تعبیر خواب پرنده سفید - جسارت

تعبیر خواب پرنده سفید

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش،تعبیر خواب پرنده کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح استتعبیر خواب پرنده و به همین نحو تعبیر خواب پرندهپرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده سفید , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب پرندهاگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد،تعبیر خواب پرنده دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به تعبیر خواب پرندهجای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است.

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده سفید , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرندهاگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خواب ی است.تعبیر خواب پرنده اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خوریدتعبیر خواب پرنده همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرنده , تعبیرخواب پرنده سفید , پرنده در خواب دیدن , jufdv o,hf \vkni

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب پرنده کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و تعبیر خواب پرندهخوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد تعبیر خواب پرندهو دگر گونی هائی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پرنده

کامنت های تایید شده : 2 عدد

  • سلام۰تعبیر بدست آوردن پرنده سفید شبیهه به کبوتر با چهار چشم وبهمراه دوست که پسر باشد ودرحال درست کردن قفس ازطرف دوستم هست نشانه چیست

  • سلام۰تعبیر بدست آوردن پرنده سفید شبیهه به کبوتر با چهار چشم وبهمراه دوست که پسر باشد ودرحال درست کردن قفس ازطرف دوستم هست نشانه چیست

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.