کامل ترین مرجع “تعبیر خواب بچه” دختر و پسر و نوزاد و دیگران

تعبیر خواب بچه | تعبیرخواب بچه | tabire khab

تعبیر خواب بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب بچه مرده در شکمعبیر خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب بچه از دید مولف

زایمانسلامت به دنیا می آورید

تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه گربه

تعبیر خواب بچه از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر خواب بچه از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه دختر

تعبیر خواب بچه از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

اشتباه خود پی برده اید

تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه داشتن

تعبیر خواب بچه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه شیر دادن

تعبیر خواب بچه از دید سرزمین رویاها

تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه شدن

تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه مرده

لوک اوینتهاو  و تعبیر خواب بچه

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

لیلا برایت  و تعبیر خواب بچه

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.

دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
اگر قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب بچه ,تعبیرخواب بچه , بچه در خواب دیدن

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر باکره

در کتاب سرزمین رویاها :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

تعبیر خواب بچه , بچه در خواب دیدن , تعبیر خواب

325 comments

 1. بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یابچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یابچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در یک‌زمینه‌ به‌ خصوص‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزادخواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌،بچه‌ در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های‌بی‌حد و حصر انسانها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ رادیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ وروانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید و بار دیگر تجربیات‌شخصی‌ نگران‌ کننده‌ و گرفتاری‌های‌ فکری‌ تان‌ را که‌مانع‌ از پیشرفت‌ شما در زندگی‌ روزمره‌ می‌شود،مرور نمایید.

  • خواب ديدم كه با ماشين وبا دو نَفَر از دوستان درسفر بوديم به خانه شخصي رفتيم و در هنگام برگشت با سرعت بوديم كه صداي گريه نوزادي ماشين را فرا ميگرفت گه گفتيم از جعبه عقب ماشين هست ماشين را نگه داشتم در جعبه عقب را بازكردم نبود ولي بازهم صدا بود در چمدانم راباز كردم ديدم چيزي تكات ميخورد لباسها را كنار زدم باديدن آن بچه نوزاد پسر عريان شوكه شدم وبا گرفتن يكي از پاهاي آن بلندش كردم وخواستم پشت تپه كنار جاده رهايش كنم كه يكي از دوستانم مانع اين كار ميشد كه از خواب بيدار شدم

   تعبيرش را برايم بفرستيد ممنون ميشم

  • دختر مجردی هستم و خواب دیدم در انتظار به دنیا آمدن بچه ام هستم و بچه ام را به صورت طبیعی به دنیا می اورم و کاملا همه مراحل زایمان طبیعی را طی میکردم.میشود تعبیرش را بگویید

  • حمید رضا احدی

   در خواب زنم در اثر تصادف مرده بود و در پزشکی قانونی بر روی برانکار زنده شد و من از خوشحالی زمین را سجد شکر کردم وقتی خواست از تخت بلند شود دیدم که یک دختر بچه نوزاد زاییده و با بغل کردن بچه از پزشکی قانونی که تبدیل به بیمارستان شده بود خارج شدیم.لطفاً آنرا تعبیر نمایید .با تشکر فراوان

  • سلام مادر من خواب دیده من شوهر کردم و بچه دارم میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • ناشناس

   در خواب یک نوزاد غریبه دیدم گرسنه کسی نبود به او شیر دادم ولی سیر نشد

 2. تعبیر خواب نوزاد 1ـ ديدن نوزادیتازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودیسرگرميها و شاديهایلذتبخشیتجربه خواهيد كرد . 2ـ اگر دختریخواب ببيند نوزادیدارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانيهایغير اخلاقیخواهد شد . 3ـ اگر خواب ببينيد نوزادیمشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق میشويد از گرفتاریو سختیجان سالم به در ببريد

 3. تعبیر خواب بچه

  محمدبن سیرین:

  اگردر خواب بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود.
  اگر در خواب بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.
  اگر در خواب بیند دختری آورد، دلیل است پسر بدنیا آورد.

  ابراهیم کرمانی می گوید:

  اگر در خواب بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی خواهد رسد.

  لوک اویتنهاو می گوید:

  دیدن خواب فرزند خود : خوشبختی

  دیدن خواب کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  دیدن خواب بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن خواب کودکان بیشمار : فلاکت

  دیدن خواب کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  دیدن خواب کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  دیدن خواب بچه ای که میدود : نیکبختی

  لیلا برایت می گوید:
  اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.
  دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

  اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
  اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

  در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

  • فرهدابدی بنده دیشب خواب. دیدم که صاحب. اولاد بسیار کوچکی. شدم ولی دختروپسر بودنش رانفهمیدم(حالا میخواستم تعبیرش بدانم باتشکر)

   لطفا پاسخ دهید

 4. سلام,من تازه نامزد کردم,چند مدت هست یه خاب عجیب میبینم,خاب میبینم که یه بچه ی سه چهارساله دارم, یادم نمیاد دختره یا پسره,دستش رو میگیرم,اولش حس خوبی دارم,بعد گریه و بهونه گیری میکنه,با همدیگه میریم حرم امام رضا و من از بچه میخام سلام بده به آقا,اروم میشه و سلام میده,بعد من شروع به دعا کردن میکنم و یه عالمه اشک میریزم و از امام رضا میخام مشکلمو حل کنه,همش میگم مشکلمو حل کن,ضمن اینکه توی خابم,تمام فامیلایی که فوت کردن,میان و بهم لبخند میزنن,دارم دیوونه میشم,یکی کمکم کنه و خابمو تعبیر کنه,ممنونم

  • خواب شما به نظر خیلی خوب میاد که! ناراحتی نداره.

   • كلا مرده درخواب ك لبخند بزنه و تازه درحرم امام رضا
    بسياربسيار عاليه
    اولادي خدا به شما ميده كه اهل دين و ديانت ميشه و ارادت خاصي به امام رضا داره
    براي مشكلاتتون هم دست به دامن امام رضا بشيد
    خوش به سعادتون….

   • چه خةابي ديدي اينو به بچم موقع خواب تعريف كردم بچم خوابيد مرسي از خوابت

   • کلا خواب دیدن بچه خبر خوب تعبییر شده به طور قطع

   • اگه خاب باشه تعبیر نداره ولی اگه خواب باشه داره

  • پیمان خان

   خواب شما کلا خوبه دیدن حرم ائمه معصومین بدست آوردن حاجت بزرگیه دیدن مرده هم که لبخند میزنه بدک نیست اما اگه اذیت میشین ومیخواین نبینینش یه پیاز خام رو بادندون گاز بگیرین وبندازین پشت بوم خونه بگین برو (اسم مرده) ودیگه به خوابم نیا دیگه هیچ وقت نمیبینیدش.

 5. با سلام
  من در خواب نوزادی را دیدم که بچه ی خودم بود در صورتی که من مجرد هستم .در خواب نوزاد را در آغوشم گرفته بودم و قربون صدقش میرفتم میخواستم بهش شیر بدم که سر سینم افتاد و یه سر دیگه ایی جاش در آمد منم بخاطره اینکه میترسیدم درد بکشم با سینه دیگم بهش شیر میدادم که بچه اصرار داشت با سینه ایی که سرش افتاده بود شیر بخوره و گریه میکرد که من راضیش کردم با سینه ی سمت چپم شیر بخوره .
  به زن عموم سینمو نشون دادم تا نظر بده علت افتادنش چی بوده که زن عمومم مسخرم کرد مادربزرگمم دعواش کرد و گفت خوب میشه نگران نباش منم سر سینمو برداشتمو انداختمش تو سطل زباله.
  لطف میکنید که تعبیرش میکنید.

 6. خواب دیدم پسرم رو بزور ازم گرفتن منم گریه می کردم

 7. آنلی بیتون م‏یگوید :

  دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

  اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

  اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .

  اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى شادى را خواهید گذراند.

  اگر دخترى در خواب مشاهده كنید كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

 8. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  یك نوزاد قشنگ : شادی و آرامش

  یك زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی

  یك زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یك عشق پرسعادت

  یك زن شوهردار خواب ببیند كه بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود .

  یك زن مجرد خواب ببیند كه بچه دار شده : عشقش او را ترك می كند .

  یك زن بیوه خواب ببیند كه بچه دار شده : مرتكب كارهای نامعقول خواهد شد .

  یك زن بیوه خواب ببیند كه آبستن شده : موفقیت در همة امور

  یك نوزاد در حال مكیدن سینة مادرش : خوشی و لذت در زندگی

  یك نوزاد در حال مكیدن سینة پرستار : ۱- یك بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می كند مراقب باشید

  یك نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

  یك نوزاد زشت : بدشانسی در آینده

  یك نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

  یك نوزاد در قنداق : ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

  یك نوزاد كه اولین قدمها را برمی دارد : مشكلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

  یك زن از یك بچه پرستاری می كند : شخصی كه به او اطمینان كامل دارید به شما خیانت خواهد كرد .

  یك نوزاد بیمار : یك بیماری سخت در فامیل

  یك نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده

  یك نوزاد سرراهی : ناكامی در عشق

  یك نوزاد در گهواره : یكنفر مراق شماست او افكار خوبی ندارد .

  نوزاد اشخاص دیگر : یك شكست برای مخالفان شما

  تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی

  • زینب نور گیلو

   در خواب دیدم دختر بچه ام بیمار شد و سپس در بستر جان خو را از داد و من گریه فراوان کردم

 9. سلام من خواب دیدم یه پسر بچه خیلی خیلی زیبا رو با چشمای آبی و موهای روشن ک بیماری سل داشت رو ب فرزندی قبول کردم

 10. باسلام وخسته نباشید. من تعبیر پیدا کردن و بزرگ کردن دو بچه سرراهی رو میخواستم. یکی پسر و دیگری دختر.

 11. سلام.من خواب دیدم درد زایمان دارم که هر بارم که برای زایمان میرفتم نمیدونم چرا بچم بدنیا نمیومد و فقط دردشو حس میکردم

  • داداش برا منم این خواب قدیما زیاد اقتاد.بدون فقط زندگیت بشدت تغییر میکنه.حتی فکرشم نمیکنی!!!

 12. خواب دیدم باردارم ، شکمم بزرگ شده ، زایمان میکنم یه دوقلو خیلی خوشکل و ناز به دنیا ميارم ، ولی بعد زایمان نشونه ایی از عوامل بعد زایمان ندارم ، مثل ورم و شکم و …. ، ولی دیدم که جای زخم زايمانم تازست ، همش حواسم به این دوقلو ها هست ، اطرافیان هم خیلی این دوتا بچه رو دوست دارن ، این دوتا بچه خیلی آروم و ساکت هستن ، ولی همه توجه ها سمت این دوتا بچست .

  • من در خواب دیدم از پشت منزلم یک بچه ای یک ساله بیرون آمد.کله ی بزرگ.وکچلی داشت.وچشمان درشت ابی داشت.وبه من می خندید.ومن حیرت زده همسرم را صدا زدم. واز خواب بیدار شدم. در ضمن من برای بار دوم بود که این خواب را می دیدم.لطفا مرا در تعبیر این خواب راهنمایی کنید.

   • خواب دیدم با بچم هستم تقریبا از ی بلندی داریم رد می شیم یدفعه دخترم می افته و می میره. تعبیرش چیه ؟؟؟؟

 13. بدان که خواب را اول باید وقتش معلوم شود که چندم ماه دیده شده است :

  خواب اول ماه :راست و درست است .

  خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحیح است

  خواب چهارم و پنجم ماه :بعد از یکسال اثرش ظاهر می شود و باید صبر کرد

  خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسیار خوب و نیک است

  خواب دهم ،یازدهم و دوازدهم ماه:بسیار خوب و نیک است

  خواب سیزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه میانه است

  خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است

  خواب شانزدهم و هفدهم ،هیجدهم و نوزدهم ماه :بسیار درست و خوب و زود اثر است

  خواب بیستم و بیست و یکم ماه :صحیح نیست و باطل می باشد

  خواب بیست و دوم ماه:صحیح و درست است و زود اثر می باشد

  خواب بیست و سوم، بیست وچهارم ماه ، بیست و پنجم ماه و بیست وششم ماه : بد میباشد و تعبیر و اثر ندارد

  خواب بیست و هفتم و بیست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ یوس خواهد ماند

  خواب بیست و نهم و سی ام ماه :درست و خوب است

  پیامبران (ع) انبیاء ، اولیا و بزرگان و … :

  هر گاه انبیاء،اولیاءو پیغمبران را در خواب بیند مومن ،زاهد ،بزرگ،سرور و منعم میگردد.

