تعبیر خواب پشت بام

تعبیر خواب پشت بام | تعبیرخواب پشت بام | tabire khab

تعبير خواب پشت بام,تعبیر خواب پشت بام رفتن,تعبیر خواب پشت بام بلند,تعبیر خواب پشت بام بزرگ,تعبیر خواب پشت بام مسجد,تعبیر خواب پشت بام کاهگلی,تعبیر خواب پشت بام کعبه,تعبیر خواب بالا پشت بام,تعبیر خواب از پشت بام افتادن,تعبیر خواب پشت بام خانه,تتعبیر خواب پشت بام بودن,تعبیر خواب رفتن به پشت بام,تعبیر خواب بالا رفتن از پشت بام,تعبیر خواب راه رفتن روی پشت بام,تعبیر خواب روی پشت بام رفتن,تعبیر خواب راه رفتن در پشت بام,تعبیر خواب راه رفتن بر پشت بام,تعبیر خواب بالای پشت بام,تعبير خواب از پشت بام افتادن,تعبیر خواب افتادن بچه از پشت بام

تعبير خواب پشت بام , تعبیر خواب پشت بام رفتن , تعبیر خواب پشت بام بلند

خواب پشت بام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پشت بام در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پشت بام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پشت بام را مطالعه نمایید و متوجه شوید پشت بام چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پشت بام از دید هانس کورت

تعبیر خواب دیدن پشت بام ، رسیدن به خوشبختی است

تعبیر خواب سقوط از پشت بام ، مشکل است

تعبیر خواب خوابیدن در پشت بام ، نرسیدن آسیب از دشمنان است

تعبیر خواب پشت بام از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ایستادن بر پشت بام خانه ، سعادت است

تعبیر خواب فروریختن بام خانه ، مصیبت و بلا است

تعبیر خواب تعمیر کردن سقف خانه ، افزوده شدن بر ثروت است

تعبیر خواب خوابیدن بر پشت بام ، محفوظ ماندن از گزند دشمنان است

تعبیر خواب پشت بام | پشت بام در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 52 عدد

 • بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خويشتن را بر بام ديديد به اندازه ارتفاع آن بام ترقي مي کنيد و محترم و معزز مي شويد

 • اگر خود را روي بام خانه ناشناسي ديديد بايد منتظر برخوردي باشيد که در نتيجه آن ترقي مي کنيد و محترم و معزز مي شويد.

 • ابن سيرين نوشته بام خانه مجهول زني است به قدر بلندي بام اما بام نمي تواند زن باشد.

 • معبران ديگر نيز بام را در خواب زن تعبير نکرده اند. چنانچه که ببينيد روي بام آسوده و بي خيال نشسته ايد کار شما نظام آرام بخشي مي يابد.

 • اگر روي بام بوديد و آن جا رختخواب گسترده اي هم بود به وسيله زني که با او ازدواج مي کنيد به ترقي و تعالي مي رسيد و بزرگ و مشهور مي شويد.

 • اگر از بام به پائين بيائيد تنزل مقام مي يابيد و چنانچه از آن بالابيفتيد کاري مهم يا نتيجه بزرگي را که با زحمت و تلاش به دست آورده ايد از دست مي دهيد و چنانچه کاسب و بازرگان باشيد زيان مالي خواهيد ديد

 • حال اگر کسي شما را از بالاي بام به پائين پرت کندبه وسيله کسي از مقام خود ساقط مي شويد و با توطئه اي آسيب مي بينيد .

  • خواب دیدم که پدرم از پشت بام هولم داده

 • اگر از پائين به بالاي بام مرتفعي نگاه کنيد ندانسته از ضعف و زبوني خويش بيمناکيد و چنانچه از روي بام به پائين نگاه کنيد از پايداري موقعيتي که داريد متوحش و نگران مي شويد.

 • اگر در خواب ببينيد که روي بام مرتفعي طاقباز خوابيده ايد به طوري که آسمان را مي توانيد ببينيد نشاني از گشادگي کارهاست و فرح و سرور و شادماني و چنانچه روي سينه خوابيده باشيد ابتلا و گرفتاري است.

 • روي بام ناشناس دويدن خطرناک استو گوياي اينکه در آينده نزديک ريسک مي کنيد و به استقبال حوادثي مي رويد که درصد شکست و پيروزي شما معين و مشخص نيست و نوعي هشدار است که تمام نيروي بصيرت و کارداني خويش را به کار گيريد.

 • تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی پشت بام خانه‌ای هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش این است که شرافت و بزرگی بدست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود،

 • ولی اگر خانه نا آشنا بود، یـعـنـی به اندازه بلندی بام با زنی با قدر و منزلت ازدواج می‌کنی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه «پادشاه» هستی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام بدست می‌آوری.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی بام نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.

 • اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است، یـعـنـی گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

 • اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از پشت بام خانۀ پادشاه افتاده‌ای یـعـنـی از بزرگی و منزلت و احترام خواهی افتاد و ناراحت و افسرده می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی “باز” روی پشت بام خانه‌ات نشست، تعبیرش این است که با «پادشاه» جدیدی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی .

 • اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، تعبیرش این است که از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.

  • پدرم از پشت بام پرتم کرده

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

 • اگر ببینی روی پشت بام خانۀ تو در حال قبر کَندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود .

 • خواب دیدم ی هواپبما بزرگ مسافربری رو پشت بوممون نشسته…ی موتورش آتیش گرفته بود بعد خاموش کردن هیچ کس نبود… هرروز مبرفتم کنارش پشت بوم مینشستم و منتظر ک بیان بلرنش ولی کسی نیومد

 • سلام خواب دیدم روی پشت بام خونه مون پر از آب شده دو تا دختر بچه هم اون جا بازی میکنن.مادر یکی از بچه ها می گفت واسه خنک شدن خونه این کارو کردن.

 • خواب دیدم رو پشت بام دایی،هستم با دوتا از پسرهاش رو بام خانه ایزوگام کاری میکردن

 • اگر خواب ببينيد بر پشت بام خانه اي ايستاده ايد ، علامت آن است كه به سعادتي بي كران دست خواهيد يافت . اما اگر احساس كنيد از پشت بام سقوط مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي هيچ تكيه گاه محكمي نخواهيد داشت .

 • اگر خواب ببينيد بام خانه اي در حال فروريختن است ، علامت آن است كه با مصيبتي ناگهاني مواجه خواهيد شد .

 • اگر خواب ببينيد سقف خانه اي را تعمير مي كنيد ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

 • خوابيدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است كه از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهيد ماند

 • خواب دیدم کسی رو که دوسش دارم بعد از کلی گشتن دنبالش ، روی ِ پشت بام همونجایی که دنبالش میگشتم پیداش کردم ، تعبیر این خواب چیست

  • خواب دیدم با زنداداشم رفتیم روی پشت بام در حالی که شب بود و معلوم نبود پشت بام اونا بود یا نه!خلاصه من دنبال جایی بودم که امن باشه و بشه خوابید.پشت بام ها به هم راه داشت و من به پشت بام همسایشون هم رفتم و داشتم میدیدم.یدفه دیدم پشت بام کنار همسایشون پشت بام خودمونه که خیلی بزرگتر از اونا و صافتره و خوشحال شدم و تعجب کردم که همه پشت باما کوچک بود ولی پشت بام ما بزرگ خلاصه همونجا راه میرفتم

 • خواب دیدم برروی پشت بامی هستم ومنتظرطلوع آفتاب هستم.تعبیرخوابم چیست؟ممنون

 • خواب دیدم برروی پشت بامی هستم ومنتظر طلوع آفتاب هستم.لطفا خوابم راتعبیرکنید.ممنون

 • من خواب دیدم که رو پشت بام ها از یه چیزی فرار میکردم اخرشم موفق شدم تو یه خونه که یعنی خونه دوستم بود قایم سدم اما رو پشت بوم ها خ تند تند میدویدم تعبیر خوابم بهم بگید .ممنونم

 • دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که دچار مشکلی می‏شوید.

