قاصدک

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

تعبیر خواب مردن‬‎ , تعبیر خواب مردن پدر‬‎ , تعبیر خواب مردن فرزند‬‎ , تعبیر خواب مردن‬‎ مادر

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

اگر بیند تعبیر خواب مردن که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش تعبیر خواب مردن دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

محمدبن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. تعبیر خواب مردن اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

تعبیر خواب مردن‬‎ , تعبیر خواب مردن پدر‬‎ , تعبیر خواب مردن فرزند‬‎ , تعبیر خواب مردن‬‎ مادر

حضرت دانيال گويد: اگر به خواب بيند كه بمرد و همه بر وي بگريستند تا وقتي تعبیر خواب مردن كه وي را بشستند و با كفن در گور كردند اين همه، دليل بر فساد دين بود. اگر بيند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پيش و پس او مي رفتند، دليل بزرگي بود، دينش نقصان بود و بعضي گويند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند.

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

اگر بيند كه مرده بود و زنده شد، دليل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود. اگر بيند كه درميان گورستان بود، دليل كه با جاهلان سفر كند.

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

دیدن خواب مرگ می تواند بسیار ترسناک باشد. شاید برای شما هم پیش آمده که در خواب ببینید مرده اید و سپس تعبیر خواب مردن با عرق سردی از خواب بپرید و در نهایت خوشحالی دریابید که تنها خواب دیده اید! ولی دیدن مردن در خواب به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

خواب مرگ ممکن است در حقیقت نمودتعبیر خواب مردن  مسئله ای در زندگی شما باشد که نسبت به آن احساس گناه می کنید. این خواب نشان می دهد که شما همچنان به خاطر کارهایی که در گذشته انجام داده اید و نسبت به آن ها احساس گناه دارید، خود را سرزش می کنید و مورد قضاوت قرار می دهید.

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

مثلاً اگر در خواب ببینید جسد فردی که شما پنج سال پیش او را کشته اید پیدا شده، فکر کنید پنج سال پیش تعبیر خواب مردن چه اتفاقی در زندگی حقیقی شما رخ داده بود که خودتان را به خاطر آن سرزنش می کنید و احیاناً چه چیزی باعث شده است که دوباره به یاد آن اتفاق بیفتید.

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

اگر در خواب ببینید که به خاطر مرگ کسی به زندان می روید، یعنی به قضاوت یا احساس گناهی که از گذشته با شماست تعبیر خواب مردن اجازه داده اید که بر روی بخشی از زندگی بیداریتان تأثیر منفی داشته باشد.

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

اگر خواب مرگ دیده اید سوالات زیر را از خودتان بپرسید: آیا اخیراً درباره چیزی احساس گناه به شما دست داده؟ آیا خود را به خاطر اعمالی که در گذشته انجام داده اید محکوم می کنید؟ آیا اخیراً چیزی باعث شده به یاد وقتی که خودتان را به خاطر یک مسئله سرزنش کردید و درباره آن مسئله احساس گناه داشتید بیفتید؟

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

آیا جنبه هایی از شخصیت و زندگیتان تعبیر خواب مردن را فراموش کرده اید؟ آیا چیزی از گذشته بر زندگی فعلیتان تأثیر می گذارد؟ آیا جنبه ای از زندگی تعبیر خواب مردن تان اخیراً خاتمه یافته یا تغییر کرده؟ آیا نگران درست پیش نرفتن بعضی مسائل در زندگی خود هستید؟ آیا در پذیرش یک وضعیت در زندگی خود دچار مشکل هستید؟ آیا نگرانی ها و ترس هایتان را در خودتان می ریزید؟

تعبیر خواب مردن‬‎ , تعبیر خواب مردن پدر‬‎ , تعبیر خواب مردن فرزند‬‎ , تعبیر خواب مردن‬‎ مادر

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

جابر مغربی گوید :

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود تعبیر خواب مردن را در خواب معتبر بیند، دلیل كه عذاب او سختر بود. اگر بیند كه بمرد و او بشستند، دلیل كه در دین خود ثابت بود.

تعبیر خواب مردن

کامنت های تایید شده : 28 عدد

 • یکی از اقوام ما خواب دیده است که پدرم مرده است و برادرانم از مرگ پدرم میخندد و خوشحال هستن

  • سلام خواب دیدم برادرم مرده وما درقبرستان به دنبال قبر اومیگردیم تاقبر را پیدا کردیم دیدیم پایین قبر پدرم است

 • خواب دیدم ک تو اتوبوس بودم بعد اتوبوس تصادف میکنه ومن میمیرم بعد ی سگ منو میگیره تو دهنش اونوقت خودم میام و جسدم رو از دهنش در میارم

 • خواب دیدم مردم و سگ جسد منو تو ساحل تو دهنش گرفته و میکشه

 • خواب ديدم پرده فوت بنده را زدن

 • حسن هستم خواب دیدم که سه نفر بودیم باهم مردیم من اسرا ر داشتم اخرین نفر منو غسل بدن که از خواب بیدار شدم

 • خواب دیدم که مرده ام وسرم روی پای مادرم هست ودرعالم مرگ بامادرم صحبت میکنم .

