تعبیر خواب دود سیگار

در مورد تعبیر خواب دود چقدر می دانید محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب دوددود به خواب، سلطاني ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق يا به جانب مغرب دودي عظيم بود، دليل كند …

آموزش مرحله به مرحله برای ساخت شماره مجازی برای تلگرام

آموزش مرحله به مرحله برای ساخت شماره مجازی برای تلگرام

آموزش مرحله به مرحله برای ساخت شماره مجازی برای تلگرام

تعبیر خواب بچه پسر

درباره تعبیر خواب بچه بدانید تعبیر خواب بچهاگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. تعبیر خواب بچهدیدن بچه‏ى …

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

تعبیر خواب لباس عروس تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

 ‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ تعبیر خواب لباس عروساگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند تعبیر خواب لباس عروساز آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب لباس عروسپیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال.

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

‫تعبیر خواب لباس عروس ‫, تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن , ‫تعبیر خواب لباس عروس سفید , لباس عروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب لباس عروس بدانید

تعبیر خواب لباس عروس اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد ، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می کند

تعبیر خواب لباس عروساگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید

تعبیر خواب لباس عروس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.