تعبيرخواب چمدان سفر

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:   تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد   تعبیر خواب سفر و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند،   تعبیر خواب سفر دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب سفر اگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است  تعبیر خواب سفر كه حالش نيكو گردد. اگر   تعبیر خواب سفر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

  تعبیر خواب سفر اگر بيند سفر كرد و با برگ و ساز بود، دليل كه حالش يا كارش نيكو شود.   تعبیر خواب سفر اگر به خلاف اين بيند، دليل است كارش تباه شود.

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب قصد سفر , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر کردن

از تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

  تعبیر خواب سفر اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد   تعبیر خواب سفر به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد  تعبیر خواب سفر خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است   تعبیر خواب سفر که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

تعبیر خواب سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.