تعبیر خواب یخچال | 51 تعبیر دیدن یخچال در خواب

تعبیر خواب یخچال

تعبیر خواب یخچال , تعبیر خواب یخچال خراب , تعبیر خواب یخچال خریدن

خواب یخچال یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم یخچال در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب یخچال می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب یخچال را مطالعه نمایید و متوجه شوید یخچال چه تعبیری دارد.

ممکن است خواب شما به گونه ای باشد که نیاز به تعبیر خواب گوشت و تعبیر خواب یخ داشته باشید ، کافیست بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید و خود به خود به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب یخچال از دید مولف

یخچال در خواب نشان دهنده شخصیت سرد و بی روح است که به شخصیت آلمانی معروف است.

این خواب می تواند به این معنی باشد که از نظر روحی و جسمی خسته هستید و نیاز به استراحت و آرامش دارید.

قرار دادن مواد غذایی خام در یخچال معنی اش این است که نقشه هایی که برای زندگی تان دارید را فعلا متوقف کنید وگرنه دچار پشیمانی می شوید.

اگر مواد غذایی پخته شده در یخچال بگذارید معنی اش این است که از روزگار و کارهایی که انجام دادید به طور کامل راضی نیستید ولی اگر صبر کنید دنیا به کامتان می شود.

بیرون ریختن مواد غذایی از یخچال به این معنی است که شما آمادگی لازم برای رسیدن به اهداف خود را پیدا کرده اید.این امادگی قبلا وجود نداشته است ولی در آینده موفقیت هایی برای شما در راه است.

دیدن یخچال خراب در خواب به این معنی است که دیگر نباید احساسات و عواطف خود را پنهان کنید و ایده های خود را با دیگران در میان بگذارید و از مشورت دیگران بهره ببرید.

اگر در خواب یخچال پر از مواد غذایی ببینید معنی اش این است که شما ابزار لازم برای موفقیت را دارید ولی از آنها به صورت بهینه استفاده نمی کنید.همچنین این خواب می تواند معنی اش این باشد که شما وضع مالی تان خوب نیست  و برای بهبود ان تلاش می کنید و موفقیت خواهید شد.

معنی دیدن یخچال خالی در خواب این است که شما چیزهایی را در زندگی خود از دست داده اید و برای اینکه دوباره آنها را به دست بیاورید باید تلاش زیادی کنید.

تعبیر دیگر دیدن یخچال خالی نیز می تواند مشکلی معنوی و یا جسمی باشد که با کمی صبر و حوصله مشکل شما برطرف می شود.

دیدن یخچال فریزر در خواب نشان دهنده این است که شما چیزهایی دارید که دوست ندارید دیگران از آن سر در بیاورند و ان چیز می تواند یک پول و یا یک ایده و یا یک سرمایه گذاری باشد.به طور کلی یخچال فریزر اشاره به مکان ، ایده ها و طرح های مخفی دارد.

اگر در خواب دیدید که یخچال را تمیز می کنید و یا غذاهای فاسد را از درون یخچال به بیرون می ریزید نشان از این موضوع دارد که باید روی وظایف خود در زندگی تمرکز کنید.البته معنی این خواب می تواند درون گرایی شما نیز باشد و این که دوست دارید چیزهایی را از اطرافیان خود پنهان کنید.

تعبیر خواب یخچال از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن یخچال ، آگاهی و مطلع بودن است

آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن یخچال ، آزار درستکاران است

تعبییر خواب یخ گذاشتن در یخچال ، تلاش برای موفقیت است.

قرار دادن هر چیزی در یخچال نشان از این موضوع دارد که شما برای موفقیت تلاش می کنید.

کارل یونگ

به طور کلی دیدن یخچال و یا باز کردن در یخچال به این معنی است که شما احساسات سرد و بی روحی دارید ، بهتر است که اهداف جدید در زندگی داشته باشید تا انگیزه به زندگی شما برگردد و روحیه شما بهبود یابد.

