تعبیر خواب دیدن چادر سفید در خواب

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

هانس کورت مى‏گوید: تعبیر خواب چادراگر در خواب مشاهده کنید براى فردى چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار غرور مى‏شوید. اگر در خواب ببینید براى پول و مقام نزد دیگران چاپلوسى مى‏کنید،تعبیر خواب چادر بیانگر آن است که نسبت به مسائل اطراف خود، دلسرد مى‏شوید

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن چادر , تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب دیدن چادر سفید , خواب چادر دیدن

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب چادر چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. تعبیر خواب چادراگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن چادر , تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب دیدن چادر سفید , خواب چادر دیدن

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب چادرچادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اتعبیر خواب چادرگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب دیدن چادر , تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب دیدن چادر سفید , خواب چادر دیدن

درباره تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادر بیتون مى‏گوید: چاق شدن در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب خودتان را بیش از اندازه چاق ببینید، علامت آن است که باید در رفتار خود دقت بیشترى نمایید.تعبیر خواب چادر دیدن افراد چاق در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.

تعبیر خواب چادر

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.