  ملک و فرشته در خواب بیند عزیر ،محترم و مکرم می گردد.

  آفتاب ،ماه یا ستاره در خواب بینددولت عظیم و هم صحبت موافق پیدا می کند.

  علما و فضلا در خواب بیند به نعمت و رفعت دست می یابد .

  صراط در خواب بیند سیاست سلطان بیند و صدقه باید داد.

  مرده در خواب بیند از اندوه و غم ایمن گردد به به آرامش می رسد اگر مرده به او چیزی بدهد چیزی از غیب به دستش می رسد و اگر مرده از وی چیزی بستاند بر است و باید صدقه داد .

  اگر مرده را زنده ببیند از غایب کسی از خویشان آید و اگر زنده را مرده ببیند عمرش دراز می شود و او غم برهاند .

  اذان و اقامه بیند دین او قوی و حرمتش زاده شود و حج می کند .

  اگر نماز گذارد از محنت و غم خلاص می شود و عاقبت پیشوا می گردد اگردر خواب وضو یا غسل کند از گناه خلاص شود و توبه نصیب اوگردد و اگر در خواب تیمم کند به کار خیر مشغول می شود .

  اگر خود را حیران ببیند دراین دو تعبیر است یکی به سفر می رود و دیگری آنکه از گناه پاک گردد.

  پادشاه بزرگان ،وزیر ،وکیل، عمال درگاه پادشاه بیند و اگر این جماعت را شادمان بیند یا خندان بیند از ایشان ضررمی رسد باید صدقه بدهد.

  اگر در خواب گریه کند ، اگر در اول شب بیند بعد از سی سال شادمان گردد و اگر در میان شب بیند بعد از شش ماه تأ ثیر کند و اگر در وقت صبح بیند همان روز شادمان گردد.

  قرآن اگر در خواب قرآن بخواند ، بنویسد و یا در دست دارد مومن گردد و به عبادت راغب شود اگر بیند بر حج رود یا طواف کند روزی او فراخ گردد.

  اگر قبرستان درخواب بیند زیاده تر از بزرگان دین میکشد وهرگاه چیزی در یابد ضرر بر وی می رسد .

  اگر بهشت را در خواب بیند مومن و عزیز گردد و به دولت حلال می رسد و اگردوزخ را در خواب بیند از بزرگان ضرر بر وی می رسد .

  اگر پل صراط در خواب بیند کارش نیکی میکشد و اگر قیامت را درخواب بیند مرگ مفاجات یابد .

  عالم شیخ الاسلام ، پیش نماز ، قاضی و عادل در خواب بیند از هر باب نیکی و خوشحالی بیند .

  هر گاه داروقه و محتسب در خواب بیند مالش از دست رود و بی چیز شود .

  طلا در خواب بیند به او میدهند نفع به او می رسد .

  نقره در خواب بیند به او نفع میرسد و شادمان می گردد.

  مس و برنج و سیم سیاه و قلع و سرب و آهن در خواب بیند اندکی رنج به او می رسد آخر الامر شادمان می گردد.

  الماس و یاقوت و زمرد و زبرجد و مروارید و فیروزه و گوهر و سایر جواهرات درخواب بیند حق تع ا لی عزت و دولت و فرزند و نعمت و شفقت عنایت می فرماید.

  اگر مرو ا رید ریزه بیند دولت یابد و ذخیره بدست آید مرو ا رید بزرگ بیند از غایب دولت به دست آید و صاحب عزت میشود .

  انگشتر دیدن انگشتر نقره یا زر یا به دست کردن آن سرور یا حاکم میگردد واگر نگین آن جواهر زرد باشد منعم میگردد و هر نوع انگشتر باشد تعبیرش عزت و حرمت است .

  جنگ و دشمنی :

  جنگ و خصومت بیننده از آن خواب شادمان میگردد.

  تیغ ، کارد ، تیر ، نیزه و زره در خواب بیند که پوشیده است یا بدست دارد قوت یابد و شادمان شود از سلطان و بزرگان نعمت به او می رسد .

  قلعه یا حصار خواب بیننده از غم و غصه بیرون می آید و به مراد خود می رسد .

  اگر در خواب بالاخانه و کوشک مناره و یا کنگره یا بلندی دیگر بیند مرتبه اش بلند می شود و عمرش دراز می شود و دولت وعزت می یابد.

  اگر در زمین شیب دار یا جای گودی ی اسرازیری در خواب بیند از مرتبه خودش پست تر آید از برای احوالش تنزل پدید آید و اندوهناک گردد.

  غلات ، روغن ها و خوراکی های دیگر :

  گندم روزی شخص بیننده زیاد می شود .

  جو بیننده از جایگاهی که امید ندارد نفع می برد .

  ارزن خواب بیننده از نا کسان روزی یابد .

  عدس و ماش و لوبیا خواب بیننده روزی او زیاد شود و تندرستی پدید آید .

  کرباس و پنبه و ریسمان خواب بیننده از دنیا خیر ، برکت و عزت یابد و دراو منفعت باشد .

  کنجد و کرچنگ و مثل اینها در خواب ببیند کارش بالا گیرد و شادمان می گردد.

  روغن گوسفند در خواب بیند از جایی نفع یابد و روغن کنجد ، زیتون یا روغن بزرگ و غیره در خواب روزی حلال است .

  برنج ،بادام و چهار مغز اگر در خواب بیند یا بشکند از قوم یا ارقاب او به کسی از سفر به سلامت آید .به غایت شادمان می گردد.

  پنیر نازه یا کهنه در خواب بیند مال به دست او آید.

  ترب ، زردک ، شلغم اگر در خواب بیند نعمت بر وی فراخ میگردد و سرکه و ترشیها اگر در خواب بیند دلیل تندرستی و راحتی است .

  خرما اگر در خواب بیند به مرتبه می رسد .

  هرگاه طعام هر چیز پختنی دیگر در خواب بیند از عمر خود کامیاب گردد

  گوشت پخته در خواب بیند روزی حل ا ل میباشد و اگر گوشت خام بیند روزی حرام یابد .

  شر-اب در خواب بخورد روزی حرام یابد .

  شیر ، ماست ، سر شیر و سرکه در خواب بیند دولت و عزت یابد .

  نان و حلوا در خواب بیند یا بخورد از کسی بر وی نفع می رسد .

  شوربای ترش در خواب بیند از مذلت بیرون آید .

  ادویه جات مثل هل ، میخک ، دارچین ، زیره و زعفران و جوز در خواب بیند خوشحال گردد.

  میوه ها :

  میوه جات اگر انگور سفید در خواب بیند روزی و مفعت می یابد و شادمان گردد .

  اگر انگور سیاه در خواب بیند غم و غصه و رنج یابد و صدقه می باید داد اگر خربزه ، هندوانه و خیار در خواب بیند باز شادمان می گردد.

  اگر سیب ترش یا بهِ ترش یا انارترش در خواب بیند غمناک و اندوهناک می گردد .

  اگر میوه خشک شده مثل موم ، کشمش ، مورد ، انجیر و مثل اینها در خواب بیند از دوستان شادی می رسد .

  اگر جوز ، بادام ، پسته ، فندق ، شاه بلوت و مثل اینها در خواب بیند یا شکند صحبت بخیلان روزی او می گردد .

  اگر انار ، سیب ، آمرد ، زرد آلو و …. در خواب بیند فرزند ذکور میابد و به مراد دل می رسد .

  شیرینی ها و تنقلات :

  شیرینی ها قند ، نبات ، حلویات ، انگبین و مثل اینها در خواب بیند جمله تعلق به خوشدلی و شادمانی و نعمت و عزت و دولت دارد .

  هر گاه از شیرینی ها در خواب بخورد در میان خلایق عزیز و شیرین گردد و زن خوب به خانه می آورد و همه شیرینی ها این حکم را دارد.

  دربیان جامه و کیف وکفش :

  پوشیدنی سفید در خواب بپوشد عزت و مکرمت یابد و عزیز شود .

  اگر جامه زرد بپوشد بیمار می شود و صدقه باید داد اگر جامه در خواب بیند عالم و محترم باشد .

  اگر در خواب جامه سیاه در خواب بپوشد دلیل امان باشد.

  اگر جامه کبود درخواب پوشد غمناک گردد و اگر جامه آسمانی رنگ در خواب بپوشد عزیز گردد.

  اگر جامه تیره رنگ در خواب بپوشد اندکی درد بر وی رسد.

  اگر درخواب رخت بشوید از گناه پ ا ک شود و دولت یابد و اگر در خواب آواز سرود بشنود دلیل خبر خوش بود و اگر در خواب نی نوازد از جانب غایب خوشحال گردد .

  اگر زراعت و عمارت در خواب بیند رفعت و حشمت یابد و اگر قبا و ارخالوق یا ارضالوق در خواب بپوشد جفت شایسته و خوب می گیرد .

  کفش یا چکمه در خواب بیند و یا بپوشد زن گیرد و مناسب حال شود .

  اگر جامه سوخته در خواب بیند از حاکم و از سلطان ضرر بر وی میرسد .

  اگر جامه خود را پاره بیند در خواب پرده اش دریده شود و رسوا گرددو صدقه باید بدهد.

  اگر جامه زربافت در خواب بیند حاکم ، قاضی و یا سلطان گردد .

  و در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه اش از حد زیاده گردد و دولت یابد .

  اگر عمامه یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست بیند به دولت و مکنت می رسد و عزیز قوم گردد.

  در بیان حیوانات :

  اگر در خواب فیل بیند منفعت بر وی می رسد و اگرفیل مرده رابیند پادشاهی می میرد.

  اگر بر اسب سوار شود به مراد دل می رسد و دولت پیش آید .

  هر گاه اسب بیند و سوار نشود بر مراد رسد و هر گاه اسب بسیار بیند باز هم حکم دارد و زن محتشم به عقد خود در آورد.

  اگر بر استر سوار شود یا بیند و سوار نشود دولت بسیار به دست آورد.

  اگر خر بیند و سوارشود به بزرگی ، عزت و حشمت می رسد.

  اگر شتر بیند به دولت و عزت میرسد و اگر سوار شود به مراد می رسد و اگر نزدیک گردن سوار شود عمر بسیار یابد و اگر نزدیک دمش سوار شود عمرش به آخر رسیده باشد و اگر از شتر بیافتد اجلش رسیده است.

  اگر گاو ، گاومیش از نر و ماده در خواب بینداگر فربه است ارزانی شود و اگر لاغر است قحطی و گرانی باشد.

  اگر گوسفند در خواب بیند جمعیت یابد و نعمت وافر به دست آورد.

  اگر بز در خواب بیند به دولت می رسداگر بز کوهی ، نخجیر ، گاو کوهی و شکار در خواب بیند به حرمت ، عزت رسد.

  اگر خرگوش در خواب بیند دختر پدید آورد و بامی درخواب بیند به مرتبه بزرگی می رسد.

  اگر شیر بیند نعمت وافر به دست آید و به شغل نیکو مشغول گردد.

  اگر پلنگ، یوز و ببر در خواب بیند به شغل نیکو مشغول شود چنانچه از وی منفعت یابد.

  اگر خرس و خوک در خواب بیند ضرر می کند و غمگین می گردد.

  اگر سگ و گرگ در خواب بیند دشمن پدید آورد.

  اگر گربه در خواب بیند دوست طمع کار پدید آید.

  اگر موش در خواب بیند ضرر بسیاری بر وی رسد صدقه باید داد.

  اگر شغال در خواب بیند تنگ دست گردد و کفتار در خواب بیند ذلت روی دهد .

  اگر کلاغ در خواب بیند دشمن بد گو به او رسد و بلبل ، قمری ، طوطی ، فاخته ، کبوتر ، کبک

  و گنجشک بیند شادی و عیش و طرب و دل خوشی و خوشحالی و سرور می بیند .

  سیمرغ در خواب بیند در ولایت دیگر وطن گیرد .

  خروس در خواب بیندعقل او زیاد گردد.

  هر گاه پلنگ و مرغ آبی و درنا و از این قبیل در خواب بیند مهتر شود و به مرتبه بزرگی می رسد .

  زنبور در خواب بیند به مطلب خود می رسد .

  هر گاه عقرب و گزنده دیگر در خواب بیند سر شکستگی روی می دهد .

  برف و باران و روشنی :

  باران درخواب بیند که میبارد ارزانی می شود و روزی او زیاد گردد .

