تعبیر خواب کشتن مار

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

اول: تعبیر خواب ماردشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری.تعبیر خواب مار ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب کشتن مار , تعبیر خواب مار سیاه‬‎

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ماراگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. تعبیر خواب ماراگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود.

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب کشتن مار , تعبیر خواب مار سیاه‬‎

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب ماراگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است.تعبیر خواب مار اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيندتعبیر خواب مار، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , ‫تعبیر خواب کشتن مار , تعبیر خواب مار سیاه‬‎

درباره تعبیر خواب مار اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب مار  مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و تعبیر خواب مارخوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيدتعبیر خواب مار اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد.

تعبیر خواب مار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.