تعبیر خواب اهو و گوزن

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب آهو اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شودتعبیر خواب آهو. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کندتعبیر خواب آهو. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب آهو اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد. تعبیر خواب آهواگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد. اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بيند كه تعبیر خواب آهوآهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهوديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق استتعبیر خواب آهو. براي افراد متأهل نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد تعبیر خواب آهوو در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو و گوزن , آهو در خواب دیدن , تعبیر خواب آهوی مرده

درباره تعبیر خواب آهو از معبران بزرگ بخوانید

جابر مغربی گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، تعبیر خواب آهودلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب آهو  دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. تعبیر خواب آهواول: زن، دوم: کنیزک، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

تعبیر خواب آهو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.