  اگر برف درخواب بیند ارزانی و خوشحالی دهد و چناچه تگرگ در خواب بیند چیز کمی به دست می آید .

  اگر رعد و برق در خواب بیند خبری خوش پدید آید .

  اگر شمع ، چراغ و روشنی درخواب بیند از مذلت بیرون آید و گشایش کارها روی دهد.

  اگر تاریکی درخواب بیند کدورت و غم بر وی رسد و اگر تنور و اجاق و آتش در خواب بیند یا خود روشن کند حلال به دست آورد .

  سیل در خواب بیند که می آید لشگر کشی می گردد .

  آب صاف در خواب بیندبه عزت می رسد .

  آتش عظیم در خواب بیند سرو کارش به ظلام می افتد از حاکمان ضرری بیند.

  طوفان در خواب بنید کار و بارش پریشان و مغشوش گردد.

  موارد دیگر :

  چاه اگر در خواب چاه کندن بیند اگر به آب رسد خوب است و الا بد است به ذلت میافتد .

  دزدی اگر دزدی کند بگیرنش و حبس نمایندعاشق میگردد و اگر او را بزنند قوت به دست آورد و هر گاه بکل رود کار و بارش آشفته گردد .

  باغ و سبزه زار در خواب بیند در عالم شهرت یابد .

  هرگاه در خواب روزه گیرد از علم دری بر وی گشاده گردد .

  هرگاه درخواب خنده کندغمناک گردد و هرگاه در خواب گریه کند بزودی شادمان گردد.

  هر گاه در خواب زخم یا زخم دار بیند به قرض مبتلا گردد.

  اگرنجاست در خواب بیند یا بخورد یا غرق شود یا در بیت الخلا افتد مال حل ا ل رفته به حرام افتد .

  قمار ، نرود ، شطرنج و سایر آلات بازی از این قبیل در خواب بیند یا بازی کند به غم و غصه مبتلا گردد .

  در خواب طفل گردد بعد از سن بسیار دولت بر وی روزی گردد و جوان پیر شود در خواب از بزرگ و کوچک خواری کشد .

  هرگاه محاسن خود را در خواب تراشید از گناهان توبه کند.

  هر گاه موی خود را سفید در خواب بیند معبر گردد و هر گاه موی سفید را سیاه در خواب بیند ذلیل می گردد.

  هر گاه پیر ،جوان شود کارهای وی دشوار گردد.

  هر گاه مرده و به خاک رود عمرش دراز شود .

  هر گاه مرده در خواب بوسه کند از غیب خبری می رسد و چیزی به دست می یابد .

  در خواب زن مردم بیند مال دنیا به دست آورد .

  گوشت مرده بخورد مال میراث به دست آورد .

  هر گاه با مادر خود جما-ع کند به حج رود به امر خدا و هر گاه در خواب لوا-ط کند ضرری بر وی میرسد و پشیمانی می آورد .

  با برادر خود جفت شود حذر کند از فتنه بدگویان و هر گاه در خواب با عمه خود جما-ع کند کار قبیح بر وی روی دهد .

  هر گاه با زن خود جما-ع کند دولت و عزت به او رو می اورد و هر گاه با کنیز خود جما-ع کند نیکی به وی روی دهد و شاد گردد.

  هر گاه چشمش کنده در خواب بیند از وطن خود دور می افتد و هرگاه چشم او کور شود برادرش بمیرد و غمناک گردد .

  هر گاه گوش خود را بریده در خواب بیند عمه یا خواهر یا خاله او بمیرد .

  در خواب ناخن بگیرد موت جد و پدر خود را می بیند .

  چنار ، سرو ، ارغوان ، صنوبر ، کاج و از این قبیل بیند عمر دراز یابد و هر درخت دیگر تعبیرش همین است .

  دریا ، کشتی و ملاح در خواب بیند حق تعالی دولت بر وی کرامت فرماید و اگر دید که به دریا رفته و گوهر آورد کیمیا گری آورد بهره ورگردد.

  حصار ، برج ، قلعه و یا شهر در خواب بیند مال و دولت به دست آورده را از دست می دهد و مفلس گردد.

  شمع و چراغ در دست بیند کارش به بهبودی می رود .

  مسجد در خواب بیند بدی مذهب و دین می شود.

  فصل بهار در خواب بیند از عمرش بر خوردار گردد و تابستان درخواب بیند عزت ، حرمت ، روزی وی گردد و پاییز در خواب بیند شاد گردد و محترم باشد و زمستان در خواب بیند محنت و غم و کدورت روی دهد .

  هر گاه مرد را زن بیند عاجز و بی چیز گردد و هر گاه زن را مرد بیند کارش بالا گیرد و دولت یابد .

  مهمان در خواب بیند فرزند صالح آورد .

  هر گاه در خواب شبانی کند عیش و کامرانی یابد و هر گاه در خواب ساربانی بیند منصب روی دهد.

  تاج بر سر در خواب بیند بهی دولت می رسد و از محنت خلاص گردد.

  هر گاه سر بریده در خواب بیند مالش تلف شود از دستش می رود تا مفلس گردد.

  رنگ و حنا در خواب بیند کسب به دست خود افتد .

  آسیاب در خواب بیند آشفته خاطر گردد .

  بیماری در خواب بیند اندکی ناخوشی میابد هر گاه از زیر بالا رود ترقی کرده و به منصب می رسد و دولت و عزت می یابد .

  هر گاه از بالا به زیر آید ذلت روی دهد از منصب خود نا امید گردد.

  بازار ، دکان ، تاجر ، عطار ، بقال ، و روغن فروش در خواب بیند دولت یابد و به عزت می رسد .

  سیّد در خواب بیند نیک بخت شود .

  هرگاه در خواب سورنا نوزاد بشنود صاحب علم و معرفت گردد.

  مؤذن در خواب بیند از گناه پاک شود .

  هر گاه در خواب ریسمان بازی بیند علم می خواند .

  هر گاه رشته در خواب بیند زود به سفر می رود و عازم ولایت غربت نماید.

  طهارت ، وضو ، غسل و کیسه کشیدن در خواب بیننده خوشدل و عزیز و مکرم گردد.

  اگر اعضای بدن خود را بریده بیند از گناه بیرون آید اگر موی سر خود را دراز بیند ناخوش می شود و باید صدقه داد.

  اگر بیند دندان بالایش افتاده خواب بینده مرگ پدر و خویشان پدری را می بیند و اگر دندان پایین او بیفتد مرگ مادر و خویشان مادری را بیند.

  اگر چشم خود را کور بیند دل شکستگی و غم روی می دهد اگر دست خود را بریده بیند مرگ برادر بیند اگر پای خود را بریده بیند بیند خواهرش وفات می کند.

  اگر خود را برهنه بیند از دست خلق رهایی یابد اگر بیند که خود را شانه می کند از گناه بیرون آید و اگر سر تراشید سر خودرا بیند از غم خلاص شود .

  اگر حجامت در خواب بنید به دولت و راحتی برسد .

  منبع: paiamak.com
  rOyayema دیدگاهی بنویسید

  تعبیر خواب مرده – مردن

  یکی از خواب هایی که بسیار متداول هست و البته تعابیر بسیار زیادی نیز دارد تعبیر خواب مرده می باشد . دیدن مرده در خواب می تواند به شکل های زیادی باشد . ممکن است مرده ناراحت باشد یا گرسنه یا سردش باشد یا اینکه مرده با لباس سفید باشد یا در مردشور خانه در حال شستن باشد یا در قبر و تابوت باشد . در این پست که برای شما آماده کرده ایم حالت های مختلف از ابن سیرین و منوچهر مطیعی و حضرت یوسف و ابن خلیل (ع) آورده ایم . برای خواندن به ادامه مطلب بروید .

  تعبیر خواب مرده به روایت امام جعفر صادق

  دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.

  اول: مال.

  دوم: ظاهرشدن مشکل.

  سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

  تعبیر خواب مرده به روایت محمد بن سیرین

  اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بودی و او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید و ناراحت است ، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنان بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد. اگر بیند مرده جامه های نیک و پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با لباس سفید و جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

  تعبیر خواب مرده به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده دید به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند. اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید (یا مرده ای را در مهمانی ببیند) دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

  ابن خلیل می گوید …..

  اگر دیدید که مردشور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید – تدفین مرده – مرده در قبر- بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود اگر مرده را می شناختید یعنی حال مرده در آن جهان خوب است . اگر دیدید مرده زنده شده یا زنده می شود یا از قبر بیرون می آید یا در حال لبخند زدن و خندیدن و خندان هست یعنی حال مرده خوب است و روحش خوشحال و خندان است و اگر مرده دوباره بمیرد (مردن مرده ) یا مرده را ناراحت و گریان ( در حال گریه کردن – گریه می کند ) دلیل است که روح مرده از چیزی ناراحت است . اگر مرده برهنه ( بدون لباس ) یا عصبانی باشد دلیل است که توشه چندانی ندارد و چشم امیدش به خوبیهای شما در این دنیاست . اگر دیدید کفن پوش است یا با لباس سفید و جامه سفید بر تن دارد یعنی روح مرده شاد است . اگر دیدید مرده ای تشنه و گرسنه هست برای شادی روحش به نزدیکان نیازمند باید خیرات بدهید . اگر دیدید مرده در حال لرزیدن هست و سردش شده چند فقیر را لباس بدهید .

  اگر در خواب ببینید که مادر یا پدر یا فرزند شما بمیرد یا مرد ( تعبیر خواب مردن پدر و مادر و فرزند – بچه – فامیل – نزدیکان و بستگان – عمه – عمو – عشق ) و بطور کل مرده شدن زنده یعنی آنها طول عمر خواهند داشت . دیدن جنین مرده یا مرده ای که حامله باشد نشان از این هست که خدا به شما یا یکی از بستگان نزدیک فرزندی می دهد که طول عمر زیاد دارد .

  نالیدن و ناراحت بودن و نابینا بودن مرده :اگر دیدید که مرده در حال قرآن خواندن است – نماز خواندن مرده -یا مرده کمک بخواهد یا با لباس مشکی و سیاه است یا لاغر شده یعنی از شما کار خیر می خواهد و این خیر فقط در کمک به دیگران است .

  اگر دیدید که در حال بوسیدن مرده هستید یا او را بغل کرده و در آغوش گرفتید طول عمرتان زیاد می شود یا دوستی قدیمی را دوباره می یابید که عامل موفقیت شما در زندگی می شود .

  اگر طلا ، پول ، لباس ، غذا یا چیزی از مرده بگیرید بسیار خوب است و نشانه موفقیت در کارهاست و اگر طلا ، پول ، غذا یا چیزی به مرده بدهید یا با او بروید خیلی خوب نیست و باید در زندگی محتاط تر باشید . این بدی ممکن است مالی باشد یا جانی . بهتر است برای رفع بلا به دوروبریهای خود کمک کنید تا دنیا هم به شما خوبی برگرداند .

  تعبیر خواب مرده از حضرت یوسف پیامبر ع

  دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد

  دیدن سلام کردن به مرده شادی بود

  دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید

  دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

  دیدن جسد مرده (جنازه مرده) در خواب به معنای طول عمر هست .

  اگر مرده را خونین ببینید ۲ امکان وجود دارد .

  ۱- مال او از راه درست به دست نیامده .

  ۲- به مرده ظلم شده است .

 14. تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران.

 15. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

  اگر مردي بيند كه پستان مردي مي مكد، دليل كه بيمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بيند كه از پستان ميخورد، دليل كه كار دنيا بر وي بسته شود

 16. تعبير خواب به روايت جابرمغربي

  پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وي. اگر زني بيند پستان او بريده است، دليل كه دختري بميرد. اگر مردي بيند كه بريده است، زنش بميرد. اگر زني بيند در زير پستان، پستاني ديگر برآمد، دليل كه دختر آورد. اگر بيند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دليل كه احوال فرزندانش نيكو است، يا دختر را به شوهر دهد. اگر بيند از هر دو پستان خود شير مي خورد، دليل است كه او را غم و ملامت رسد. اگر بيند از پستان وي شير به شكم او مي شد، دليل او رازياني رسد. اگر بيند كه يك پستان بسوخت، دليل كه دخترش را شغلي افتد از پادشاهي. اگر بيندبر مالش زيادت شود، ليكن با مردمان ملامت است.اگر زني بيند كه او را پستان آويخته بودند، دليل كه از حرام پسري آورد.

