تعبیر خواب پرنده سیاه - جسارت

تعبیر خواب پرنده سیاه

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند تعبیر خواب پرندهکه گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو تعبیر خواب پرندهپرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب , پرنده سیاه تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده مرده , پرنده در خواب بودن

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پرندهاگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد.تعبیر خواب پرنده اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و تعبیر خواب پرندهاگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید.

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پرنده سیاه , تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده مرده , پرنده در خواب بودن

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پرندهاگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد.تعبیر خواب پرنده این گویای رسیدن به نهایت مراد است و تعبیر خواب پرندهمبارک خواب ی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب پرنده سیاه , تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده مرده , پرنده در خواب بودن

درباره تعبیر خواب پرنده اطلاعات بیشتری داشته باشید

پرنده : ملاقاتی خوشایند

تعبیر خواب پرنده پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش

بدام انداختن پرنده : غم و غصه

تخم پرندگان : ارث

تعبیر خواب پرندهپرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان

تعبیر خواب پرنده

 

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.