44. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.

  • در خواب دیدم در حیاط خانه ناگهان از زمین نفت بالازد ودر آسمان میپاشید نفت سیاه.

 45. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد (زیرا کندن چاه مکر و حیله است، همان‌طور که مثل می‌زنند: “فلانی برای فلانی چاه میکَند”، یعنی با او مکر و بدی می‌کند).

 46. اگر ببینی در حال کندن زمین به شکل چاه یا سردابه هستی، یـعـنـی مال و اموال دنیوی را با مکر و حیله بدست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی. امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر مرد چاه کن، مکر و حیله است.

 47. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، تعبیرش این است که با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی. اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی. اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.

 48. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 49. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاهی آب می‌خوری، تعبیرش این است که از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.
  اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.
  اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 50. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چاه افتاده‌ای، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
  ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 51. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاه، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر سفید بود، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.
  اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن، جوانمرد و بخشنده است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب چاه کم می‌باشد یـعـنـی زن، پست و فرومایه است.
  اگر ببینی آب چاه در زمین فرو رفت و هیچ آبی در آن نمانده است، یـعـنـی زن هلاک شده و مال و اموالش از بین می‌رود، و اگر خود چاه در زمین فرو رفت، باز هم تعبیرش این است که زن هلاک می‌شود.

 52. امیرحسین

  ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چاه عبارتند از: 1- زن 2- «کنیزک» 3- عالم 4- ثروتمندی 5- مکر و حیله (تعبیرهای مختلف).

 53. باسلام،شوهرم دیشب حوالی ساعت۳خواب دید که داخل چاهی پراز مرده وچیزایی مثل مرده افتاده،خیلی فکرمون مشغلول شده،ترخدازودجواب بدیدممنونتون میشم

 54. در مورد موقعیت های کاری که به او پیشنهاد شده به دقت بررسی کند و به هر کسی پاسخ مثبت ندهد (کلاهبردار کم نیست!).
  همچنین احتیاطاً صدقه بدهید تا بلا و گرفتاری دور شود.

 55. باسلام وخسته نباشید – چاه آبی که درباغ پدرم هست رو دیدم که داخل چاه رو نگاه کردم دریای ازآب موج میزد. و اینچاه آب خوبی دارد ولی یک آب عزیمی. از آن میگذشت. وحشتناک مثل دریای طوفانی. – باتشکر.

  • نرگس بلخاری.۹ساله از تهران

   من هم خوابه عجیبی که دیدم این بود که در یک دشت بزرگ خانه ای اجاره کردیم و در کنار ان باغی متروکه بود.پدرم می خواست در باغ قدم بزند و اسمان را نگاه کند.در دوقدمی او چاهی کوچک بود همین که پدرم می خواست دو قدم جلو برود چاه را ندید و در ان افتاد.من هم از پنجره فریاد پدرم را شنیدم و به مامانم خبر را دادم.تا کنون پدرم به انتهای چاه رسید انجا مرد و زن هایی مرده بودند که انگار گرگی لباسشان را پاره پاره کرده بود.و بعد از خواب پریدم. لطفا دعا کنید خیر باشد.متشکرم.??????

 56. سلام من مدتی هست که از نامزدم جدا شدم . توی خواب دیدم انگشتر طلایی که قبلا واسم خریده بود رو دوباره دست کردم . بعد از جدایی دیگه دست نکرده بودم میخواستم ببینم تعبیر خاصی داره

 57. شاید این خواب از وصلت دوباره می گوید. خیلی از خوابها را نیز تا به دنبال عملی کردن آن نباشیم تعبیر نمی شوند.
  اگر جدایی شما اشتباه بوده، می بایست دوباره وصلت کنید، در غیر اینصورت شاید این خواب از وصلت با شخص دیگری می گوید.

