تعبیر خواب کبوتر صحرایی

از تعبیر خواب کبوتر چقدر می دانید از امام صادق نقل است که تعبیر خواب کبوترچنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این …

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود …

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ

درباره تغبیر خواب سگ بدانید تعبیر خواب سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و  سیاه دشمنی بود از عرب، …

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

ـ تعبیر خواب مار اگر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .

۲ـ ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است .

۳ـ اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه ازتعبیر خواب مار كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .

تعبیر خواب مار سبز‬‎ , تعبیر خواب مار‬‎ سیاه , تعبیر خواب مار‬‎ خاکستری , تعبیر خواب مار سفید‬‎

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

۴ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتيتعبیر خواب مار براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد .

۵ـ اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

۶ـ اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ،تعبیر خواب مار نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

تعبیر خواب مار سبز‬‎ , تعبیر خواب مار‬‎ سیاه , تعبیر خواب مار‬‎ خاکستری , تعبیر خواب مار سفید‬‎

۷ـ اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما تعبیر خواب مارمي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

۸ـ اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن استتعبیر خواب مار كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

تعبیر خواب دیدن مار ۱۹ مرداد ۱۳۹۲ توسط admin تعبیر خواب مار دیدن تعبیر خواب مارخواب مار در میان مردم بسیار شایع است. اما تعبیر خواب مار چیست؟ در این پست بررسی خواهد شد که دیدن مار در خواب چه معانی و تعابیری می تواند داشته باشد. ۱) ترس انسان ها همواره ترسی غریزی از مارهای سمی داشته اند و در ناخودآگاه بسیاری از ما، یک احساس ترس عمیق نسبت به مارها وجود دارد. به همین دلیل دیدن خواب مار می تواند نشانگر وجود ترس یا نگرانی در زندگی شما باشد. هر موقعیتی از زندگی که در آن احساس خطر، ترس، اضطراب، ناراحتی، یا بی اعتمادی می کنید، ممکن است

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

باعث دیدن مار در خواب شود. مثلاً اگر در خواب ببینید یک دسته مار می خواهند به شما آسیب بزنند، تتعبیر خواب مارعبیر آن این است که در زندگی بیداری خود احساس می کنید عده ای علیه شما با یکدیگر متحد شده اند.

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

این مطلب از سایت شگفتیها کپی شده است:

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی چهارم: پادشاهی.تعبیر خواب مار پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت. هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب (سیل). محمد بن سیرین گوید : دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

تعبیر خواب مار سبز‬‎ , تعبیر خواب مار‬‎ سیاه , تعبیر خواب مار‬‎ خاکستری , تعبیر خواب مار سفید‬‎

محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود.تعبیر خواب مار اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است.

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خوردتعبیر خواب مار. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، …

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

 

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، تعبیر خواب ماردليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، تعبیر خواب ماردليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد،

تعبیر خواب های عجیب از دیدن مار

دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.تعبیر خواب مار حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.  

تعبیر خواب مار

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 21 فروردین 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.