تعبیر خواب کبوتر قرمز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتراگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. تعبیر خواب کبوتراگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانهتعبیر خواب کبوتر زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و تعبیر خواب کبوتردوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

 

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شودتعبیر خواب کبوتر. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز تعبیر خواب کبوترمی شود و تعبیر خواب کبوتراز کف دست صاحب خویش دانه می گیرد

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوترديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهدتعبیر خواب کبوتر. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد.تعبیر خواب کبوتر اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه تعبیر خواب کبوتراز زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب کبوتر افزایش دهید

تعبیر خواب کبوتر  اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيندتعبیر خواب کبوتر بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود.تعبیر خواب کبوتر ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

تعبیر خواب کبوتر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.