 17. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

  معبران پستان را در خواب دختر تعبير کرده اند و شيري که از پستان مي تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز مي گرددو مربوط مي شود. خون به جاي شير از پستان، مالي است حرام و پولي است غير مشروع که از طريق غير مجاز تحصيل مي گردد و برخي از معبران نوشته اند مال يا غنيمتي است که با رنج و ستيز به دست مي آيد اگر زني در خواب ببيند به جاي شير از پستانش خون مي تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال مي رسد. اگر مردي ببيند که پستانش شير آورده چنان چه مجرد باشد عاشق مي شود و ازدواج مي کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت مي رسد. براي زن و دختر جوان ديدن اين خواب کاملاطبيعي است و نشانه سلامت و عمر طولاني است. برخي از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زني ببيند که پستان او را بريده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از يک حادثه ناميمون خبر مي دهد و اگر دختري ببيند که پستان او را بريده اند در عشق شکست مي خورد و در مراحل احساسي که در پيش دارد کامياب نمي شود.

 18. تعبیر خواب بدنیا اوردن بچه چیست

 19. تعبیرخواب اینکه نوزاد دوقلو داریم که مادر بزرگش که فوت کرده او را در کنارش خوابانده و نوزاد دیگر را در اتاق دیگر خوابانده

 20. سلام من خواب یک بچه دیدم که داشت شیرخودم رو میخورد که یک دفعه گریه کرد و سینه رو ول کرد دیدم که کلی دستشویی کرده و شیر از سینه هم مثل فواره میومد بیرون و من داشتم بچه را میشستم.

 21. سلام اگه در خواب بچه ام را كه حالا بزرگ هست را نوزاد ببينم تعبيرش چيست؟

 22. سلام اگه بچه خودم را كه حالا بزرگ هست را نوزاد ببينم تعبير چيست؟

 23. سلام من يه دختر مجرد هستم كه ديدم يه بچه كوچيك و زيبا در دستم دارم و همش بقل من بود و ان نوزاد خيلى اشنا بود

 24. سلام من مجرد ولی در شرف ازدواج هستم خواب دیدم دایی بنده یک پسر نوزاد که تازه متولد شده بود زیبا و کوچک و لبخند و خنده بنظرم به لب داشت دقیق یادم نمیاد ، به لب داره ، و دادن به من تا ازش مراقب کنم ، یعنی کلا برای منه ، تعبیرش چی هست ؟

 25. سلام من مجرد ولی در شرف ازدواج هستم خواب دیدم دایی بنده یک پسر نوزاد که تازه متولد شده بود زیبا و کوچک و لبخند و خنده بنظرم به لب داشت دقیق یادم نمیاد ، به لب داره ، و دادن به من تا ازش مراقب کنم ، یعنی کلا برای منه ، تعبیرش چی هست ؟

  • ابن سیرین

   یعنی شما به زودی از دنیا می روید یعنی می میرید
   تا یک هفته ی دیگر

 26. سلام خسته نباشید
  من خوب دیدم از برادر شوهرم بچه دارم
  و دوبار تا بحال این خواب رو دیدم
  وخواب دیدم دختر از ایشون دارم.
  لطفا در تعبیر راهنماییم کنید
  ممنوم

 27. سلام من دخترمجردم چند روز یه بار خواب میبینم که بچه دارم که به اون شیر میدم و این خواب بدجور منو ناراحت کرد بچه هم همیشه پسر

 28. سلام. مکرر خواب دیده ام که بین اقوام و آشنایان هستم و یک بچه کوچک که بغل دیگران است شادی و خنده میکند و دوست دارد بغل من بیاید. و در برخی از خوابها بغلم هم آمده و من با او بازی میکنم و کودک نیز شاد است. در برخی خواب ها بچه معمولی و در برخی خوابها فربه و نسبتا چاق و سفید است.

 29. سلام. چندین بار خواب بچه ناشناسی را دیده ام . به این صورت که در بین اقوام هستم و بچه ای ناشناس هم هست که در بعضی خوابها معمولی و در بعضی سفید و تپل است به صورت شاد و خندان . دوست دارد که به بغل من بیاید گاهی هم بغلم می آید و شاد است و من او را بازی می دهم . ممنون میشوم اگر در تعبیر این خواب مرا کمک کنید.

 30. خواب دیدم مادرم بچه شده تعبیر چیست

 31. سلام خسته. نباشيد
  من خواب ديدم كه در كنار جاده اي هستم وپيام جاده ي. جاي سر سبز بود كه ي روزخانه هم بود دستي گاو از كنارم رد ميشد كه ناگهان ي بچه فيل هم ظاهر شد وب طرف گاو رفت وشروع كرد ب خوردن شير گاو
  لطفا رهنماي كنيد
  ممنون ميشم

 32. سلام.روزتون بخیر.
  دیشب شب بیست و هشتم ذی الحجه بعداز اذان صبح خواب میدیدم پسر خالم که چندماهشه دارم شیر میدم.ولی تو خوابم کوچیکتر بود.انگار چهارماهه یا کمتر.بیقراری میکرد خالم دادش بغلم و بهش شیر دادم و خوابید.وقتی دادمش بغل خالم دوباره گریه کرد ولی من دیگه از اونجا رفتم.من هنوز مجردم .خیلی دوس دارم تعبیر خوابمو بدونم

 33. سلام.روزتون بخیر.
  دیشب شب بیست و هشتم ذی الحجه بعداز اذان صبح خواب میدیدم پسر خالم که چندماهشه دارم شیر میدم.ولی تو خوابم کوچیکتر بود.انگار چهارماهه یا کمتر.بیقراری میکرد خالم دادش بغلم و بهش شیر دادم و خوابید.وقتی دادمش بغل خالم دوباره گریه کرد ولی من دیگه از اونجا رفتم.من هنوز مجردم .خیلی دوس دارم تعبیر خوابمو بدونم

 34. من مرطب خواب میبینم از شوهری که چندسال پیش جداشدم هنوز زندگی میکنم ومادر شوهر وخواهرش هنوز بامن هستن درحالی که درخواب هی به خودم میگم من که جداشدم چرا اینها هنوز هستن واین خواب چندین بار باجریانات مخطلف تکرار میشه ومنواعزاب میده

 35. فريبا
  در خواب ديدم همسايه ما كه ناشناس بودم نوزادش دچار سوختگي شديد شد و بعد از جراحي تا حد زيادي بهتر شده بودمنتها گريه ميكرد من و خانم ديگري جهت كمك مراجعه ميكرديم با برخورد تند مادر طفل مواجهه شديم بنظر شما تعبيرش چيست ممنون

 36. سلام من دخترمجردی هستم درخواب دیدم که نوزاد دختری در اغوشم است که گمان میکردم از کسی است که اورا دوست دارم درصورتیکه نزدیکی نداشته ایم .. بعد از مدتی کودکی بزرگ شد و چادربرسرکرد و به سمتم دوید خواهشا پاسخ بدید ممنون

 37. سلام

  • من دختری مجرد هستم (البته جدا شدم )
   خواب دیدم بچه دار شدم اما اون بچه بچه من نبود
   چند نفر بودن من بهشون میگفتم من این بچه رو شیر دادم و خوابوندم ولی بچه من نیست
   چندتا بچه بودن که من بین اونا دنبال بچه خودم میکشم.

   • تعبیرش اینه که کیر یکی تو کونت میره بعدش آب کیرش میره تو کوست و بچه دار میشی. پس مواظب باش که وقتی آب اون پسره میاد کیرش تو کونت نباشه

 38. خواب دیدم بچه دار شده بودم اما بچم به بچه یه نفر دیگه عوض شده بود
  من هی میگفتم من بچه رو شیر دادم و خوابوندم ولی بچه من نیست داشتم بین چندتا بچه دنبال بچه خودم میکشم. .

 39. من دختری مجرد هستم (البته جدا شدم )
  خواب دیدم بچه دار شدم اما اون بچه بچه من نبود
  چند نفر بودن من بهشون میگفتم من این بچه رو شیر دادم و خوابوندم ولی بچه من نیست
  چندتا بچه بودن که من بین اونا دنبال بچه خودم میکشم.

 40. سلام.خواب دیدم باشوهرم به منزل دوستش میرویم دستمون یک پسربچه هست که مال خودمونه،سفید وتپل ولی قیافش وخودش ناقص العقله،یکدفعه تواون مهمونی چشمم بهش میافته که نازتر وتپل تر شده،منم باحسرت نگاش میکنم،بیزحمت تعبیرخوابم روبگویید.

 41. درخواب دیدم همسرم دختربچه ی رادرخاک دفن کرده وحس میکنم ازبچه فرزندمان است ودختر
  ولی وقتی خاک راجستجومیکنم نوزادی دران نیست

 42. درخواب دیدم همسرم دختربچه ی رادرخاک دفن کرده وحس میکنم ان بچه فرزندمان است ودختر
  ولی وقتی خاک راجستجومیکنم نوزادی دران نیست

 43. تدفین بچه ی خودم توسط همسرم

 44. سلام .من در خواب دیدم که بچه ی من راکه دختر است به کس دیگری میدهند بدون اینکه به خود من بگویند ومن هرچه دنبال شخصی که بچه ام را برداشته میروم بچه را به من نمی دهد ….ممنون ازشما

 45. سلام من خواب دیدم که بچه ی من که دختر است را به کس دیگری می دهند بدون اینکه به من بگویند ومن هر چه دنبال آن شخص میروم که بچه رابدهد ولی او نمیدهد…ممنون

 46. خواب دیده بودم دختر بچه ی غرق شده اون نجات دادم و راه نفسش را باز کردم انقدر خوشگل و ناز بود که تصمیم گرفتم خودم بزرگش کنم این معنیش چی میشه

 47. باسلام.وقت بخیر،خواب دیدم که نوزادهستم،درآغوش پیامبر که بنده رورودستشون،به بالاپرتاب میکردن ومیگرفتن در همون حین می دیدم که برپشت اسب سوارهستن

 48. باسلام،خواب دیدم که پیامبربرپشت اسب سوار هستن،نوزادی دردستان که او ابه هواپرتاب میکردن ومیگرفتن درهمین حین دآسمان اسم ائمه نقش می بست،،،،لطفا راهنمایی کنید

 49. خواب دیدم صاحب بچه شدم ولی شیر از سینه ام نمیاید بچه ام بخورد تعبیرشو لطف کنین به من بگین

 50. خواب دیدم بچه دار شدم بچه هرچی سینه ام را می مکد شیر نمیاد لطفا تعبیرشو بهم بگین

 51. سلام خسته نباشیدمن دوروزخواب میبینم دارم به یه نوزادشیرمیدم .نوزادشیرمیخوره ومقداری شیرازدورلباش میریزه…میشه تعبیرش بگیدخیلی ممنون

 52. سلام من دوروزخواب میبینم نوزادی راشیرمیدم.نوزادردرحین شیرخوردن به من نگاه میکنه وشیرازگوشه لباش مقداری میریزه.لطفاتعبیرشابگیدمرسی

 53. تعبیر خواب نوزاد پسر گم شده وگرفتن خانواده آن را به سرپرستی درصورتی که یک نوزاد درخانواده است از دید برادر

 54. تعبیر خواب نوزاد پسر گم شده وگرفتن خانواده آن را به سرپرستی از دید برادر

 55. سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی از بچه های بستگان رو به فرزندی قبول کردم واون بچه در بغل من ادرار کرد میشود لطفا تعبیرش را بگوید

 56. سلام خسته نباشید تعبی خواب بچه نوزا د .آن بچه مادرش مجرد است وپدر هم ندارد و آن دختر دنبال اسم برای اوست .. لطفا تعبیرش را بگوویید

 57. در خواب دیدم ازهمسری که ازهم جداشدیم صاحب یک پسر خیلی خوشکل شدم واین بچه به محض دیدن من که در آغوش مادرش بود با خنده وشادی سعی میکرد که بیاد در آغوش من

 58. سلام من یه دختر مجردم خواهرم درخواب دیده من به پسرش شیر میدهم تعبیرش چیست

 59. سلام من خواب دیدم ک یک پسر بچه ای عریان در بغل دارم ک این بچه صورتش مانند مردریش زرد دارد ک در آغوشم گریه میکند.گویا بچه مال خودم است.ولی وقتی ک گفتم الان پدرت میاد همسرم از در وارد نشد عشق قبل از ازدواجم وارد خانه ام شد و اورا پدر بچه ام خواندم.متاهل هستم فرزند ندارم.ممنون میشم کمکم کنید.

