همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید

همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید همه چیز هایی که درباره تعبیر خواب برنج باید بدانید تعبیر خواب برنج اگر بيند برنج با دوغ پخته همي خورد، دليل …

تعبیر خواب عقرب سفید

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او …

تعبیر خواب گاو مرده

آیا درباره تعبیر خواب گاو اطلاعاتی دارید تعبیر خواب گاودیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم داردتعبیر خواب گاو …

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نمازاگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، تعبیر خواب نمازچنانه پشت او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پس پشت اندازد. اگر بيند كه نماز سوي قبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب نمازديدن نماز كردن سه نوع است.
اول: فريضه.
دوم: سنت.
سوم: تطوع.

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب نمازاگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ، يا ديگران را در حال نماز گذاردن ببينيد ، علامت آن است كه زندگي شما به نابودي كشيده خواهد شد ، براي نجات تعبیر خواب نماززندگي خود به تلاش و نيروي بسيار نياز داريد

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

تعبیر خواب نمازدوم: شادی.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

تعبیر خواب نمازپنجم: رستگاری.

ششم: یافتن مراد.

تعبیر خواب نمازهفتم: نقصان.

تعبیر خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.