تعبیر خواب عقرب سفید

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او …

به لیمو چیست

در مورد خواص به لیمو چقدر می دانید به لیموگیاهى است درختچه اى به ارتفاع ۶ – ۳ متر با برگ هاى ساده سرنیزه اى به طول ۱۰ – ۷ سانتى متر، …

نکات موثر برای درمان موثر و بهتر تب مالت

نکات موثر برای درمان موثر و بهتر تب مالت بیماری تب مالت یا بروسلوز به عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک انسان تب مالت و دام* محسوب می‌گردد. باکتری بروسلا که ایجاد کننده …

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.تعبیر خواب خروس دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش بهتعبیر خواب خروس شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

حضرت امام محمدباقر فرمايد:تعبیر خواب خروس اگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي از اصل خود دست يابد تعبیر خواب خروسو بر وي غلبه كند. اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليلتعبیر خواب خروس كه بر مهتري يا مؤذّني دست يابد و او را قهر كند.  

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروسگم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند تعبیر خواب خروسو خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است تعبیر خواب خروسچرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب خروس  اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد.تعبیر خواب خروس اگر بيند كسي او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند خروسي داشت،تعبیر خواب خروس دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.

تعبیر خواب خروس

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 24 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.