 60. باسلام.و درودو خسته نباشید.پسری هستم بیست ساله و مجرد خاب دیدم دختری ک از اشناهام هس از بنده صاحب نوزاد دختری شده اما حال خودش هنوز خوب نبودو عدم توجه ب من داشت بچه رابغل کردم .اگر امکانش هس واضح تعبیرش کنید ممنون

 61. در خواب دیدم که نوزاد دختری به دنیا آوردم خیلی قشنگ بود و دو جفت گوشواره به شکل دلفین در گوشش داشت تعبیر آن چیست

 62. سلام 6سال تلاش کردم بچه دار شم نشدم متاسفانه آرزوش ب دلم موند و از همسرم ک از قبل خودش بچه داشت جدا شدم
  حالا دیشب خواب میبینم که بچه دار شدم وخیلی عادی دارم زندگی میکنم ولی خیلی احساس خوشبختی نمیکنم همش ب خودم میگم ینی چی شد ک بچه دار شدم
  تعبیرش چیه؟؟؟

 63. از همسرم بخاطر بچه دار نشدن جدا شدم و حالا خاب میبینم ک ازش بچه دارم ولی خودش نیست
  تعبیرش چیه

 64. با سلام بنده عجیب ترین خواب عمرم رو دیدم در خواب دیدم که با 8 پیامبر در یکجا جمع شده و قرار بود که منجی دنیا و آخرین پیامبر بدنیا بیاد به نام ایوب ولی نه از یک زن بلکه از یک مردم چون میترسیدن که کسی بفهمه و اون رو بکشه من هم در اونجا حضور داشتم بدنیا آمد و بعد به ما حمله شد ما با اهریمنی میجنگیدیم که نشانی بر پیشانی داشت به وضح چهره تمام هشت پیامبر را میدیدم بعد به دریا رفتیم و ادامه جنگ ما در جایی شبیه به دریا بود حضرت موسی دریا را شکافت واقعا وحشتناک بود دره ایی در میان دریا بوجود آمد که آب دریا در آن میریخت تا جایی که جایی که ما بود تبدیل به گل شد فقط بعد جلوتر رفتیم گنبدی طلایی را دیدیم شبیه به مرقد امام رضا که روی آب ساخته شده بود وقتی که داخل رفتیم دیدیم که مردم تا سینه در آب هستن و در حال سینه زنی و عزاداری بودند با خود گفتیم چرا اینجا اینطوری شده چرا مردم اینکار را میکنن بجای اینکار بیایید با اهریمن بجنگیم انها میخواهند آخرین پیامبر یعنی ایوب را بکشند بعد رفتیم بیرون و به طرف دیگر از حرم رفتیم آنجا چیزی شبیه به یک هتل چند ستاره بود و شراب میفروختن و چندین نفر که لباس عربی برتن داشتن در حال رقص و پای کوبی بودن و خوردن شراب وقتی که این صحنه ها را دیدیم با ناراحتی بیرون آمدیم و خودمان به جنگ با اهریمن رفتیم در میان درگیری من یک بار یک نشان که بر روی پیشانی اهریمن بود از کندم و اهریمن بی حال شد و افتاد سربازانش به من حمله کردن وقتی که خواستم نشان را در دریا بندازم از من گرفتن و دوباره بر روی پیشانیش چسباندن و دوباره قوی شد این ظرفی را دیدیم که پر از آهن گداخته بود و ظرفی پر از آن را روی اهریمن ریختیم و نابود شد و از او تنها یک پلاک طلا باقیماند که آن برداشتم سربازانش که دیدن اهریمن نابود شده پا به فرار گذاشتن خواستیم آن ها را هم بکشیم حضرت عیسی گفتن بگذارید بروند که یکباره بار از خواب پریدم .

 65. سلام وقتتون بخیر خواب دیدم پسر بزرگم قسمتی از پای چپش سوخته و روی نشیمنگاهش حفره بزرگی است تعبییرش چیست ؟

 66. من دختری مجرد هستم و با یک نفر ک همدیگر را ب نیت خیر دوست داریم،دوست هستم،خواب دیدم که باهم ازدواج کرده ایم و من صاحب یک پسر شدم،ولی مادزم با من قهر بود و به فرزند من سیسمونی نداد،ولی همسرم بدون هیچ نگرانی وقتی پسرم ۲۰ روزه شده بود گفت،ان طلا ها که گردن مادرم هست را برای همچین روزی خریده ام و با پول انها یک سیسمونی خوب میخریم،نگران نباش

  اگر میشود تعبیر خوابم را بگویید ممنون میشوم

 67. سلام،من دختر مجرد ی هستم.
  خواب دیدم که پسر خوشگل و تپلی دارم حدودا دوساله،تو خوابم شوهر داشتم اما یادم نمیاد کی بود .لطفا تعبیر شو بگین.ممنون

 68. سلام من دختر مجردی هستم،خواب دیدم که یه پسر خوشگل و تپل دارم حدودا دوساله،تو خوابم شوهر داشتم اما یادم نمیاد کی بود.لطفا تعبیرشو بگین

 69. من و همسرم در فاصله زمانی خیلی کم از هم مثلا یک یا دوروز هر دو خواب پسر دار شدن دیدیم. همسرم نوزاد رو در خواب دیده بود اما من نوزادی ندیدم فقط تخت بیمارستان رو دیدم و اینکه بهم مژده دادن که بچه ات پسره.

 70. نازی قنبری

  خواب دیدم خواب هستم ودست نوزادی کنار تختم در دست منه ولی خود نوزاد رو نمیبینم وهمسرم وارد اتاق شده و خیلی چاق شده بهش میگم بیاد کنارم بخابه یه دفعه دست نوزاد ناپدید میشه.

  • سلام من در حال طلاق از شوهرم هستم و برادر شوهرم باعث جدايى ما شده ومن ديشب خواب ديدم برادرشوهرم صاحب يك نوزادپسرى شده كه هم حرف ميزنه هم راه ميره در صورتى كه جارى من فقط دو تا دختر بزرگ داره و هميشه دلشون پسر ميخواسته البته الان سنش بالاست و بچه دار نميشه تعبير اين خواب چيه؟

 71. سلام درخواب دیدم زایمانن کردم وبچه ام پسر است تعبیرش چیست؟

  • من در خواب دیدم از پشت مبل منزلم یک بچه ای یک ساله بیرون آمد.کله ی بزرگ.وکچلی داشت.وچشمان درشت ابی داشت.وبه من می خندید.ومن حیرت زده همسرم را صدا زدم. واز خواب بیدار شدم. در ضمن من برای بار دوم بود که این خواب را می دیدم.لطفا مرا در تعبیر این خواب راهنمایی کنید.

 72. سلام .من خواب دیدم ی بچه ایی رو ب من سپردهاند ومن مثل مادر مراقبشم ولی مادرش من نبودم. و پدرش افسردگی داشت بچه رو میوورد خونه ما..و بهش توجه نداشت .گویا من پدرش رو میشناختم .ولی بچه مال من نبود از سر دلسوزی نگهش میداشتم .تو خوابم یهوویی بچه مریض شدو مدام بالا میوورد.منم تمیزکاری میکردم. دو تا بچه تقریبا 10 و 5 ساله این کودک رو اورده بودند گفتند باباش داده بدیم دست شما .
  لطفا جواب منو بدین تقریبا دوبار دیدم این خواب تو اولی نوزاد بود ک من پرستار بیمارستان بودم و بهم گفتند بچه رو ب مادرش نشون نده.ولی من دلم سوخت مادرش التماس میکرد .نشونش دادم.

 73. سلام من خواب دختر بچه یک ساله را دیدم که فکر کنم بچه فامیل بود اما نمیدونم بچه کی بود مواظبش بودم و تو خواب میگفتم ای کاش خدابهم بچه بده و براش رفتم خرید بعدش بردمش تو بازار ماهیهایه عجیبو غریب اما خیلی زیبارو دیدم

 74. من در خواب دیدم از پشت منزلم یک بچه ای یک ساله بیرون آمد.کله ی بزرگ.وکچلی داشت.وچشمان درشت ابی داشت.وبه من می خندید.ومن حیرت زده همسرم را صدا زدم. واز خواب بیدار شدم. در ضمن من برای بار دوم بود که این خواب را می دیدم.لطفا مرا در تعبیر این خواب راهنمایی کنید.

 75. سلام من خانمی ازدواج کرده هستم خواب دیدم نوزاد دختری زاییدم که وقتی خواستم شیرش بدم دیدم مثل آدم بزرگ دندان داره شیرش ندادم تعبیرش چیه

 76. با سلام،با توجه به اینکه دختری مجرد هستم خواب دیدم نوزادی که فرزند خودم نبود( فکر میکنم دختر بود)در اتاقی از گرسنگی گریه میکرد من وارد اتاق شدم و در حال که سینه ام زخم شده بود و با شیر دادن درد میگرفت با رضایت به او شیر دادم که با ولع تمام خورد و پس از آن نوزاد به نشانه تشکر لبخندهای بسیاری به من زد اگر امکانش هست تعبیرش را میخواستم،باتشکر

 77. با سلام،با توجه به اینکه دختری مجرد هستم خواب دیدم نوزادی که فرزند خودم نبود (فکر میکنم دختر بود)در اتاقی به خاطر گرسنگی گریه میکرد و من وارد اتاق شدم و در حال که سینه ام زخم بود و با شیر دادن درد میگرفت با رضایت کامل و از سر دلسوزی به نوزاد شیر دادم و با ولع تمام خورد و در آخر به نشانه تشکر به من لبخند زد اگر امکانش هست تعبیرش را میخواستم با تشکر

  • من دختری مجرد هستم خواب دیدم که ی دختر بامزه دارم که پدرشو میشناختم ولی تنها نگهداریش میکردم خیلیم دوسش داشتم تعبیرش چی میشه ؟

 78. من عقدمم همش خواب میبینم خیلی بچه دارم همشونم دختربوودن خوشحال شاد هنوزم وقتی میخوابم خواب دخترهای زیادمیبینم.

 79. سلام من متاهلم خواب دیدم یه بچه بغلم پسره ولی خیلی کوچولوه از نوزاد هم کوچیکتر همش میچرخونمش
  تعبیرش چیه

 80. با سلام ،من عقد کردم ،خواب دیدم یه بچه دارم که واسه اولین بار دارم شیرش میدم اونم تند تند شیر میخورد تعجب کرده بودم یه نوزاد واسه اولین بار چطور میتونه انقدر خوب شیر بمکه

 81. سلام من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم ی نوزاد دختر بهم دادن گفتن این بچه مال توعه بعد که بچه رو گرفتم یادم افتاد این بچه مال من نیست و من هنوز ازدواج نکردم و تازه دیشب تصمیم به ادواج گرفتم میخاستم برم سمت بچه که یهو دیدم اون بچه ی تازه به دنیا ومده تمام دندوناش کامله من از این بابت ترسیدم ولی نمیدونستم بچه رو نگه دارم یا بدم پرورشگاه بنظرتون تعبیرش چیه

 82. سلام من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم ی نوزاد دختر بهم دادن گفتن این بچه مال توعه بعد که بچه رو گرفتم یادم افتاد این بچه مال من نیست و من هنوز ازدواج نکردم و تازه دیشب تصمیم به ادواج گرفتم میخاستم برم سمت بچه که یهو دیدم اون بچه ی تازه به دنیا اومده تمام دندوناش کامله من از این بابت ترسیدم ولی نمیدونستم بچه رو نگه دارم یا بدم پرورشگاه بنظرتون تعبیرش چیه

 83. من دختری مجرد هستم خواب دیدم نوزاد پسری دارم و در مسجد هستم و به او آش میدهم ناگهان با تمام تعجب نوزاد ۱-۲ روزه شروع به راه رفتن میکند بدون اینکه لغزشی داشته باشد.

