تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو تعبیر خواب چادر. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی استتعبیر خواب چادر نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است کهتعبیر خواب چادر پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادراگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي استتعبیر خواب چادر که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن تعبیر خواب چادرچادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت وتعبیر خواب چادر احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادرچادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهدتعبیر خواب چادر. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند،تعبیر خواب چادر دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت،تعبیر خواب چادر دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر اطلاعاتی دارید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ،تعبیر خواب چادر نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .

۲ـ دیدن تعدادی چادر در خواب ،تعبیر خواب چادر نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند تعبیر خواب چادرسفر خواهید رفت.

تعبیر خواب چادر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.