تعبیر خواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب گیلاس گیلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و  تعبیر خواب گیلاسبيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد  تعبیر خواب گیلاسگيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گیلاس خوردن ‫, تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ  تعبیر خواب گیلاسدیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

۲ـ خوردن گیلاس در خواب ،  تعبیر خواب گیلاسعلامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

۳ـ تعبیر خواب گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختی نزدیك شما است .

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گیلاس خوردن ‫, تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اویتنهاو می گوید :

 تعبیر خواب گیلاسگیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

 تعبیر خواب گیلاسدرخت گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

کیک گیلاس : سوء تفاهم

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گیلاس خوردن ‫, تعبیر خواب گیلاس , ‫تعبیر خواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گیلاس اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب گیلاس اگر در خواب گيلاس سرخ وگيلاسي که به سياهي مي زند را به وقت خود بيند،  تعبیر خواب گیلاس دليل بر مال و خواسته بود و گيلاسي که به زردي مي زند، دليل بيماري است.

تعبیر خواب گیلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.