تعبیر خواب قصد سفر به مشهد - جسارت

تعبیر خواب قصد سفر به مشهد

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد وتعبیر خواب سفر یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است تعبیر خواب سفرحالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر مشهد

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب سفراگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می کنید تعبیر خواب سفر، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می کنید ، تعبیر خواب سفرعلامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت .

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر مشهد

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تعبیر خواب سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شودتعبیر خواب سفر ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید تعبیر خواب سفربدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر مشهد

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به مکانهایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده اید ، تعبیر خواب سفر نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت .

۲ـ اگر خواب ببینید هنگام تعبیر خواب سفرسفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می گذرید ، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار تعبیر خواب سفر، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

تعبیر خواب سفر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.