تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيمارستان تعبیر خواب بیمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت

دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي غمگين

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

مريضخانه : غصه

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد تعبیر خواب بیمارستان در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري تعبیر خواب بیمارستان فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به بيمارستان مي رويد به قصد ملاقات مريضي بستري ، نشانة آن است كه از حال يكي از نزديكان خبرهاي بدي خواهيد شنيد .

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى بيمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است كه به ديدن مريض مى‏رويد تعبیر خواب بیمارستان. اگر در خواب ببينيد كه از بيمارستان مرخص مى‏شويد، بيانگر آن است كه قصد داريد در انجام كارهايتان به خود متكى باشيد. اگر در خواب ببينيد به عنوان يك پرستار در بيمارستانى كار مى‏كنيد، به اين معنى است كه از يكى از اطرافيانتان تعبیر خواب بیمارستان ناراحت و غمگين مى‏شويد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي  تعبیر خواب بیمارستاندر خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، تعبیر خواب بیمارستان دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قبل سلطان يا از قبل عيال بدو رسد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

جابر مغربي گويد:
بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
اگر تعبیر خواب بیمارستان كسي بيند كه بيمار است و از علت بيماري مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است.
اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

تعبیر خواب بیمارستان , تعبیر خواب بیمارستان رفتن , تعبیر خواب بیمارستان روانی , تعبیر خواب دیدن بیمارستان

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند. چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند تعبیر خواب بیمارستان بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

اگر ببيند  تعبیر خواب بیمارستانبيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است تعبیر خواب بیمارستان و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

تعبیر خواب بیمارستان از کتاب سرزمين روياها:
خواب بيمارستان : در فلاكت مي افتيد .
شما در بيمارستان هستيد تعبیر خواب بیمارستان : جاي اميد برايتان باقي است كه زندگيتان روبراه شود

تعبیر خواب رفتن به بیمارستان و پرستار شدن

.يك بيمارستان كه بوسيله افراد مذهبي اداره ميشود:
اميدتان را به خدا بسپاريد .
در يك بيمارستان رواني هستيد : افكار و اعمالتان تعبیر خواب بیمارستان را بيشتر كنترل كنيد

تعبیر خواب بیمارستان

2 comments

  1. سلام خواب دیدم دنبال خرگوشم هستم دویدم تا رسیدم به یه جایی که درختان کوتاهی داشت اونجاقبرستون شهرمون بودوشب بود. یه مردقدکوتاه وزشت گذاشت دنبالم ومیخاست منوبگیره همون موقع تونستم از دستش فرارکنم ولی اون اسمش روبهم گفت. و گفت اینجا قبرستون هست من اخرش تو رومیارم اینجا

  2. بهرام کاظمی

    سلام من در خواب دیدم که بیمارستان ساختم و خواهر و برادرم روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودن اما مریض نبودن ومن هم در بیمارستان چرخ میخوردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.