تعبیر خواب فیل سیاه

درباره تعبیر خواب فیل از معبران بزرگ بخوانید ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب فیل اگر بيند ه بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، تعبیر خواب فیل …

تعبیر خواب دریا حضرت یوسف

درباره تعبیرخواب دریا از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیرخواب دریا اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که …

تبخال لب

تبخال لب خود را با این روش ها به طور طبیعی وسریع درمان کنید:   درمان سریع تبخال لب راه و روش هایی دارد که با توجه به دلایل ایجاد تبخال باید …

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خروسهرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند تعبیر خواب خروسمرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بودتعبیر خواب خروس. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، تعبیر خواب خروسدلیل که کارش بلند شود.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروسخروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد و شادي مي آفريند،تعبیر خواب خروس از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند. ديدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنواني خروس ببينيد خبري خوش به شما مي رسد که ممکن است هم مادي باشد تعبیر خواب خروسو هم معنوي. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي زيان مي بيند وتعبیر خواب خروس خسارت تحمل مي کند ولي خوردن گوشت خروس خوب است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود،تعبیر خواب خروس دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب خروسدیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.تعبیر خواب خروس اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی  بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، تعبیر خواب خروس دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب خروسدیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. تعبیر خواب خروسسوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 1 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.