رژیم لاغری دکتر آز

درباره رژیم لاغری بیشتر اطلاعات داشته باشد  رژیم لاغریشما باید مقدار چربی را در رژیم غذایی تان اصلاح کنید. در یک رژیم صحیح تنها 10 درصد رژیم لاغری از مقدار غذایی که می …

تعبیر خواب روباه امام صادق

درباره تعبیر خواب روباه بدانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب روباهروباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او …

تعبیر خواب خروس سر بریده

از تعبیر خواب خروس چقدر می دانید  تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد  تعبیر خواب خروسو …

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیرخواب شتراگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي رود، دليل كند به سفر رود. تعبیرخواب شتراگر بيند بر اشتري جولان همي كرد، دليل است غمگين و متفكر شود. اگر بيند بر اشتري نشسته بود و راه گم كرده مي راند و ندانست راه راست كجاست، تعبیرخواب شتر دليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت.

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب بچه شتر , ‫تعبیر خواب شتر ‫, تعبیر خواب حمله شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شتراگر بيند ماده شتري يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بيند اشتر از وي روي بگردانيد و مطيع تعبیرخواب شتراو نشد، دليل است اندوهگين شود.

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب بچه شتر , ‫تعبیر خواب شتر ‫, تعبیر خواب حمله شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب شتراگر بيند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دليل كه بر مردي بزرگ غلبه كند. تعبیرخواب شتر اگر بيند با اشتري جنگ و نبرد مي كرد، دليل است با مردي عجمي كه دشمن بود وي را، خصومت افتد. تعبیرخواب شتر اگر بيند كه رمه اشتران را همي چرانيد و دانست از ملك او بود

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب بچه شتر , ‫تعبیر خواب شتر ‫, تعبیر خواب حمله شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب شتر اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیرخواب شتر اگر بيند كسي گوشت اشتر بسيار بدو داد، دليل است مال يابد به قدر گوشت اشتر. تعبیرخواب شتراگر بيند كه اشتر را قرباني مي كرد و گوشت او را به هر كسي مي داد، دليل كه مردي بزرگ در آنجا قرباني شود يا بميرد. تعبیرخواب شتراگر بيند كه اشتري مجهول در پس او همي آيد

تعبیرخواب شتر

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 19 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.