تعبیر خواب پروانه مشکی - جسارت

تعبیر خواب پروانه مشکی

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب تعبیر خواب پروانهخود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از تعبیر خواب پروانهطلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانهحال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد تعبیر خواب پروانههوس باز و متلون شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که تعبیر خواب پروانهبايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تتعبیر خواب پروانهپروانه درخواب ، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.تعبیر خواب پروانه ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد….
اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، تعبیر خواب پروانهدلیل که فرزندش هلاک شود. 

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

تعبیر خواب پروانه , تعبیر خواب پروانه سفید , تعبیر خواب پروانه آبی , تعبیر خواب پروانه سیاه

از تعبیر خواب پروانه چقدر می دانید

لیلا برایت مى‏گوید:

تعبیر خواب پروانه مشاهده‏ى پروانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که تعبیر خواب پروانهپروانه‏اى گرفته‏اید، به این معنا تعبیر خواب پروانهاست که دچار خیانت مى‏شوید.

تعبیر خواب پروانه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.