تعبیر خواب فرش شستن

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

تعبیر خواب فرش معنی فرِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و دیده ایم. تعبیر خواب فرش فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم.

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

‫تعبیر خواب فرش شستن , ‫تعبیر خواب فرش ‫, تعبیر خواب فرش دستباف , فرش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

تعبیر خواب فرش اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا تعبیر خواب فرش اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

‫تعبیر خواب فرش شستن , ‫تعبیر خواب فرش ‫, تعبیر خواب فرش دستباف , فرش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

تعبیر خواب فرش از نظر قضاوت ديگران و تامين است از ديدگاه خودمان. چنان چه در خواب ببينيد اتاق هاي مفروش و گسترده و وسيعي داريد آبرو و حيثيت و اعتبار و شخصيت شما نزد افراد جامعه تامين است و تعبیر خواب فرش خواب شما مي گويد مردم درباره شما خوب قضاوت مي کنند و احترام قائلند

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

‫تعبیر خواب فرش شستن , ‫تعبیر خواب فرش ‫, تعبیر خواب فرش دستباف , فرش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب فرش بدانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب فرش اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. تعبیر خواب فرش اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود.

تعبیر خواب فرش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.