تعبیر خواب استفراغ سفید

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب استفراغ اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كندتعبیر خواب استفراغ . اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند،تعبیر خواب استفراغ  دليل معصيت است و زيان مال باشد.

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

تعبیر خواب استفراغ , تعبیر خواب استفراغ مرده , تعبیر خواب استفراغ نوزاد , تعبیر خواب استفراغ سفید

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
تعبیر خواب استفراغ خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است
فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول
تعبیر خواب استفراغ ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك زخم رنج خواهيد برد.
خوراكيها را استفراغ ميكنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .
تعبیر خواب استفراغ ديگران استفراغ ميكنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

تعبیر خواب استفراغ , تعبیر خواب استفراغ مرده , تعبیر خواب استفراغ نوزاد , تعبیر خواب استفراغ سفید

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب استفراغ اگر ببینی استفراغ کردی و دوباره آن را خورده‌ای،تعبیر خواب استفراغ  یـعـنـی چیزی را که به کسی بخشیده‌ای از او پس خواهی گرفت.

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

تعبیر خواب استفراغ , تعبیر خواب استفراغ مرده , تعبیر خواب استفراغ نوزاد , تعبیر خواب استفراغ سفید

در مورد تعبیر خواب استفراغ چقدر می دانید

ليلا برايت می‏گويد:

تعبیر خواب استفراغ  ديدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است كه تعبیر خواب استفراغ شانس به شما رو مى‏كند.

تعبیر خواب استفراغ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.