تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده

تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده تعبیر خواب دیدن موهای بلند و لخت مشکی شینیون شده تعبیر خواب مو دیدن گیسوها درخواب، دلیل عز وجاه بود کسی را …

تعبیر خواب گریه بر سر قبر

درباره تعبیرخواب گریه کردن اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیرخواب گریه کردن اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالي از …

تعبیر خواب حمله روباه

آیا درباره تعبیر خواب روباه اطلاعاتی دارید تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی داریدتعبیر خواب روباه و او …

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

تعبیر خواب مردناگر بیند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد.

تعبیر خواب مردناگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است.

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

تعبیر خواب مردناگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیكو بود.

تعبیر خواب مردناگر مرده را بیند كه دیگر باره بمرد، دلیل كه فرزندش بمیرد.

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مردن برادر,  ‫تعبیر خواب مردن , ‫تعبیر خواب مردن نزدیکان , خواب مردن دیدن

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

جابرمغربی گوید:

تعبیر خواب مردندیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل كه عذاب او سختر بود.

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مردن برادر,  ‫تعبیر خواب مردن , ‫تعبیر خواب مردن نزدیکان , خواب مردن دیدن

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

تعبیر خواب مردناگر بيند زنده بمرد و ديگر باره زنده شد به غايت نيكو بود. اگر مرده را بيند كه ديگر باره بمرد،تعبیر خواب مردن دليل كه فرزندش بميرد. اگر بيند فرزندش بمرد، دليل كه توانگر شود و بعضي گويند از شر دشمن ايمن شود

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مردن برادر,  ‫تعبیر خواب مردن , ‫تعبیر خواب مردن نزدیکان , خواب مردن دیدن

درباره تعبیر خواب مردن چقدر می دانید

تعبیر خواب مردن اگر به خواب بیند كه بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی كه وی را بشستند و با كفن در گور كردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

اگر بیند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود،تعبیر خواب مردن دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند.

تعبیر خواب مردن

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 5 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.