 84. سلام خسته نباشید دختری مجرد و باکره مرتب خواب ببیند ازدواج کرده و داماد را نبیند و بعد مدتی باردار است و در خواب خوشحال است

 85. دختری باکره مرتب در خواب ببیند ازدواج کرده و داماد را نبیند و بعد از مدتی باردار است

 86. سلام
  من خانمی ازدواج کرده ام
  خواب دیدم داخل ماشین دنبال یک داروخانه میگشتیم قرص برای بارداری بگیریم یک فرد غریبه بچه کوچکی را بغل من گذاشت
  تعبیر خوابمو لطفا بگید

 87. سلام خواب دیدم مادرم زایمان کرده و اونم خودم بودم در حالی که من در سن الانم در کنار مادر بودم و خودم را که نوزاد به دنیا اومده در بغل مادرم بودم در اغوش کشیدم و از ش مواظبت میکردم در خواب نوازد خیلی زیبا بود

 88. سلام خواب ديدم يكي از بستگانم كه در حال حاضر هم باردار هست بچش رو به دنيا أورد البته به اجبار چون كيسه آب پاره شد بچه كوچيك بود مادرم اون انداخت تو شيشه كه سرفرصت بچه رو دربيارم تا نفس بكشه من تو شيشه اي ك بچه رو انداخته بودن رو نگاه كردم به جز بچه يه مار كوچيك هم بود تو شيشه ولي شكل مار نبود يه جواريي قيافه كارتوني داشت اومدم به مامانم بگم اين مار اينجا چيكار ميكنه كه خودش متوجه شد و گفت هيس هيچي نگو
  بعد از خواب پريدم ميشه تعبير خوابم رو بگين من به شدت نگرانم ممنون

 89. زنی خواب دیده من فرزندی زیبا زاییده ام که بسیار قشنگ بوده وزنی امده یک پارچه سبز روی سر ان نوزاد انداخته

 90. زنی خواب دیده من فرزندی بسیار زیبا زاییده ام ویک زن دیگر امده پارچه ای سبز بر روی پیشانی او انداخته وهمان زن اولی ذوق کرده وگفته خدا این بچه رابه ماداده چقدر نازه و…

 91. سلام در خواب دیدم که زن داداشم باردار است و یک نوزاد پسر بدنیا اورد ک یک چشمش کور بود.تعبیرش چیست خیلی نگرانم .چون زن برادرم باردار است و من کاملا بی اطلاع بود واین خواب را دیدم.نوزاد پسر هم دارهب

 92. 18 ربیع الاول خواب دیدم، من یك زن جوان بیوه هستم، پارسال توسط یك دوست با آقایی آشنا شدم كه خیلی زود متوجه شدم ادم خوبی نیست، دیشب خواب دیدم كه ایشون با یك خانومی كه رابطه نامشروع داشته حاملش كرده ولی اون زن بچه رو نگه نداشته و این آقا بچه رو در شكم خودش قرار داده و حالا با عمل سزارین به دنیا آورده وحالا همه اومدن بیمارستان دیدنش و یك خانم دیگه ای كه قبلا صیغه این آقا بود و من میشناسمش چون همزمان با اون خانوم با من هم بود آمده بیمارستان دیدنش و به بچه داره با قاشق آب تربت میده، تعبیرش چیه؟ خیلی ذهنمو درگیر كرده لطفا جواب بدید، ممنون

 93. دوستان خواب دیدم که یه پسر خیلی با نمک دارم خیلی نگرانشم با هم داریم از یه سخره با نردبون تنابی بالا میریم اون جلو بود من خیلی مراقبش بودم وقتی رفتیم بالا خوابوندمش رو سینم و خیلی دوستش داشتم من زنم ندارم

 94. من دختری مجرد هستم خواب دیدم نوزادی( بنظرم پسر بود) دارم و به آن شیر میدهم و از زیادی شیر روی صورت بچه ریخت و در ضمن دوس نداشتم کسی منو ببینه .
  لطفا تعبیر کنید با تشکر

 95. من دختری مجرد هستم و خواب دیدم که بچه ای در اغوش دارم و به ان شیر میدهم و از زیادی شیر روی صورت نوزاد ریخت و نوزاد به نظرم پسر بود و در ضمن دوست نداشتم کسی منو رو ببینه .
  با تشکر

 96. پسری هستم مجرد 22ساله خواب دیدم که اول پای پسر بچه ای را شکستم و بعد سر دختر بچه ای را بریدم و بعد دو سه پسر بچه را دیدم که گریه میکنند

 97. من مجرد هستم. خواب دیدم تو یه خیابون شلوغی دارم راه میرم پشت سرم یه مرد با یه پسر بچه کوچیک که همراش بود دارن راه میرن من میرم کنار که اینا رد بشن، بچه میوفته توی جوی اب( جوی اب نداشت) بچه رو بغل میکنم میارمش بیرون اون یارو میگه که من پدرش نیستم. بچه نگاه معصومی داشت و به بچه میگم از این به بعد من پدرت میشم و بغلش میکنم. لطفا تعبیر کنید

 98. سلام،دختر مجردی هستم که یک بار خواب دیدم باردار هستم و چند باری خواب نوزاد دیدم و اخیرا خواب دیدم در حال شیر دادن به بچه هستم ،تعبیرش چیه

 99. دختر مجردی هستم، خواب دیدم نوزاد دختری دارم که من مدام به او شیر میدهم. حتی شیر خود را میبینم.

 100. سلام من دختر مجردی هستم که در خواب دیدم پسر بچه تقریبا یکی دوساله ای را یافتم و سپس وقتی میخواستم به دنبال والدینش بگردم او را گم کردم

 101. سلام من در شرف ازدواجم ديشب خاب ديدم ي پسر ناز ك شكل دختر خاهر شوهرمه از نامزدم ب دنيا اوردم من خيلي دوسش داشتم خونوادمم ناراضي بودن ولي چون محرم بوديم زياد مخالفت نميكردن من خيلي بچه رو دوست داشتم و كنارخودم ميخابوندمش وشيرش ميدادم
  خودم حس خوبي ب خابه دارم ولي نميدونم تعبيرش چيه

 102. سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم 4قلو خیلی خوشگلی توی هستن که میگن مال توان اون نوزادان هم برام میخندن وانگار من واقعا مادرشونم براینکه من مجردم

 103. سلام من متاهل هستم خانم – خواب دیدم حامله هستم و موقع زایمان سر و دست بچه از بالای شکم بیرون اومده .بعد از بدنیا آوردن بچه یکی از چشمهاش خیلی زشت و بزرگ بود .بعد از یه مدتی به شکل معمولی برگشت میشه تعبیرشو بگین

 104. خواب دیدم نوزای به دنیا آوردم نوزاد بیماره و نمی ذارن من ببینمش من مدام می گفتم من شیر دارم و سینه ام رو فشار میدادم کلی شیر می یومد ولی من به هر طریقی بود پیداش کردم و از شیر خودم بهش دادم و هر غورط شیری که می خورد باعث می شد حالش بهتر شه و سفید تر می شد و سلامتیش رو بدست می آورد

  • س من خواب دیدم یک برادرزیمان کردپسر بدنبااورد پسرخوشکل بودمن بغلش میکردم

 105. با سلام من دختری مجرد هستم دیشب در خواب دیدم که در راهی میرفتم پسر بچه کوچک دو ساله ای را دیدم و با خودم بردمش همینجوری مواظبش بودم وازش نگهداری میکردم پسره خیلی باهوش و خوش سر و زبون بود و بیشتر از سنش میفهمید منم ذوقش میکردم تا اینکه فهمیدم دو سالش نیست و یازده سالشه رشد جسمی نداشته بعد یدفه گذشتش رو یجوری فهمیدم که خانوادش اون نمیخواستن و یه پیرمرد بزرگش کرده و دیگه داشته میمرده بچه رو گذاشته سر راهبعدش نفهمیدم چی د از خواب بیدار شدم هر کی میتونه و علم تعبیر خواب داره لطفا تعبیر کنید مرسی

 106. یک بچه که تازه به دنیا اومده بود رو دادند بهم دختر هم بود گفتند بردار برو منم بغلش کردم بردم ولی یک نوزاد سنگین وزن بود گفتم چقدر سنگینه پرستاره لبخندی زد گفت بردار تازه به دنیا آمده
  گفتم تازه به دنیا آمه انقدر سنگینه تقریبا پنجاه کیلو وزنش بود

 107. با سلام..من خواب دیدم که بچه ای دارم که بهشم خیلی افتخار میکنم..بغلش میگیرم..اما اون بچه شیر هست..قهوه ای براق و زیبا..اما بچه منه!!!!!!!! میشه تعبیرشو بهم بگید

 108. سلام ، خسته نباشید ، من خواب دیدم ک خواهرم صاحب پسری بسیار زیبا شده ولی بعد متوجه شدیم ک کور است و خیلی هم ناراحت بودیم ، تعبیرش رو‌میشه برام بفرستین ، ممنون

 109. سلام خسته نباشید .من خواب دیدم در محل کارم بچه ای را بغل گرقتم که مال خودم است بچه خوابیده بود من هنوز بچه ندارم .ممنون

 110. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم بچه خودم که خوابیده بود در بغل داشتم من بچه ندارم لطفا تعبیرش را برام بگین ممنون

 111. سلام.همسرم دیشب خواب دیده من بعد از تحمل درد دوقلو دختر زاییده ام و بسیار خوشحال بوده ایم.
  سه فرزند دیگرم که هستند هم با او بوده اند و او زایمان مرا حس میکرده.
  تعبیرش چیه؟یه وخ حامله نبااااشم??اونم دوقلوووو

 112. سلام . مادر من دیشب خواب دیده که در خواب خانم داداشم یک دختر به دنیا اورده بعد بیدار شده و به خانم داداشم گفته که چه خوابی دیده اما داداشم ناراحت میشه که چرا مامانم خوابش رو برای خانم داداشم تعریف کرده (چون داداشم بچه ی 2 ماهه اش رو از دست داده ) بعد از خواب بلند شده .
  خواهش می کنم تعبیرش رو بگین ؟؟؟؟???

 113. سلام من حامله هستم مادرمم تازه فوت کرده فامیلام همش خواب میبینن که مادرم یه بچه یا یه نوزاد همراشه توروخدا بگین تعبیرش چی میشه؟؟

 114. سلام.آقا من نه بچه دارم نه ازدواج کردم ولی خواب دیدم که با یکی ازدواج کردم بچه دار هم شدم.خیلی باحال بود ?

 115. من دختر نامزدی هستم و خواب دیدم که نوزاد شش قلو دارم میشه تعبیرش کنین

 116. سلام خسته نباشین من تو خواب دیدم یه پسر بچه ای رو پیش خودم نگه میدارم ک خیلی آروم و خوشگل و کسی ک دوستم داره اومده البته باباش هم باهاش اوو بهم میگه بابامینا فهمیدن بچه پیشه توئه و ازم میخاد زچه رو بهش بدم و ببرمش.منم بچه رو بهش میدم.

 117. سلام
  خاب ديدم داشتم از كنار خونمون با عجله ميرفتم كه يهو يه چيزي ديديم چراغ گرفتم ديدم يه بچه نواز كه زخمي شده و داره از سرش خون مياد و گريه ميكنه
  احساس كردم من اون كارو كردم (زخمي شدن بچه )
  اصلا بچه رو نميشناختم بردم كه ازش نگه داري كنم

 118. سلام من در خواب دیدم که یک پسرکوچک دارم که بغل همسرم است در حالی که در دنیای واقعی بچه نداریم

 119. سلام من در خواب دیدم پسربچه ای دارم که بغل همسرم بود. درصورتی که ما بچه نداریم

 120. سلام، خواب نوزاد دختر خودم رو دیدم تازه بدنیا امده ک وقتی شیر مادر میخوره حالش بهم میخوره، لطفا تعبیرشو بهم بگید.

