تعبیر خواب قورباغه سفید

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب قورباغه افزایش دهید تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اندتعبیر خواب قورباغه که چون …

تعبیرخواب کابینت آشپزخانه

در مورد تعبیر خواب آشپزخانه چقدر می دانید دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است تعبیر خواب آشپزخانهکه حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت. تعبیر خواب آشپزخانهاگر زنی خواب …

تعبير خواب باقلا سبز

در مورد تعبیر خواب باقلا چقدر می دانید تعبیر خواب باقلا  در مورد باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند. ابن سیرین معتقد است تعبیر خواب باقلا که باقلا به هر شکل …

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربی گويد:

تعبیر خواب انگوراگر كسي بيند كه انگور بر معصر چوبين همي فشرد، دليل كه خدمت پادشاه ستمگر كند.تعبیر خواب انگوراگر بيند كه آن معصر، از خشت و گل بود، دليل كه خدمت پادشاه باديانت كند. اگر معصر از خشت پخته يا از گچ و سنگ و آهك بود،تعبیر خواب انگور دليل كه خدمت پادشاه با سياست و با هيبت كند. اگر بيند تعبیر خواب انگوركه انگور در طشت همي فشرد، دليل كه خدمت زني بزرگ كند.

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیرخواب انگور , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب چیدن انگور

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن انگور سفید روزی حلال بود

تعبیر خواب انگوردو جوان با او به زندان درآمدند . یکی از آن دو گفت من خود را به خواب دیدم که نگور برای شراب می‏فشارم وتعبیر خواب انگور دیگری گفت من خود را به خواب دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که تعبیر خواب انگورما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیرخواب انگور , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب چیدن انگور

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب انگورخوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود،تعبیر خواب انگور بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت، دليل كند كه از دهان خداوند تعبیر خواب انگورخوب سخن خيري بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود.

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب انگور یاقوتی , تعبیرخواب انگور , انگور در خواب دیدن , تعبیرخواب چیدن انگور

درباره تعبیر خواب انگور از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب انگور  انگور سفيد به وقت خوردن، دليل بر مالي است كه به دشواري به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگوري كه پوست او سخت بود، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود،تعبیر خواب انگور دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد، دليل بر عز و جاه كند و هر تعبیر خواب انگورانگوري به ديدار سياه نمايد، دليل بر غم و اندوه كند و هر تعبیر خواب انگورانگوري كه شيرين تر و تازه تر بود، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وي بيشتر گردد.

تعبیر خواب انگور

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.