 58. در خواب دیدم چاه نورانی است بوی بهشت میدهد.بویش را چشیدم ومردی بالای چاه نشسته بود و میگفت بوی چاه را بفهمی درمان دردت وبهشت را میفهمی

 59. سعیدعزیزی

  سلام خسته نباشید اگر خواب ببینی که رفیقت درچاه افتاده وکمک میخواهد وهرچی تلاش مکنی دستت بهس نمیرسه که نجاتش بدی تعبیرش چی میشود باتشکر

 60. خواب دیدم چاه توالت پرشده ونیازبه تخلیه دارد

 61. خواب دیدم چاه توالت پرشده ازفاضلاب ومدفوع

  ونیازبه تخلیه دارد

 62. باسلام وخسته نباشد.من دیشب بعد از اذان صبح خواب دیدم که بر روی چاه خانه مادرم دارم گل نگاه میکنم یهو در چاه باز شد ودرش افتاد داخل چاه برادر بزگم هم تو توالت بود همه طلاهام با برادر بزرگم افتادن تو چاه توالت .همه ما دیگه ناامید شده بودیم گفتیم که داداشم مرده رفتیم دوباره در چاه رو باز کردیم هم داداشم زنده بود و اومد بیرون هم دو تا از انگشترامو پیدا کردم. ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگین.

 63. دیشب بعد از اذان صبح خواب دیدم در خانه مادرم بر روی چاه توالت دارم گل نگاه میکنم یهو در چاه افتاد تو چاه برادم که تو توالت بود متوجه شدیم که افتاده در چاه توالت وهمه زلاهای منم افتاد تو چاه توالت دیگه همه ناامید شده بودیم و میگفتیم داداشم مرده داشتیم دنبال راه چاره میگشتیم یهو رفتیم در چاه رو باز کردیم دیدیم داداشم زنده است واومد بیرون هم اینکه دوتا از انگشترامو پیدا کردم.

 64. دیشب بعد از اذان صبح خواب دیدم در خانه مادرم بر روی چاه توالت دارم گل نگاه میکنم یهو در چاه افتاد تو چاه برادم که تو توالت بود متوجه شدیم که افتاده در چاه توالت وهمه زلاهای منم افتاد تو چاه توالت دیگه همه ناامید شده بودیم و میگفتیم داداشم مرده داشتیم دنبال راه چاره میگشتیم یهو رفتیم در چاه رو باز کردیم دیدیم داداشم زنده است واومد بیرون هم اینکه دوتا از انگشترامو پیدا کردم.تورو خدا دعا کنینین تعبیرش خوب باشد.

 65. سلام دیشب در خواب دیدم من خواهرم در فاصله کمی حرکت میکردیم من در چاه عمیقی افتادم ولی اسیب ندیدم بعدش نزد مادرم که چند ماهی است به رحمت خدا رفته رفتیم

 66. سلام من خوابی دیدم در حیات خانه چاهی از آب هست و منو پسرعمه بودیم و پهلوی چاه خاک هاش داره میریزه و پسر عمم میگفت خوب نیست اینجوری بشه منم گفتم اشکال نداره تا جایی هم آب اومد بالا تا دو سه متری نزدیک شد چاه پر آب و خیلی گشاد شد در حد یه حوض آب شد فراوان آب هم آبی و پاک بود ممنونم اگه پاسخ بدین بی زحمت

 67. سلام دیشب قبل ازنمازم خواب دیدم تا وسایل خونه مادرشوهرم توبیرون ازخونه توصحرا گزاشته من میروم نزدیگ وسا یل میبینم وسط خونه همونجایی که وسایل گزاشت یه چاهی هست دحانه چاه بانایلون گحنه پوش است میبینم شوهرم یه خورده اون طرف طروایساده بهش میگم این چاه چیه الانه آبش بالا میاد این وسایل رامیبره من نگران بچهامم میگه ولکن خودشوهرم میاد دحانه چاهو باز میکنه آب میادبالا رونه توآب هم هرچه چاقوی میوه خوری دارم هم بهاش میاد بالا با آب میرن تو خیابون آسفالت به شوهرم میگم ای وای من هرچه چافو داشتم حتا اونایی که تازه گرفتم هنوز استفاده نکردم هم آب برد میگ ولشکن بعدن برو جمع کن میگه اونایی که طره روشون بوددیگه خراب میشن میگه چیزیشون نیست یه دفه میبینم یه ماشین میاد رو بعضی شو ن میره میگم دیدی گفتم میگهه چیزیشون نیست آب چاه هم بندومد وقتی که همه چاقوهارا باخود برد

 68. خواب ديدم برادر زنم به من مي گويد پمپ آب باغ را خراب كردي ومن هم با صداقت ازخود دفاع مي كنم ولي او اسرار مي نمايد كه پمپ آب را تو خراب كردي.لطفا تعبير اين خواب را تفسير فرمائيد