 121. سلام من خواب دیدم یه بچه سر راهی پیداکردن هیچکس نگه نمیداره من گفتم چون خانومم بارداره بدید من بابچه خودم نگه میدارم اسمشم گزاشتم حسین میخاستم تعبیرشو بدونم باتشکر

 122. سلام من دیشب خواب دیدم همسرم یه نوزاد پسر به من داده میگه ازش مراقبت کن ولی من نمیدونم بچه کی هست اولش نگهش داشتم اما بعد از چند ساعت که بردمش دستشویی لباس خواستم تنش کنم خواهرم گفت میخوای نگهش داری من گفتم حوصله بچه خودمو ندارم حالا اینم بیاد یه موقع باهاش دعوا میکنم گناه داره به همسرم گفتم برو پسش بده اما اون با اصرار و خشم میگفت باید نگهش داری خواهش میکنم تعبیرش و بهم بگید نگرانم

 123. سلام خواب دیدم همسرم نوزاد پسری رو که نمیدنم مال کیه میگه نگهش دار منم گفتم من حوصله بچه خودمو ندارم یه موقع باهاش دعوا میکنم گناه داره ببر پسش بده اما اون عصبانی شد اما بچه رو خیلی دوست داشتم لطفا تعبیرش و بدید من خیلی نگرانم

 124. سلام من باردارم خواب دیدم یکی از بستگانم بهم در باغ دختر بچه میده تعبیرش چیه ممنون میشن الان بگید

 125. سلام ببخشید من خواب دیدم که یه بچه بغلم بود ونمیدونستم که از کیه بعد به وسیله یه نفر فهمیدم و رفتم که اونو به مادرش بدم و من هی می گفتم که این بچه ۶۰روز پهلو مادرش نیس میشه تعبیر کنید فقط خیلی زود مرسی

 126. سلام من خواب دیدم که یه بچه پیسم بود که از کسی دیگه بود منم رفتم بچه رو پس بدمو هی تو خواب می گفتم این بچه ۶۰روزه پلو مادرش نیس میشه تعبیر کنید تازه مجردم هستم

 127. سلام ببخشید من خواب دیدم که یه بچه بغلم بود ونمیدونستم که از کیه بعد به وسیله یه نفر فهمیدم و رفتم که اونو به مادرش بدم و من هی می گفتم که این بچه ۶۰روز پهلو مادرش نیس میشه تعبیر کنید فقط خیلی زود مرسی تازه مجردم هستم

 128. خانم قمری آقانوروزی

  سلام من متاهلم و خیلی منتظریم ک بارداربشم و بچه داربشیم.چندشب پیش خواب دیدم نوزادی بدنیاآوردم دختره اماشیرندارم بهش بدم شیره خشک میدم وپدرم همش اسرار میکرد که شیره خودمو بدم بهش.بعدش ازخواب پریدم و وقتی بازم خوابیدم خواب دیدم ک در مکه هستیم و مشغول زیارتیم باپدرمادرم ک اونا دارن دعا میکنن من بچه داربشم و خدا ب من یه دختر صالح بده.میشه تععبیرشو بگید الان بعده اون خواب دل درد شدید گرفتمو حالت تهوع دارم

 129. من عقد كردم بعد ى شب خواب ديدم ى بچه پيشم بود شير خوار بود من سينمو گذاشته بودم تو دهنش شير بخوره بعد من ميگفتم اين پسر منه اما خالم ميگفت ن اين داداشته درحاليكه من سينم تو دهنش بودو شير ميخورد

 130. سلام من خواب ديدم كه مادرم صاحب بچه اي شده، تورخواب صورتشو نديد

 131. سلام من خواب ديدم كه مادرم صاحب بچه اي شده، تو خواب صورتشو نديدم ولى فكر مى كنم دختر بود ، فقط تو كالسكه بود و با من و مامانم تو خيابون راه ميرفتيم ، تعبيرشو ميشه بگيد .

 132. من خاب دیدم ک یه بچه دارم و داشتم بهش شیر میدادم.من ازدواج نکردم.وحتی توی خاب هم ازدواج نکرده بودم واز خودم میپرسیدم من ک ازدواج نکردم و رابطه ای نداشتم این بچه از کجا اومده.خیلی عجیب بود.لطفا بگید تعبیرش چیه

 133. من خاب دیدم بچه دارم وداشتم بهش شیر میدادم .من ازدواج نکردم وحتی توی خاب هم ازدواج نکرده بودم و ازخودم میپرسیدم من ک ازدواج نکردم و رابطه ای نداشتم این بچه از کجا اومده خیلی عجیب بود.لطفا بگید تعبیرش چیه

 134. مهتاااااااب

  من خاب دیدم بچه داشتم و داشتم بهش شیر میدادم من مجردم و حتی توی خاب هم مجرد بودم و ازخودم میپرسیدم من ک ازدواج نکردم و رابطه ای نداشتم این بچه از کجا اومده خیلی عجیب بود لطفا بگید تعبیرش چیه

 135. سلام ،ممنون از مطالب خوبتون.من دو تا برادر دارم كه هر دو ازدواج كردند و هر كدام يك بچه دارند.چند وقت پيش ديدم برادر كوچكترم دو قلو دارند و من و برادر بزرگترم خيلي براي بچه ها ذوق داشتيم چون واقعا زيبا بودند.ديشب خواب ديدم كه اينبار برادر بزرگتر دوقلو دارند و آنها هم خيلي شيرين و دوست داشتني بودند.من يكي از آنها را برداشتم و با ماشين هودم رفتم تا جايي.يكجا كه توقف كردم و پياده شدم عينك آفتابيم توي جوي إل افتاد و چون بچه بغلم بود از كسي كمك خواستم اما تا اومدم از اون آقا تشكر كنم ماشينم سرجايش نبود و من باور نميكردم كه ماشينو دزديدن.بچه هم همش در بغل من بود و خيلي آرام و شيرين.
  ممنون ميشم اگه تعبيري داره اين خواب بهم بگيد…

 136. مجید مرادی

  صبح بعد از هم خوابی با همسرم خواب دیدم که پسرم را بد جوری دارم کتک میزنم ویه دفعه اؤن گلوی. من رو. گرفت وتا خفگی. فشار. داد

 137. من و همسرم کارمون به دادگاه کشیده و من اصلا راضی به طلاق نیستم خواب دیدم یه پسر کوچولو داریم که میخواد ما رو آشتی بده تورو خدا تعبیرش رو واسم بگید دلم نمیخواد شوهرم طلاقم بده آیا ربطی داره

 138. من و همسرم کارمون به قهر و دادگاه کشیده و من اصلا دلم نمیخواد طلاق بگیرم اما شوهرم اصرار به طلاق داره دیشب خواب دیدم یه پسر کم سن وسال داریم که دلش میخواد ما آشتی کنیم آیا شوهرم منو طلاق میده یا تعبیرش چی میتونه باشه تو رو خدا جواب بدین

 139. خواب دیدم دخترم به دنیا اومده ، بسیار زیبا و آرومه ، ولی کف دست و انگشتاش و کف پاش و انگشتاش بزرگتر از حالت معمولیه ، ولی خنده رو بود وزیبا
  همسرم 8 ماه بارداره و منتظره به دنیا اومدنشیم

 140. خواب دیدم در مهمانی خانواده گی مان وارد شدم و دختر داییم فرزند دختر چاقی را به دنا آورد ه بود که بچه خوش خنده ای بود
  و یکی از همکارانم هم در آنجا حضور د اشت که او هم صاحب فر زند د ختر ی بود که در حال خوابانیدن او بود چهره بچه او ر ا به خاطر ندار م

 141. تعبیر خواب گم شدن بچه ی غریبه چیست؟
  چندین بار این خواب رو دیدم

 142. سلام من تو خواب دیدم که یه نوزاد کنارم خوابیده که گلوش رو بسته بودن چون معلوم نبود بچه کی بود وقتی خواستم گلوش رو باز کنم مامانم گفت باز نکن گرسنش میشه یهو بچه اسممو صدا زد گفت بهم قند آب بده خودشم دندونای بزرگی داشت تعبیرش چیه؟

 143. مادر شوهرم خواب دیده که من بچه دار شدم و بچه پسره تعبیرش چیه ؟؟؟

 144. فرزند خود : خوشبختی

  کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

  بچه های کوچک : غم و غصه

  دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

  کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

  کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

  بچه ای که میدود : نیکبختی

 145. اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.

 146. دیدن خواب بچه ‏ى لاغر در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏ شوید.

 147. اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.

 148. اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى ‏رسید.

 149. آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

 150. در کتاب سرزمین رویاها :

  خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

  خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

  دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

  دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

 151. من و همسرم الان فرزندی نداریم ولی قصد بچه دار شدن داریم. دیشب همسرم خواب دیده که مرگ فرزندمون بهش الهام شده. خواهش میکنم تعبیرش رو بگید.

 152. سلام
  خواب دیدم که رفتم به زیارت امام رضا علیه السلام و دوتا بچه دوقلو داشتم
  درصورتی که بچه ندارم
  لطفا تعبیر خواب رو بفرستید

 153. من خاب دیدم بچه داشتم و داشتم بهش شبر میدادم .من ازدواج نکردم و حتی توی خاب هم ازدواج نکرده بودم و ازخودم میپرسیدم من ک ازدواج نکردم و رابطه ای نداشتم این بچه از کجا اومده .همش برام سوال بود

 154. من مجرد هستم
  چند شب است خواب ميبينم فرزندي پسري دارم كه بسيار خوشكل و در اغوشم است بسيار خوشحال مي شوم در خواب همرايش بسيار خوشحال هستم
  تعبيرش چيست لطفا جوابم را بدهيد ؟؟؟
  منتظرم ممنونم .

 155. سلام
  مجردم اما خواب دیدم بچه دار شدم و دختره
  تعبیرش چیه؟

 156. دنیا به رویتان میخندد و هم از نظر مالی و هم از نظر علمی بیشرفت خواهید کرد

 157. با سلام حدود دوسال پیش بچه ام به رحمت خدا رفت شب گذشته خواب دیدم خدا باز هم بچه ای به من داده که شکل و شمایلش مثل همان بچه مرحومم است او را بغل گرفته و در گوشش اذان گفتم.لطفا”تعبیرش را برام ایمیل کنید

 158. درخواب پسربچه ۱۰یا۱۲ساله ای که ظاهرش کوچکتراز سنش بود امدووگفت من پسرتوام….لطفاتعبیرش وبگین

 159. درخواب دیدم که جنینی را ازرحم خودم بیرون کشیدم طوری که حتی روده هایم هم بیرون اومد وبعد خواستم که آن را در توالت بندازم

 160. سلام هنه چرت خودتون و الکی مشغول نکنین با تشکر ممنون که خوندید:-)

 161. ديدن خواب دختربچه همسايه كه خيلي تپل ولي أزمن جدانميشه

 162. سلام اگه خواب ببینیم از کف پای یک بچه ماهی بیرون می اوریم تعبیرش چیست ؟

 163. من خواب ديدم نوزاد پسري به دنيا اورده ام كه صحبت ميكند
  وبه همراه او يك سوره از قران بود

 164. سلام به نظرم در اینده شما صاحب اولادی میشوید که باعث عاقبت به خیریتان میشود.

 165. درود من چند شبه خواب یه بچه غریبه ای رو می بینم که دارم بزرگش میکنم .تعبیرش نبود

 166. سلام من خواب دیدم یه پسر بچه خیلی خیلی زیبا رو با چشمای آبی و موهای روشن ک بیماری سل داشت رو ب فرزندی قبول کردم

 167. زندایی من خواب دیده که مادر بزرگم که فوت شده نوزادی را زیر آب گرم گرفته وانوزاد همون موقع مرده تعبیرش چیست زنداییم نگرانه

 168. مامانم خواب دیده ک دوتا نوزاد تو گهواره بودن و یکیش از پسره خودم بود یعنی نوم بود ولی اون یکیو نمیشناختم ولی میدونستم از خودمه
  میشه تعبیرشوو بگین

 169. خواب دیدم نوزادم بدنیااومده واون روقنداق کردم وروی نان تافتون گذاشتم میشه تعبیرش روبگین

 170. سلام من تو خواب دیدیم یکی پسراورده بعدبغل من بود ولی بچه ی من نبودتعبیرش چیه ممنون

 171. من باردارم و در خواب ديدم زايمان كردم و يك دختر زيبايي را بع دنيا اوردم تعبيرش چيست

 172. سلام من یک پسر هستم که در خاب دیدم مانند زن حامله شدم و بچه به دنیا اوردم تعبیرش چیست

 173. شیرین محمدی

  سلام.توروخدا تعبیر خواب منم بگید.من طلاق گرفتم. خواب دیدم دو تا دختر به دنیا آوردم که چشمام خیلی زیبایی دارند

 174. سلام من دختر مجردی ستم که خواب دیدم که بچه بغلمه و بچه خودمه و حس مادری بهش دارم و خیلی دوست داشتنی بود میشه تعبیرشو بگین.

 175. سلام .من هراز گاهی خوابای عجیبی میبینم
  دیشب خواب دیدم یه بچه بدنیا آوردم اونم راحت وسریع داخل دستشویی….یه انجیرم دستش بود .من مجردم
  بچه هم پسر بود
  ممنون میشم اگه زودتر جوابمو بدید .

