تعبیر خواب هلو امام صادق

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب هلوديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشدتعبیر خواب هلو بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند تعبير آلو است.

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

تعبیر خواب هلو امام صادق , تعبیر خواب هلو چیدن , تعبیر خواب هلو خوردن , هلو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

تعبیر خواب هلودیدن هلو یا خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است وتعبیر خواب هلو نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

تعبیر خواب هلو امام صادق , تعبیر خواب هلو چیدن , تعبیر خواب هلو خوردن , هلو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب هلواگر در خواب مشاهده كنيد كه از درختى هلو مى‏چينيد، به اين معنا است كه اوقات شيرينى را خواهيد گذراند.تعبیر خواب هلو ديدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى‏ها است

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

تعبیر خواب هلو امام صادق , تعبیر خواب هلو چیدن , تعبیر خواب هلو خوردن , هلو در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هلو چقدر می دانید

تعبیر خواب هلو اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانة آن است تعبیر خواب هلواكه در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت . اما تعبیر خواب هلواگر در خواب هلوهای كال و نارس بچیند ، نشانة آن است كه از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

تعبیر خواب هلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.