تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

دیدن ماهی تعبیر خواب ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد تعبیر خواب ماهی ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما تعبیر خواب ماهی می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است تعبیر خواب ماهی چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید تعبیر خواب ماهی و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی قرمز

در کل دیدن ماهی در خواب خوب است مگر در مواردی خاص …  تعبیر خواب ماهی ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و رویا برای شما عزیزان بررسی کرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است تعبیر خواب ماهی اگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد . اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست . تعبیر خواب ماهی اگر ماهی قرمز مرده یا مهای قرمز کوچک مرده در آب باشد یا خشکی تعبیرش تعبیر خواب ماهی این هست که بعد از شادمانی ناراحتی و اندوه می آید . اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد  یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است .

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر.

دوم: لشگر.

سوم: دختر دوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم: غم و اندوه.

ششم: كنیزكی هندوی

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیكو بود. اگر تعبیر خواب ماهی دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی كوچك غم است. اگر بیند از شكم ماهی مروارید یافت، دلیل كه پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ , تعبیر خواب ماهی سرخ شده , تعبیر خواب ماهی قرمز

محمد بن سیرین گوید :

اگر دید كسی ماهی شود و خشك به وی داد، دلیل كه بزرگی ظلم كند. اگر ماهی خورد، دلیل كه از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

جابر مغربی گوید :

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است تعبیر خواب ماهی ، زیرا كه بر خوان عیسی (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل كه دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. تعبیر خواب ماهی اگر دید ماهی فروشی می كرد،دلیل كه منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند.

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص تعبیر خواب ماهی و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود تعبیر خواب ماهی به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن ماهی در خواب نیکو است تعبیر خواب ماهی بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای تعبیر خواب ماهی روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد تعبیر خواب ماهی اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

تعبیر خواب آنلاین دیدن ماهی قرمز و سرخ

آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. تعبیر خواب ماهی ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد تعبیر خواب ماهی بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید تعبیر خواب ماهی او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد  و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب ماهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.