تعبیر خواب بیماری عزیزان

درباره تعبیر خواب بیماری چقدر می دانید تعبیر خواب بیماریچنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف …

تعبیر خواب نان لواش

درباره تعبیر خواب نان چقدر می دانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب نان ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد …

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

درباره تعبیر خواب باران چقدر می دانید عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.تعبیر خواب باران خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید …

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت نذری , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت مرغ

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گوشت دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا كباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می ختعبیر خواب گوشتورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند كبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بیند، دلیل است كه مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند، دلیل بر مالی است كه به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

.

حضرتعبیر خواب گوشتت دانیال گوید :

اگر بیند گوشت از تن خود می خورد، دلیل مال است.

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت نذری , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت مرغ

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

جابر مغربی گوید :

دیدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغتعبیر خواب گوشتر است. اگر بیند كه گوشت بخرید و به خانه برد، دلیل هلاك است.

ابراهیم كرمانی گوید :

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

اگر بیند كه گوشت اسب متعبیر خواب گوشتی خورد، دلیل كه از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند كه گوشت اشتر میخورد، دلیل كه مال یتیمی خورد به رنجوری. اگر بیند كه گوشت پرستو می خورد، دلیل بر مال اندك است. اگر بیند كه گوشت بز می خورد، دلیل بر بیماری است و مصیبت. اگر بیند كه گوشت بط می خورد، دلیل مال است. اگر بیند كه گوشت پلنگ می خورد، دلیل كه درحرب نام آور شود. اگر دید كه گوشت گنجشك می خورد، دلیل كه مال فرزند خورد. اتعبیر خواب گوشتگر بیند كه گوشت تذرو می خورد، رنجور شود. اگر بیند كه گوشت بوزینه می خورد، همین است. اگر دید كه گوشت فیل می خورد، دلیل كه از قِبَل پادشاه مال یاب

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

د. اگر بیند كه گوشت چكاوك میخورد، دلیل است كه مالِ دزدیده خورد. اگر بیند كه گوشت چكاوك می خورد، دلیل كه مال بسیار یابد. اگر بیند كه گوشت خرگوش می خورد، دلیل كه از زنان میراث یابد. اگر دید كه گوشت خرچنگ می خورد دلیل كه از زنان مال حاصل كند. اگر بیند كه گوشت دراج می خورد، دلیل كه مال زنی بستاند. اگر بیند كه گوشت راسو می خورد، دلیتعبیر خواب گوشتل است مال دزدیده خورد. اگر گوشت روباه می خورد، دلیل بیماری و ترس است. اگر بیند كه گوشت زاغ می خورد، دلیل كه مالِ مردی فاسق خورد. اگر گوشت سنگخواره می خورد، دلیل است مال ابهلی خورد. اگر بیند كه گوشت سوسمار می خورد، دلیل كه زحمت یابد. اگر گوشت سار می خورد، دلیل كه از مسافری راحت یابد. اگر بیندكه گوشت سگ می خورد، دلیل كه بردشمن ظفریابد. اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل كه از بزرگی راحت یابد. اگر بیند كه گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمكاری راحت یابد. اگر بیند كه گوشت شاهین

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

می خورد، دلیل است از ستمكاری راحت یابتعبیر خواب گوشتد. اگر بیند گوشت بره می خورد، دلیل كه با گمراهی پیوندد. اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد. اگر بیند گوشت طاووس می خورد، دلیل كه مال تمام یابد. اگر بیند گوشت طوطی می خورد، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد. اگر بیند گوشت قمری میخورد، دلیل كه از زنی خوبروی راحت بیند. اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است. اگر گوشت گاو كوهی میخورد، دلیل است مال زن یا كنیزك بستاند و گوشت كبوتر همین دلیل است. اگر گوشت گربه می خورد، دلیل است از سفر دور مال حاصل كند. اگر بیند گوشت لاك پشت می خورد، دلیل كه از عالمی علم آموزد. اگر گوشت كفتار میخورد، دلیل كه پیرزنی به او جادو كند. اگر بیند گوشت كلاغ می خورد، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد. اگر گوشت خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل كند. اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل كه مال فراوان بدست آورد. اگر بیند گوشت ماكیان می

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

خورد، دلیل است مال كنیزك و خادم خورد. اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل كه بزرگی و ولایت یابد. اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل كه بلائی به وی رسد. اگر بیند گوشتتعبیر خواب گوشت هدهد می خورد، دلیل كه مال زیرك خورد. اگر گوشت همای می خورد، دلیل كه از پادشاه راحت یابد.

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

تعبیر خواب گوشت , تعبیر خواب گوشت نذری , تعبیر خواب گوشت خام , تعبیر خواب گوشت مرغ

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.

اول: مال.

دوم: میراث.

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

سوم: توانگری.

چهارم: مصیبت دیدن.

گوشت هر جانوری كه حلال بود، تعبیر خواب گوشتدلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد. خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از ق

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

صاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام. اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است. چنان چه درتعبیر خواب گوشت خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند. اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید. اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

دیدن گوشت پخته خوب است

دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

دیدن گوتعبیر خواب گوشتشت لاغر غم و اندوه باشد

دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

تعبیر خواب گوشت های فاسد شده در خیابان

آنلی بیتون میگوید :

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، علامت آن است كه برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد .

اما اگر درتعبیر خواب گوشت خواب گوشت پخته ببیند ، علامت آن است كه دیگران به آنچه او دوست می دارد ، دست خواهند یافت .

تعبیر خواب گوشت

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.