معنی دیگر این خواب این است که شما دنیال چیزی هستید و خواستن نا خوداگاه است و شما به طور عجیبی به خواسته خود می رسید.

دیدن یخچال خراب در خواب به این معنی است که دیگر احساسات سرد را کنار گذاشته و به زندگی خودتان و اطرافیان خود گرما ببخشید.

دیدن یخچال پر از مواد غذایی نشان دهنده منابع دست نخورده در زندگی شماست که می تواند مالی باشد و یا غیر مالی و یا حتی یک ایده خوب و عالی.

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام خواب تمیز کردن یخچال سفید چیست؟

روی وظایف خود تمرکز کنید و این خواب نشان می دهد که شما انسانی درون گرا هستید و دوست دارید خیلی چیز ها را از دیگران پنهان کنید و دوست ندارید دیگران در زندگی شما سرک بکشند.

سلام من خواب دیدم که خونه یکی از آشنایان هستم در آشپز خانه چندین یخچال بود ، روی گاز هم قهوه در حال جوشیدن بود، دوستم به من گفت مراقب باش قهوه ها نریزد د بعد در یکی از یخچالها را باز کرد یک کیک شکلاتی آنجا بود در ضمن شخصی که در بیداری بامن خصومت دارد هم آنجا بود.

این خواب نمی تواند خواب بدی باشد و نشان می دهد که شما در موقعیت و یا رابطه ی دوستانه ای قرار می گیرید و این اتفاقات نتایج مثبتی در زندگی شما خواهد داشت و باعث امیدواری شما در زندگی می شود.

کامنت های تایید شده : 41 عدد

 • محمدبن سيرين گويد:
  يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 • جابر مغربي گويد:
  يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

 • ابراهيم كرماني گويد:
  اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود

 • مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست

 • اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت.

 • ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد.

 • احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  يخ : ناراحتي
  شکستن آن : ترس بيمورد
  روي آن سر خوردن : تصادف

 • ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .

 • اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .

 • اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .

 • اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .

 • ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .

 • اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد

 • ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود

 • اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .

 • اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد

 • اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .

 • نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد

 • اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد

 • هانس كورت مى‏گويد:
  اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

 • يخ

  يخ
  محمدبن سيرين گويد:
  يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

  جابر مغربي گويد:
  يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند.

  ابراهيم كرماني گويد:
  اگر در زمستان بيند عيش خوش بود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  يخ : ناراحتي
  شکستن آن : ترس بيمورد
  روي آن سر خوردن : تصادف

  آنلي بيتون مى‏گويد:
  ۱ـ ديدن يخ در خواب ، نشانة آن است كه افراد بي ارزش سعي مي كنند تا بهترين ثمرة فعاليت شما را نابود بسازند .
  ۲ـ اگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزند .
  ۳ـ اگر در خواب روي يخ راه برويد ، نشانة آن است كه براي به دست آوردن آسودگي در زندگي ، خود را به دردسر مي اندازيد .
  ۴ـ اگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ، علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .
  ۵ـ ديدن قنديلهاي يخ كه از لبة پشت بام خانه ها آويخته است ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد يا در اثر بدبختي به آسايش و آرامش نيازمند خواهيد گرديد .
  ۶ـ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .
  ۷ـ ديدن قنديلهاي آويخته از درختان در خواب ، نشانةآن است كه اميدها به يأس مبدل مي شود .
  ۸ـ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، علامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند .
  ۹ـ اگر خواب ببينيد آب در يخچال مي گذاريد تا يخ ببندد ، نشانة آن است كه به خاطر خودخواهي در زندگي شكست مي خوريد .
  ۱۰ـ اگر خواب ببينيد يخ مي خوريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد .
  ۱۱ـ نوشيدن آب يخ در خواب ، علامت آن است كه در اثر عياشي به ضعف جسماني دچار خواهيد شد .
  ۱۲ـ اگر خواب ببينيد در آب و يخ حمام مي كنيد ، نشانة آن است كه در شاديهاي زندگي شما وقفه اي غيرقابل باور رخ مي دهد .