  • خواب ديدم در حال مردن هستم واي هنوز كامل نمردم و هنوز با اشاره ميتونم صحبت كنم اطرافيان دست پايم را گرفتند ببرند كمي رفتند من را زمين گذاشتند و با هم صحبت ميكنند و من مرتب به خودم ميگويم ديدي وقت تو هم رسيد كهً شخصي با كلاه سفيد ولباس فرم ابي رنگ ويك أسب امد و كنار من ميرفت و بر ميگشت و من به اطرافيان اشاره ميكردم عجله كنيد امدندًمرا ببرند

  • سلام من در خواب دیدم که مرده ام در تلاش هستم که از مرد فرار کنم

  • منم عین همینو دیدم

 • خواب دیدم که در یک متروکه با چند تا گلوله که به قلبم خورد مردم

 • سلام

 • سلام خواب دیدم که عنکبوتی روی سقف خانه کچ درست میکند ناگهان گچ به دستی تبدیل شد و از بالا افتاد وپای مرا گرفت من با وحشت ان را به سمت بالا انداختم،ست باز گشت واینبار دستم را گرفت با سختی از دستم جدایش کردم وپا به فرار گذاشتم از خواب پریدم باز خوابیدم و در خواب دیدم که خواهرم میگفت تعبیرش این است که خدا گفته که سنگت میکنم با گریه از خواهرانم حلالیت میتلبیدم ومیگفتم که میخواهم بمیرم انها نیز گریه میکردند،تعبیرش چیست؟

  • سلام دو بار من خواب دیدم که مادرم سالم کنارم هستن ولی انگاری که میخوان بمیرن خواستم تعبیرش کنید واسم

 • سلام خواب دیدم که عنکبوتی روی سقف خانه کچ درست میکند ناگهان گچ به دستی تبدیل شد و از بالا افتاد وپای مرا گرفت من با وحشت ان را به سمت بالا انداختم،ست باز گشت واینبار دستم را گرفت با سختی از دستم جدایش کردم وپا به فرار گذاشتم از خواب پریدم باز خوابیدم و در خواب دیدم که خواهرم میگفت تعبیرش این است که خدا گفته که سنگت میکنم با گریه از خواهرانم حلالیت میتلبیدم ومیگفتم که میخواهم بمیرم انها نیز گریه میکردند،تعبیرش چیست؟

  • مواظب اعمالت باش و در شغلی که داذی با مردم درست رفتار کن وگرنه باعت میشود که اعمالت به دست ووایت بیافتد وگریبانت را بگیرد

  • سلام

 • سلام مواظب اعمالت باش تا به گریبانت نیفتد

 • خواب دیدم مردم چند تت از فامیل هم مرده هستن .که واقعا جز مرده ها هستن ولی خواهرم زنده هستش .مرا وارد قبر میکنن قبرم بویبدی مده ولی من چشمام بسته .ذکر میگم .که یک مرد میاد ومرا بیرون میبرد .به من پارچه سفید می دهد. میگوید اعمال توست. مرا به جاهای که بودم میبرد سوالی میکند .شب اول خوب پیش میرود بر میکردم صدای زجه از داخل قبر دیگری مییاید .خواهرم رامیبیبم که شکنجه شد از قسمت دست وپاهایش که نامحرم دیده. …

 • خواب دیدم مردم چند تت از فامیل هم مرده هستن .که واقعا جز مرده ها هستن ولی خواهرم زنده هستش .مرا وارد قبر میکنن قبرم بویبدی مده ولی من چشمام بسته .ذکر میگم .که یک مرد میاد ومرا بیرون میبرد .به من پارچه سفید می دهد. میگوید اعمال توست. مرا به جاهای که بودم میبرد سوالی میکند .شب اول خوب پیش میرود بر میکردم صدای زجه از داخل قبر دیگری مییاید .خواهرم رامیبیبم که شکنجه شد از قسمت دست وپاهایش که نامحرم دیده. …

 • خواب دیدم که مردم مادر و خواهرم میان بالای سرم و گریه میکنند مزار خودم هم دیدم مرده بودم ولی با همه صحبت میکردم و تعدادی از اونها هم منو میدیدن و جدابم رو میدادنن تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم که مردم مادر و خواهرم میان بالای سرم و گریه میکنند مزار خودم هم دیدم مرده بودم ولی با همه صحبت میکردم و تعدادی از اونها هم منو میدیدن و جوابم رو میدادند تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم یه نفر کلا سفید پوش امد وبهم خبر داد که چند روز دیکه مرکمه.

 • سلام خواب دیدم درخواب تصادف کردم ومردم وهمه منوبالای دستشون گرفتن ومیبرن

 • سلام خواب دیدم تصادف کردم وزیرماشین مانده ام ومردهام وبعدمرابه بالای دستهایشان گرفته اندومیبرن

 • سلام دوست من خواب دیده که من مردم و برا م گریه میکرد لطفا تعبیر خوابشو بگیید مرسی

 • خواب دیدم معلمی که خیلی دوسش دارم با شوهرش تو تصادف مردن. منم با گریه از خواب پاشدم

 • سلام خواب دیدم داخل کفن هستم ویکنفر ک نمیدیدمش در گوشم میگه ک دیدی بعد مردن بدنت چیزی احساس نمیکنه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.