 69. سلام من خواب دیدم با دختر خالم داشتیم راه می رفتیم بعد یه دفعه با دختر خالم داخل چاه افتادیم.من یک گوشه ی چاه بودم و دختر خالم رو به رویم. نمی دونم چجوری ولی انگار دختر خالم برای اینکه بتونه بیاد بیرون باید جای من میومد اولین دسشو به من داد و یه پاشو گذاشت جای من ولی وقتی می خواست پای بعدیشو بزار دستش از دستم من بیرون رفت و پرت شد پایین و دیگه ندیدمش تعبیر این خواب چیه؟

 70. علیزاده ،خ

  خواب دیدم داخل اتاقم یک چاه بزرگ بود و پراز آبی شفاف و زلال،داخل همان چاه هم دو دهنه بزرگ وجود داشت که از آن اب زلال بیرون میزد،که ناگهان کمد پر از لباس خودم داخل چاه افتاد و قشنگ نمایان بود که به ته چاه رسید،اب بقدری زلال بود و زیاد

  • شما گرفتار کاری هستی که شما را بسیار مشغول نموده ست که باید تامل بیشتری در آن بکنید

  • شما گرفتار کاری هستی که شما را بسیار مشغول نموده ست که باید تامل بیشتری در آن بکنید

 71. علیزاده ،خ

  خواب دیدم داخل اتاقم یک چاه بزرگ بود و پراز آبی شفاف و زلال،داخل همان چاه هم دو دهنه بزرگ وجود داشت که از آن اب زلال بیرون میزد،که ناگهان کمد پر از لباس خودم داخل چاه افتاد و قشنگ نمایان بود که به ته چاه رسید،اب بقدری زلال بود و زیاد لطفا تعبیر این خواب را تفسیر کنید.

 72. باسلام خواب دیدم مادرمرحمم به چاه تاریکی نگاه کرد که توش چهارتا مرد لباس سیاه پوش بود باد وبرگ خزید و ناراحت بود

 73. خواب دیدم چهار مرد در چاه با لباس سیاه وایساد و مادر تازه مرحوم شده ام از دستشون ناراحت بود و نگاهش باد وزیدن باد و برگ در چاه تاریک شد

 74. باسلام خواب دیدم مادرمرحمم به چاه تاریکی نگاه کرد که توش چهارتا مرد لباس سیاه پوش بود باد وبرگ خزید و ناراحت بود

 75. با سلام ساعت 5 صبح خواب دیدم توی زمین بازی هستیم که دران چاه عمیقی هست که اب کمی دارد که تمیز نیست ومن دارم داخل چاه رو نگاه میکنم وترس از باز بودن سر چاه دارم که کسی داخل چاه نیفته اگه میشه تعبیرش رو بگین

 76. من خواب دیدم که یک پمپ انداختم تو جوب واز اب اون جوب داخل چاه آب میریزه انگار من میخواستم اون چاه رو پر از آب کنم تا سر یهویی میبینم چیزی نمونده که که دیگه پر پر بشه پمپ رو خاموش میکنم وبلند میشم از خواب

 77. خواب دیدم پسرم ودایی اش درون چاهی دردامغان رفته اند

 78. خواب دیدم که در خانه مادربزرگم که فوت کرده مهمانی است ومن هم به عالم خواب باردار بر اثر ظرف شستن چاه حیاط گرفت وآب آن به زیرزمین جاری شد وزیرزمین ا تا در آب شد گفتم شیر را ببندید تا آب فرو برود بعد از چند دقیقه آب تمام شد من خیلی نگران بودم

 79. ممل آمریکایی

  خواب دیدم درب حیاط حفره ای بزرگ هست و وسط آن چاهی هست من وپسرداییم برای اینکه ماشین رو بشه خواستیم دوروبر چاه رو پرکنیم که ماشین رو بشه منتها ب خود چاه کاری نداشتنم در ضمن دوس دخترم هم که باهاش کات کردم همانجا بود

 80. ناشناس

  سلام خسته نباشید . من خواب دیدم تو خونه خودم چاه هست که پر گل هست و مقداری از گل سفید هست و من منتظر یه موجود عجیب هستم که از چاه بیاد بیرون

