تعبیر خواب خوردن ماهی

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

  تعبیر خواب ماهیدیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.  تعبیر خواب ماهی اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است   تعبیر خواب ماهیچرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب ماهی قرمز , ‫تعبیر خواب ماهی ‫, تعبیر خواب ماهی قزل آلا , ماهی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :  تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه.   تعبیر خواب ماهیششم: كنیزكی هندوی

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب ماهی قرمز , ‫تعبیر خواب ماهی ‫, تعبیر خواب ماهی قزل آلا , ماهی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

  تعبیر خواب ماهیچنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن  تعبیر خواب ماهی با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب ماهی قرمز , ‫تعبیر خواب ماهی ‫, تعبیر خواب ماهی قزل آلا , ماهی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی اطلاعات بیشتری داشته باشید

  تعبیر خواب ماهی اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند،   تعبیر خواب ماهیدلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

تعبیر خواب ماهی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.