تعبیر خواب جوراب مشکی

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب جورابجوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب نو از ابريشم يا از ريسمان پوشيده است، تعبیر خواب جوراب دليل كه او را خادمي است اصلي و از او بخرد، يا زني با جمال بخواهد تعبیر خواب جوراب اگر بيند جوراب زرد داشت، دليل كه او را خادمي بيمارگون پيدا گردد.

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

تعبیر خواب جوراب , تعبیر خواب جوراب خریدن , تعبیر خواب جوراب سفید , تعبیر خواب جوراب سیاه

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب جوراباگر بيند كه جوراب او از پوست بود و بينند كه از كدام پوست است، اگر پوستين پوست شتر بود، دليل كه خادم او بزرگ همت و اصيل بود. اگر از پوست گوسفنداست، تعبیر خواب جورابدليل كه خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود، دليل كه خادمش تعبیر خواب جوراباز اصل مهتر و سپاهيان است.

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

تعبیر خواب جوراب , تعبیر خواب جوراب خریدن , تعبیر خواب جوراب سفید , تعبیر خواب جوراب سیاه

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

تعبیر خواب جوراباگر جوراب ما بوي بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر مي شوند تعبیر خواب جوراب. اگر در خواب ديديم که جوراب زنانه پوشيده ايم کاري مي کنيم که در نظر مردم سبک مي شويم و اعتبار و شخصيت ما متزلزل مي گردد همين حالت است اگر در تعبیر خواب جوراب خواب ببينيم که جوراب پشت و رو پوشيده ايم و بالاخره اگر در خواب ببينيم که جورابي را لنگه به لنگه پوشيده ايم رازي هست تعبیر خواب جورابکه در پنهان کردنش مي کوشيم و سعي داريم کسي از آن مطلع نشود.

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

تعبیر خواب جوراب , تعبیر خواب جوراب خریدن , تعبیر خواب جوراب سفید , تعبیر خواب جوراب سیاه

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید

تعبیر خواب جوراب بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد. تعبیر خواب جوراب اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که جوراب او از پوست بود و بینند که تعبیر خواب جوراب از کدام پوست است، اگر پوستین پوست شتر بود، دلیل که خادم او بزرگ همت و اصیل بود. اگر از پوست گوسفنداست، تعبیر خواب جوراب دلیل که خادم او از مردم عامه است. اگر از پوست اسب بود

تعبیر خواب جوراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.