تعبیر خواب نماز میت

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب نمازاگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود.تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد.تعبیر خواب نماز اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب نمازدیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. تعبیر خواب نمازاگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، تعبیر خواب نمازدلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی می‌گوید:تعبیر خواب نماز اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.تعبیر خواب نماز اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی. اگر ببینیتعبیر خواب نماز نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب نماز  نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ايمني. دوم:تعبیر خواب نماز شادي. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاري. ششم: يافتن مراد. هفتم: نقصان. و ديدن ركوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد يافتن. تعبیر خواب نمازدوم: جمعيت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالي به جاي آوردن است. اگر نمازگزار بيند كه نماز را تمام كرد،تعبیر خواب نماز دليل كه دعاي او مقبول بود. اگر بيند تمام نكرد به خلاف اين است.  

تعبیر خواب نماز

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.