تعبیر خواب عروسی خودم

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد تعبیر خواب عروسیبد نيست که عروس را به نام و مشخصات بشناسيد…

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی خودم , تعبیر خواب عروسی نزدیکان , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسیاگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد،تعبیر خواب عروسیدلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی خودم , تعبیر خواب عروسی نزدیکان , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسیاگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب عروسیاگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی خودم , تعبیر خواب عروسی نزدیکان , عروسی در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عروسی بدانید

تعبیر خواب عروسی اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

تعبیر خواب عروسی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.