تعبیر خواب شتر سواری

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب شتراگر كسي خود را بر اشتري مجهول بيند كه به شتاب همي رود، دليل كند به سفر رود. اگر بيند بر اشتري جولان همي كرد، دليل است غمگين و متفكر شود. اگر بيند بر اشتري نشسته بود و راه گم كرده مي راند و ندانست راه راست كجاست، تعبیر خواب شتردليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت. اگر بيند ماده شتري يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. تعبیر خواب شتر اگر بيند اشتر از وي روي بگردانيد و مطيع او نشد، دليل است اندوهگين شود.

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شتراگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می‌گیرد تعبیر خواب شتر و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می‌کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید تعبیر خواب شتر. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می‌شود و تعبیر خواب شتراگر دیدید در خواب زانوی شتری را می‌بندید در کار بزرگی تدبیر می‌کنید و موفق می‌شوید..

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اسماعیل بن اشعث گوید :

تعبیر خواب شتراگر بیند كه اشتران بسیار داشت و دانست كه آن جمله ملك وی است و از اشتران اعرابی بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنی بیند اشتری با بخورد، تعبیر خواب شتردلیل كه از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانكه پوست اشتر نیز همین. دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند: میراث یابد. تعبیر خواب شتر اگر بیند كه اشتر با او سخن گفت، دلیل است خیر و نیكی بدو رسد.

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر سفید , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر سیاه

درباره تعبیر خواب شتراز بزرگان تعبیر خواب بخوانید

جابر مغربي گويد:
تعبیر خواب شتر اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، تعبیر خواب شتر دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، تعبیر خواب شتر دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتد

تعبیر خواب شتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.