تعبیر خواب نماز خواندن دیگران

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نمازاگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، تعبیر خواب نمازچنانه پشت او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پس پشت اندازد. اگر بيند كه نماز سوي قبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب نمازديدن نماز كردن سه نوع است.
اول: فريضه.
دوم: سنت.
سوم: تطوع.

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب نمازاگر خواب ببينيد نماز مي خوانيد ، يا ديگران را در حال نماز گذاردن ببينيد ، علامت آن است كه زندگي شما به نابودي كشيده خواهد شد ، براي نجات تعبیر خواب نماززندگي خود به تلاش و نيروي بسيار نياز داريد

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران , تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز , نماز در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب نماز بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

تعبیر خواب نمازدوم: شادی.

سوم: عز وجاه.

چهارم: مرتبت.

تعبیر خواب نمازپنجم: رستگاری.

ششم: یافتن مراد.

تعبیر خواب نمازهفتم: نقصان.

تعبیر خواب نماز

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.