تعبیر خواب بوی پیاز - جسارت

تعبیر خواب بوی پیاز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

ابراهیم کرمانی گوید تعبیر خواب پیاز : پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و تعبیر خواب پیاز مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، تعبیر خواب پیاز دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب بوی پیاز , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز خوردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

تعبیر خواب پیاز پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. تعبیر خواب پیاز سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست تعبیر خواب پیاز در خواب های تعبیر خواب پیاز ما به شکل پیاز ظاهر می شوند

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب بوی پیاز , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز خوردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب پیاز پياز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، تعبیر خواب پیاز دوم: غيبت و سخن زشت. سوم: پشيماني در كارها.  

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب بوی پیاز , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز خوردن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید

تعبیر خواب پیاز اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی تعبیر خواب پیاز در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، تعبیر خواب پیاز یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.