فواید خیار

خواص خیار برای بدن را می شناسید فکرش را بکنید اگر خیار نبود سالاد شیرازی هم نبود و اگر سالاد شیرازی نبود لوبیا‌پلو و کلی از غذاهای خوشمزه دیگر هم صفایی نداشتند. خیار …

تعبیر خواب روسری مشکی

درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب روسریدیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید. دیدن روسری کهنه و بی …

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبیر خواب نماز از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب نماز  اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

تعبیر خواب لباس عروس تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

 ‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ تعبیر خواب لباس عروساگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند تعبیر خواب لباس عروساز آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب لباس عروسپیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال.

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

تعبیر خواب لباس عروس اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد ، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می کند

تعبیر خواب لباس عروساگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید

تعبیر خواب لباس عروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.