 81. اعظم کنی

  سلام روز بخیر خواب دیدم یه مکانی که تو خواب بنظر میرسید سرویس بهداشتی است رفتم ولی دیدم از درون چاه ان نفت جوش می کند و بیرون می اید همین که من رفتم داخل نفت سرریز شد و به زیر پای من اومد من بیرون اومدم وبه یکی گفتم اینا نفته اطلاع بدید حرام نشه بیان چاه را هدایت کنن و از خواب بیدار شوم

 82. حسین نبی زاده

  سلام من خواب چاهی دیدم که آب گند کارخانه داخلش می ریخت بعد این چاه شروع کرد به برو ریختن که کل کارخانه فرو رفت داخل همون چاه

 83. سلام.خواب دیدم که در چاهی هستم .چاه آب زیادی داشت و از زیر آب نور میزد.دختری رد شد و از من پرسید چاه مال کیه گفتم این چاه منه.میشه لطفا تعبیر خواب منو بگید

 84. سلام.خواب دیدم درون چاهی هستم که پر از آب بود.از زیر آب نور میزد.دختری رد شد واز من پرسید که چاه مال کیه گفتم این چاه منه.میشه تعبیر خوابم رو بگید

 85. سلام.خواب دیدم که در چاهی هستم .چاه آب زیادی داشت و از زیر آب نور میزد.دختری رد شد و از من پرسید چاه مال کیه گفتم این چاه منه.میشه لطفا تعبیر خواب منو بگید

 86. با سلام
  خواب دیدم که از زیر زمین اب از لوله فاضلاب بیرون می زد وقتی به چاه فاضلاب در حیاط خانه نگاه کردیم دیدیم که آب تا سر پر شده همسرم یک سطل آب داخل کناری چاه که خالی بود اب ریخت که همه آب چاه در چاه فرو رفت ولی بعد مدتی دوباره بلافاصله برگشت من برای اینکه اب از زیر زمین بیرون نزند با سطل آب را بیرون چاه می ریختم ای زلال و گوشتهای زیادی مثل تن ماهی درون سطل از چاه به بیرون می ریختم و در خواب می گفتند که یا خونه من ادرس خونه امام جمعه بود یا همسایه کناری من که در جا ساخت بود لازم به ذکر است که من خونه ام را به فروش گذاشته ام
  با تشکر از شما

 87. سلام من خواب دیدم ک در چاهی عمیق و بزرگ و خشک افتادم تعبیر خوابش چه میشود با تشکر

 88. سلام خواب دیدم من و پدر و مادرم توی یه جایی بیرون شهر هستیم پایین تپه بودیم هوا تاریک بود یه دفعه یه نوری از چندجا به آسمون رفت …یکیش از سر تپه از یه چاه بود نورش سفید بود …من با اینکه میترسیدم رفتم بالای تپه …منتظر موندم هوا که روشن شد برگشتم پایین ولی یه گونی پر از وسایل عتیقه مثل جام ریتون کشکول عتیقه با خودم اوردم پایین…میشه جوابش بهم ایمیل کنید

 89. خسته نباشید من نامزدم خواب دید که یه سبد خیار در دستش داره واداره راه میره که یکیش از سبد میفته وداخل چاه میفته نامزدم همینطور که در حال خوردن یکی دیگه از خیارهاس به داخل چاه نگاه میکنه که ببینه اون خیار کجا افتاده و از خواب بیدار میشه میخواستم تعبیرشا بدونم اگه ممکنه خیلی برام مهمه ممنونم ازتون

 90. سلام ، خواب دیدم که با شخص غریبه ای که انگار او را دوست دارم در حال صحبت هستم به یک باره او شروع به دویدن کرد ، به دنبال او رفتم .او بالای چاه ایستاد بسیار سریع لباسش را درآورد و خود را داخل چاه انداخت من هم به دنبال او خود را داخل چاهی انداختم که سیاه بود و داخل آن احساس میکردم چیزی هست آن شخص خودش را بیرون آورد ولی باز به داخل برد ولی من نرفتم یک دفعه چشمانش مانند خون شد و به داخل چاه کشیده شد و از من کمک میخواست ولی من ترسیم و فرار کردم … تعبیرش چیه ؟ خیلی برام مهمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.