قاصدک

تعبیر خواب کرم سفید در بدن

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرماگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که بهتعبیر خواب کرم دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرم اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندکتعبیر خواب کرم پس از تعبیر خواب کرمچندی شما را از پای در می آورند

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب کرماگر ببينيد کرم در لباس شماست هر کس هستيد زن يا مرد بين شما و همسرتان اختلاف به وجود مي آيد و از يکديگر دل چرکين مي شويدتعبیر خواب کرم. اگر ببينيد کرمي بزرگ شده که مثل مار مي ماند اما شما در خواب مي دانيد تعبیر خواب کرمکه آن يک کرم است شخصي شما را مي ترساند.

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

  تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم زدن بدن , تعبیر خواب کرم سیاه , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن كرم در خواب تعبیر خواب کرم، نشانة آن است كه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

درباره تعبیر خواب کرم از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

۲ـ اگر دختری خواب ببیندتعبیر خواب کرم  كه كرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است .تعبیر خواب کرم اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد وتعبیر خواب کرم در پی كسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

تعبیر خواب کرم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.