 • بام رفعت مقام و جاه و عظمت است وچنانچه خویشتن را بر بام دیدید به اندازه ارتفاع آن بام ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید. اگر خود را روی بام خانه ناشناسی دیدید باید منتظر برخوردی باشید که در نتیجه آن ترقی می کنید و محترم و معزز می شوید. ابن سیرین نوشته بام خانه مجهول زنی است به قدر بلندی بام اما بام نمی تواند زن باشد. معبران دیگر نیز بام را در خواب زن تعبیر نکرده اند. چنانچه که ببینید روی بام آسوده و بی خیال نشسته اید کار شما نظام آرام بخشی می یابد. اگر روی بام بودید و آن جا رختخواب گسترده ای هم بود به وسیله زنی که با او ازدواج می کنید به ترقی و تعالی می رسید و بزرگ و مشهور می شوید. اگر از بام به پائین بیائید تنزل مقام می یابید و چنانچه از آن بالابیفتید کاری مهم یا نتیجه بزرگی را که با زحمت و تلاش به دست آورده اید از دست می دهید و چنانچه کاسب و بازرگان باشید زیان مالی خواهید دید. حال اگر کسی شما را از بالای بام به پائین پرت کندبه وسیله کسی از مقام خود ساقط می شوید و با توطئه ای آسیب می بینید . اگر از پائین به بالای بام مرتفعی نگاه کنید ندانسته از ضعف و زبونی خویش بیمناکید و چنانچه از روی بام به پائین نگاه کنید از پایداری موقعیتی که دارید متوحش و نگران می شوید. اگر در خواب ببینید که روی بام مرتفعی طاقباز خواب یده اید به طوری که آسمان را می توانید ببینید نشانی از گشادگی کارهاست و فرح و سرور و شادمانی و چنانچه روی سینه خواب یده باشید ابتلا و گرفتاری است. روی بام ناشناس دویدن خطرناک استو گویای اینکه در آینده نزدیک ریسک می کنید و به استقبال حوادثی می روید که درصد شکست و پیروزی شما معین و مشخص نیست و نوعی هشدار است که تمام نیروی بصیرت و کاردانی خویش را به کار گیرید.

 • اگر بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود. جابر مغربی گوید: اگر دید… 
  بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد.

 • هانس کورت می‌گوید: دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.

 • مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست

 • در خواب دبدم پشت بام خانه ای نسبتا قدیمی بودم که به چشمم آشنا می آمد . قرار بود تغییراتی در خانه داده شود و هر آن منتظر بودیم که سقف بخشی از خانه ( حمام و دستشویی )را ویران کرده و از نو ساخته شود و اما قبل از آن باران بارید و سقف پیش از موعد فرو ریخت و البته هیچ کس صدمه ای ندید و از پشت بام فرود آمدم و دیدم در طبقه رمپ آپارتمانی که متعلق به همان خانه بود کارگران مشغول کار و ساخت و ساز بودند لطفا خوابم را تعبیر نمایید با سپاس

 • در خواب دیدم روی پشت بام کهنه و نا آشنا ایستاده ام که یهویی سقف زیر پایم سقوط کرد ولی من همچنان سرپا ایستاده بودم

 • خواب دیدم بر بام خونمون رفتم ولی پسا

 • خواب دیدم پسر ۴ساله‌ام درحال بازی روی پشت‌بام خانه پدری ام است و ارتفاع ان نیز زیاد…برای آوردنش با پشت بام رفتم و او شیطنت میکرد و مدام قایم‌میشد اخر بعد از اینور و انور رفتن و به پشت‌بام دیگران رفتن توانستیم با کمک یاری رسانان از پشتب بام پایین بیاییم.

 • خواب دیدم پسر ۴ ساله‌ام بر پشت‌بام خانه پدری‌ایم در حال بازی است و من نگرانش شدم و برای آوردنش به پشت‌بام رفتم‌‌…او مدام از این پشتبام با بهمهای دیگر میرفت و من به دنبالش تا جاییکه توانستم با کمک چند یاری رسان با طناب و رد شدن از گذرگاهای سخت و خطرناک لخ دلیل ارتفاع زیاد و با ترس کمی پایین بیاییم.ولی در این حین به یک مجلس در خانه دیگری رسیدیم و مشغول مهمانی در انجا شدیم.

 • من خواب دیدم بالای پشت بامها به کربلا میروم

 • سلام .خواب دیدم پشت بام قدیمی خانه پدریم در حال قبر کندن برا یه پدرم هستم .پدر چند ساله فوت کرده

 • خواب دیدم من ورفیقم روپشت بام خانه کاه گلی ام بهش تمنا میکردم اونور نرو ولی سقف پایین امد ولی دوستم چیزی نشد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.