تعبیر خواب اتاق خالی

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید تعبیر خواب اتاقاتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و بهتعبیر …

همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید تعبیر خواب برنج اگر بيند برنج با دوغ پخته همي خورد، دليل …

تعبیر خواب کرم سفید در بدن

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب کرماگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که بهتعبیر خواب کرم دل …

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:   تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد   تعبیر خواب سفر و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند،   تعبیر خواب سفر دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب سفر اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است  تعبیر خواب سفر كه حالش نيكو گردد. اگر   تعبیر خواب سفر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

  تعبیر خواب سفر اگر بيند سفر كرد و با برگ و ساز بود، دليل كه حالش يا كارش نيكو شود.   تعبیر خواب سفر اگر به خلاف اين بيند، دليل است كارش تباه شود.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

  تعبیر خواب سفر اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد   تعبیر خواب سفر به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد  تعبیر خواب سفر خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است   تعبیر خواب سفر که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

تعبیر خواب سفر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آذر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.