خواص کیوی برای پوست

از خواص بی شمار کیوی چقدر می دانید کیوی سرشار از ویتامینC می باشد. ویتامین ث موجود در کیوی ۲ برابر پرتقال، ۶ برابر لیمو ترش و میزان مواد مغذی آن ۸ …

تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند تعبیر خواب عروسیو عروس را …

لیمو شیرین و دیابت

درباره خواص لیمو شیرین چقدر می دانید لیمو شیرینکسانی که یرقان دارند هر ساعت یک عدد لیمو شیرین بخورند.     مالیدن پوست لیمو شیرین برای اگزما و جوش مفید است.     یک …

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , تعبیر خواب ساعت مچی ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

1تعبیر خواب ساعت ـ ديدن ساعت مچي در خواب ،تعبیر خواب ساعت نشانة آن است كه معاملات شما با پيروزي همراه خواهد بود . 2ـ اگر خواب ببينيد براي دريافت زمان به ساعت مچي خود نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه كوشش و تلاشهاي شما را در اثر رقابت به شكست مي انجامد . 3ـ اگر خواب ببينيد ساعت

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

مچي شما به زمين مي افتد و مي شكند ، نشانة آن است كهتعبیر خواب ساعت به اضطراب و پريشاني دچار خواهيد شد . 4ـ اگر خواب ببينيد شيشه ساعت مچي شما به زمين مي افتد ، نشانة آن است كه در امور زندگي و انجام كارهاي خود بي دقت خواهيد بود . 5ـ اگر زني خواب ببيند

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

ساعت مچي خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه آشفتگيهاي خانواده او را ناراحت و اندوهگين مي سازد . 6ـ اگر در خواب از جايي ساعتي بدزديد ، نشانة آن است كه دشمني سرسخت به خوش نامي تعبیر خواب ساعتو شهرت شما حمله خواهد كرد . 7ـ اگر خواب ببينيد به كسي

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

ساعت مچي هديه مي دهيد ، نشانة آنتعبیر خواب ساعت است كه از تفريحات پست و زودگذر پرهيز خواهيد كرد .

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , تعبیر خواب ساعت مچی ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما تعبیر خواب ساعتمی گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت هائی را از دست می دهید.

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شمتعبیر خواب ساعتا داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود. خانم ایتانوس می گفت:

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

ساعتتعبیر خواب ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است. برای زن جوان مادر شوهرتعبیر خواب ساعتی است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد،

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و تعبیر خواب ساعتبرای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده. به هر حال ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

اگر بیننده خواب ساعت بزرتعبیر خواب ساعتگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد. اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

و در جائی اهمال کرده و قصور کرده اید. اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با مستعبیر خواب ساعتئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید. اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید. اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر تعبیر خواب ساعتدیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد.

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , تعبیر خواب ساعت مچی ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

محمدبن سیرین گوید: ساعد دست در خواب دیدن، دوست و انباز و متعبیر خواب ساعتردم معتمداست. اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است، دلیل او را از دوست و انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد. اگر بیند که ساعد دست او بشکست یا بیفتاد، دلیل که دوست و انباز از وی جدا گردد.

تعبیر خواب دیدن ساعت های مختلف در حال زنگ زدن

جابرمغربی گوید: اگر بیند که بتعبیر خواب ساعتر ساعدهای دست او موی بسیار بود، غمگین و وامدار گردد، یا مال از دست وی برود. اگتعبیر خواب ساعتر بیند موی از ساعد دست خود بسترد، دلیل که وامش گذارده شود و بی غم گردد.

تعبیر خواب ساعت

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.