تعبیر خواب خروس وحشی

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خروس خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروس چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خروس اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.تعبیر خواب خروس اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل کهتعبیر خواب خروس بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، تعبیر خواب خروسدلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب خروس گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید استتعبیر خواب خروس و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب خروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.