تعبیر خواب نمازمغرب خواندن

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب نماز اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد تعبیر خواب نماز یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. تعبیر خواب نماز اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید.

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

تعبیر خواب نماز  اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد.تعبیر خواب نماز  اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد،تعبیر خواب نماز  دليل كه ميلش به جهودان بود

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

.تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبیر خواب نماز  نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. تعبیر خواب نماز سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن تعبیر خواب نماز مراد. هفتم: نقصان.

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

چقدر درباره تعبیر خواب نماز می دانید

تعبیر خواب نماز  اگر در خواب بيند كه به تشهد نشسته بود، دليل كه از غم برهد. اگر بيند كه سلام اول به دست چپ داد، تعبیر خواب نماز دليل كه كارش شوريده گردد. اگر بيند كه نماز نشسته مي كرد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد و گناه كرده را مدد كند و از وي نپذيرد. تعبیر خواب نماز اگر بيند كه درتاريكي نماز كرد، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر بيند كه به پهلو خفته نماز مي كرد، تعبیر خواب نماز دليل كه بيمار گردد.

تعبیر خواب نماز

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.