تعبیر خواب گربه سفید

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب گربهدیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.تعبیر خواب گربه اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سفید , گربه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربهاگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره تعبیر خواب گربهشما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سفید , گربه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربهاگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

تعبیر خواب گربهشنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربه وحشی , تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب گربه سفید , گربه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گربه چقدر می دانید

تعبیر خواب گربه گر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

تعبیر خواب گربه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.