  هانس كورت مى‏گويد:
  اگر در خواب يخ ببينيد، بيانگر آن است كه عده‏اى قصد دارند به شما آسيب وارد كنند. راه رفتن بر روى يخ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است.ديدن قنديل‏هاى يخ در خواب، بيانگر بيمارى است.

  ليلا برايت مى‏گويد:
  خوردن يخ در خواب، علامت آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببينيد كه يخ بسته است، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب خود باشيد

 • یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

 • یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

 • خواب دیدم دارم از یک سیب زمینی پوست کنده ایی میخوردم،

 • خواب دیدم یک لیوان بزرگ پر آب که 2 تکه یخ داشت و من در حد مزه کردن و یا چشیدن از آن خوردم،تعبیر چیست؟

 • من خواب دیدم یکی با یخ داره رو کف دست راستم یه چیزی مینویسه.

 • اگر جنازه ی منجمد و یخ زده ببینیم تو خواب ، تعبیرش چیه ؟! 😐

 • سلام من حواب دیدم که از بالا یخ پرتاب می کردند و من خیلی هاشو گرفتم تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب دیدم که روی یخ سرسره بازی میکنم و واقعا تعبیرش صحیح بود که شاخ دراوردم.

 • خواب دیدم از اسمان یخ میبارد واسمان هم ابی و سفید است تعبیرش چیست

  • خواب دیدم از اسمان یخ میبارد واسمان هم ابی و سفید است تعبیرش چیست

 • دیدن مردی که از دنیا رفته در حالی که روی یخ نشسته و در حال لرزیدن است چه معنی میدهد؟

 • يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست اما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ، از غم و رنج رهايي خواهيد يافت. ممکن است فصلي که در خواب مي بينيد زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشيد. احساسي که در خواب داريد ملاک تعبير قرار مي گيرد نه فصلي که خواب ديده ايد. آب شدن يخ به معني حل شدن مشکلات هم مي تواند باشد.

 • من خواب یخ فروشو دیدم تعبیرش چیت

 • سلام خواب ديدم كه تما م شهر انزلي يخ زده حتي موج دريايش و من و نوهام با سورتمه از يك راهروي كه يخ زده بود سر خورديم رفتيم پيش داماد و دخترم معنيش چيه

 • اول تیرماه خواب دیدم پنجره ی اتاقم یخ زده

 • سلام من خواب دیدم موجی از اب به طرف من میاید به محض رسیدن اب به پاهای من تبدیل به یخ نرم شد که من سریع از ان خارج شدم تعبیرش چیست؟

 • اگه از دید مذهبی ببینی که فقط حضرت یوسف و چند نفر خاص توانایی تعبیر داشتن از لحاظ علمی هم بخوای ببینی که خواب زاده ضمیر ناخوداگاهته …ولی من یه نفر رو ماهها بود ندیده بودمش شب خوابشو دیدم بیدار که شدم یه حسی بهم گفت امروز میبینمش به جان خودم خیلی عجیب بود رفیقم زنگ زد برم بیشش که اتفاقی اون یه نفر جلوم سبز شد خب این چه معنی میده؟؟؟ سرنوشت از قبل نوشته شده.. مغز انسان قدرت سیر در اینده رو داره ؟؟ این اطلاعات از کجا میاد؟؟؟ و اصلا چرا باید این اطلاعات از قبل به خوابمون بیاد فقط میدونم تو دنیای ماورالطبیعه ای زندگی میکنیم که کلی اتفاق عجیب میفته ولی ساده از کنارش رد میشیم

 • سلام من خواب دیدم داخل خیابان راه میرم نزدیک سیم‌های برق پرنده های زیادی حالت یخ زدگی دارن دور سیم برق میخواستم ببینم تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.