تعبیر خواب معشوق شدن

درباره تعبیر خواب معشوق از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب معشوقضعيف ترين نوع عشق در خواب به نياز و شديدترين آن به حرص و طمع تعبير مي شود . تعبیر خواب معشوقدر …

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته

تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته تعبیر خواب چیدن خیار های کوچک و نارس از بوته دیدن خیار بر سه وجه بود. تعبیر خواب خیار اول: پشیمانی درکار. …

تعبير خواب پول پيدا كردن

درباره تعبیر خواب پول بدانید تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است …

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خروسهرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند تعبیر خواب خروسمرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بودتعبیر خواب خروس. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، تعبیر خواب خروسدلیل که کارش بلند شود.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروسخروس منادي و بشير است. نداي خير و خوبي و صلح و نيکي سر مي دهد و بشارت مي آورد و شادي مي آفريند،تعبیر خواب خروس از حضرت رسول اکرم _ ص _ روايت مي کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز مي خواند و دعوت مي کند. ديدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنواني خروس ببينيد خبري خوش به شما مي رسد که ممکن است هم مادي باشد تعبیر خواب خروسو هم معنوي. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي زيان مي بيند وتعبیر خواب خروس خسارت تحمل مي کند ولي خوردن گوشت خروس خوب است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود،تعبیر خواب خروس دلیل که مال از وی به زور بستاند. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب خروسدیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد.تعبیر خواب خروس اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی  بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، تعبیر خواب خروس دلیل که او فرزندی آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب خروسدیدن مرغ آبی در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگی. تعبیر خواب خروسسوم: ریاست. چهارم: فرمانروائی یافتن.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 1 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.