 176. خواب دیدم بچه دختر خالمو بغل گرفتم دختر خالم سه تا دوقلو داشت همشونم نوزاد بودن من دوتاشونو بغلم گرفتم بیرون بودم یکیشونو رو نیمکت گذاشتم نزدیک قطار و اتوبوس بودم بچه ای که تو بغلم بود رو داشتم لالایی میخوندم یا من گوشی تو گوشم بود یادم نیست اصلا صدارو نمیشندم داشتم میرفتم طرف اتوبوس که برم ولی یک دفعه صدای بچه ای رو که رو نیمکت گذاشته بودم رو شنیدم هواهم تاریک بود خیلی ترسناک بود تو خواب ترسیدم انگار به چیز ترسناک به بچه نزدیک میشد من دویدم وبچه رو گرفتم نوزادا همسون دختر بودن بعد سوار اتوبوس شدیم تو اتوبوس مادرشونم بود بعد خونه رفتیم بعد از چند روز دختر خالم رفت ولی پتوی یکی از بچه هاش یادش رفت ببره

 177. بچه ای نوزاد که مال خودم نبود سعی میکرد از من شیر بنوشد اما اجازه نمیدادم ولی بالاخره خودشو به سینه من رساند و شروع کرد به مکیدن شیر کمی که نوشید دیدم درد نداره سینه بعدی رو با رغبت بهش دادم.

 178. سلامم.
  حدود یک سال از طلاق من و همسر سابق من گذشته امشب خواب دیدم که او بعد از جدای یک پسر زیبا رو با چشمان ابی درشت حاصل شده و می‌گوید فرزند متو است و من مخالفت میکردم واقعا حیرانم

 179. سلام
  من مجرد هستم و مادرم حدود ٥٠سالشونه
  ديشب خواب ديدم يه پسربچه بغلمه واينجور كه مشخص بود اين پسر بچه رو مادرم دنيا اورده بود خييييلي با ذوق زياد در آغوش گرفته بودمش و قربون صدقه اش ميرفتم و باهاش بازي ميكردم و اونم خيلي آروم توي بغلم بود
  بعد توي خواب پسرخالم بهم گفت معلومه خيلي دوسش داري گفتم آره اسمشم ميخوام خودم انتخاب كنم و رو به برادر بزرگترم گفتم تو ميگي اسمش رو چي بزاريم؟ برادرم گفت امير
  بهش گفتم امير خوب نيست چون اسم برادر كوچيكم اميرحسين هست و با اون قاطي ميشد
  در آغوش گرفته بودم و باهاش بازي ميكردم و داشتم فكر ميكردم اسمش رو چي بزارم
  تعبيرش چيه ؟!

 180. سلام خسته نباشید..من مجردمو خواب دیدم با پسر یکی از آشناهامون ازدواج کردمو یه دختر دوساله دارم این دختر انقد خشکل بود که نگو.. میشه بگین تعبیرش چی میشه؟؟

 181. سلام.من خواب دیدم بچه به دنيا اوردم ولی یه مشکلی داشت انگار معلوم ولی خیلی کم معلوم.بعد گویا تقصیر دکتر بوده که معلول شده،پسر هم بود،تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

 182. یه دختر

  من دختر هستم و خواب دیدم که از کسی که عاشقش هستم جدا شدم و با کس دیگه ای ازدواج کردم و بچه به دنیا اوردم که خیلی شیرین بود و با تمام عشق دوستش داشتم اما یهو پشیمون شدم و خواستم طلاق بگیرم و حتی قسد بچه رم بزنم
  تعبیرش چیه

 183. سلام لطفا تعبیر این خوابو بهم بگید حالم خیلی بده خواب دیدم دامادوخواهرم از روخداشناسی جنازه ه ی دختر وبچشو چال کردند که رو زمین نمونه هیچکس جرات این کارو نداشت اما اونا داشتن بعدش دیدم تو خواب ترسیدن و رفتن درش بیارن کل روستام میدونست اونا این کارو نکردن همه این دختررو دیده بودن واما خودم اونجا بودم یه جای مثل جنگل بود نزدیک رودخونه که شدم بچه ی که مرده بود وچشاش باز بود رو دیدم چشمای آبی خیلی هم خوشکل ..اما مرده بود خیلی هم کوچیک بود ..تعبیرش چی میشه ..

 184. میخواهم بگم که اگرخواب دیده باشیم که یکمرده یک خانم راولادت داده باشد یعنی چی

 185. سلام من باردار هستم وبعد اذان صبح خواب دیدم که عمه ام با پدرم تماس گرفته و میگوید فرزند پسر وسالمی به دنیا آوردم لطفا تعبیرش کنید؟

 186. سلام من مجرد هستم خواب دیدم که پسر دارم ۳چهار ساله و بااو مشغول بازی فوتبال با برادرم وپسرش هستم وبه جایی توپ با سنگ ریزه بازی می کنیم

 187. محبوبه

  سلام من دیشب خواب دیدم زنداداشم بچه دختر دوقلو داره من باهاشون بازی میکنم و بغلشون میکنم.این بچه ها درشت بودن و خشگل.تعبیرش جیه..بنده مطلقه هستم

 188. سلام.لطفا تعبیر خوابمو بگید.من متاهل هستم.اما بچه ندارم.خواب دیدم یه نوزاد تو بغلمه.نمیدونم نوزاد مال من بود یا نه.بهش هیچ حس و توجهی نداشتم.بعد بهش شیر دادم.نوزاد تا شیر خورد شیر رو برگردوند.حالش بد بود.من شروع کردم پشتش رو مالیدم.یک دفه توی چشمان نوزاد حس کردم چه درد وحشتناکی داره و چقدر مریضه.خیلی درد میکشید و بی تابی میکرد.بعد از دیدن این صحنه یه حس عجیب دوست داشتن بوجود اومد.خیلی نگرانش بودم و دوسش داشتم.اون نوزاد پسر بود.و داشت میمرد و من التماس میکردم یکی کمکم کنه تا من ببرمش دکتر.در ضمن از سینه خودم هم بهش شیر دادم.تورو خدا تعبیرشو بگید

 189. سلام من از همسرم 2 ساله جدا شدم و با خانوم دیگه ای در شرف ازدواجم خواب دیدم از همسر قبلیم 4 نوزاد دارم و همسر جدیدم هم (4 نوزاد باردار است یا به دنیا اورده دقیقا یادم نیست یکی از این دو حالت بود) تعبیر خوابم چیه از سر شب که خوابیدم این خواب رو دیدم تا صبح که بیدار شدم

 190. سلام . من خانم بیوه هستم با فرزند . چند مدت گذشته خواب نوزادی دیدم که مال خودم است و وقتی وارد اتاق شدم آن را بغل کردم و احساس خوبی به من دست داد و به خواهرم گفتم چقدر قشنگ است. خیلی زیبا رو و سفید بود .

 191. سلام من الان برای بچه دومم باردارم تو ماه چهارمم.بتعداد چن بار خواب دیدم که یه نوزاد دختر سفید و خوشگل بدنیا آوردم و بهش شیر میدم.تعبیرش رو دقیقا بگین.ممنون میشم

 192. سلام لطفا تعبیر خواب منو بگین من هرروز اینجا سر میزنم که تغییر خوابمو ببینم.لطفا بگین مرسی

 193. سلام من خواب دیدم که یه نوزاد پسر در آغوشم هست و تعبیرش هم اون طوری که تو سایت نوشته شده بود این هستش که بچه دار میشوید.ولی من13سالمه و مجرد هم هستم.و قبل از اذان صبح دیدم . تعبیرش چیه؟

 194. سلام.من قبل از اذان صبح خواب دیدم که بچه نوزادی در آغوشم هست و پسر هم هستش.و اونطوری که تو سایت نو شته شده بود صاحب فرزند میشوید.ولی من مجردم و13 سالمم هست.تعبیرش چیه؟چند سال دارم این خواب رو میبینم

 195. سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم ک برادرم صاحب سه قلو شده است در خواب دیدم ک لب بچه به طور خیلی واضح شکافت شده وقتی ک یکی از بچه ها را بغل کردم گفت مشهد کجاست ؟ امام رضا کیست ؟بچه شروع کرد به گریه کردن ولب او به طور باورنکردنی سالم شد انگار ک شکافی وجود نداشت و بعد شروع کرد به خندیدن ؟

 196. سلام من خواب ديدم كه خانه من را آتش گرفت بسيار بسيار آتش بلند و تيز همراي دود زياد در آن وقت من خواب بودم همراي پسري خودم كه يك ساله است آن هم خواب بود من إستاد شدم پسري خود را در كمپل پيجيدم و إز خانه فرار كردم لطفأ خواب من را تأبير كنيد

 197. سلام من خوشبختانه از بزرگترين اشتباه زندگيم دارم به نام شوهر دارم جدا ميشم حکم طلاق بنا به درخواست شوهرم داده شده است و مهريه و حقوق من هم تعيين شده است ولي ديشب خواب ديدم باردارم و زايمان کردم و پسري بدنيا آوردم و شب را با پسرم تا صبح خوابيدم صبح با تعجب که چرا در طول شب پسرم اصلا بيدار نشده و او کمي صورتش کبود بود ترسيدم که مرده باشد او را تکان دادم خوشبختانه زنده بود خيلي خوشحال شدم که زنده است زود شروع کردم به او شير دادن ولي با يک شلنيگ کوچک که يک سرش قيف کوچکي داشت و آن را بر سينه ام محکم کرده بودم و سر ديگر شلنگ را به دهان پسرم گذاشتم واو شروع به مک زدن کرد نوک سينه ام کمي درد مي کرد انگار اولين شير داشت از وجودم به سمت سينه ام مي آمد سپس او آنقدر شير خورد که کاملا سير شد و جالب اينکه زود بزرگ شد اول دو ماه شد بعد يک ساله شد بعد هفت ساله شد و شروع به بازي کرد

 198. سلام من خواب ديدم با همسرم به مسفرت رفتيم با قطار كه همراه من و همسرم يه دوقلو داشتم يه پسر و يه دختر ميشه تعبيرش را بودنم خيلي نگران هستم

 199. سلام من خواب ديدم با همسرم با قطار به مسافرت رفتيم كه من ٢قلو داشتم يه دختر يه پسر كه همراه ما بودن تعبيرش چيه خيلي نگران هستم ممنون ميشم بگين.

 200. سلام من خواب دیدم که یک بچه نوزاد دارم در حالی که مجرد هستم و نمیدانم که ان بچه پسر بود یا دختر اما بچه ای زیبا بود،تازه بچه از خواب بیدار شده بود و من هم میخواستم پوشک ان را عوض کنم اما بلد نبودم در خانه مان هم چند نفر غریبه بودن که اعضای خانواده همسرم میشدن،همسرم یکی از بستگانمان بود اما خانواده اش غریبه بودن که اعضای خانواده همسرم هم نمیدانستن چطور باید پوشک ان را عوض کنند که یک غریبه وارد خانه شد و به ما یاد داد اما خانواده همسرم اصرار به روش خود داشتند در حالی که اشتباه بود و ان غریبه هم مادر واقعی بستگانمان که در خواب نقش همسرم را داشت بود اما در خواب برای ما غریبه بود و یک غریبه دیگر مادر همسر در خوابم میشد. اگه تعبیر این خواب رو میدونین لطفا اطلاع بدین چون من الان تو یه مشکل بزرگی گیر کردم و ایا این خوابم ربطی به ان مشکل دارد؟

 201. سلام من خواب دیدم که صاحب یک نوزاد هستم در حالی که در واقعیت مجرد هستم اما در خواب همسر داشتم و همسرم هم یکی از بستگانم در واقعیت بود و من در خواب با خانواده همسرم در یک خانه زندگی میکردیم اما خانواده همسرم خانواده ای که در واقعیت هست نبودند چند نفر غریبه بودند،بچه را هم نمیدانستم پسر بود یا دختر اما زیبا بود،بچه تازه از خواب بیدار شده بود و شب قبل در کنار عمو خود خوابیده بود و بعد خواب من میخواستم پوشک ان را عوض کنم اما بلد نبودم و خانواده همسرم هم بلد نبودند که یک غریبه که در واقعیت مادر همسرم میشد اما در خواب یک غریبه بود وارد خانه شد و به ما یاد داد و رفت بیرون اما خانواده همسرم اصرار به روش خود داشتند در حالی که اشتباه بود. اگه تعبیر خواب رو میدونین لطفا اطلاع بدین چون من الان تو یه مشکل بزرگ هستم و ایا این خواب به مشکل من ارتباط دارد یا نه؟

 202. سلام درخواب دیدم ۳دختر نوزاد و۳پسر نوزاد دارم وهمگی در قنداق هستن تعبیر این خواب چیست

 203. من چندين باره كه خواب ميبينم نوزادم تازه متولد شده ومن يادم ميره بهش شير بدم مثلا يك روز كامل بعدش كه يادم مياد به بچه شير ندادم كلي غصه ميخورم. راستي من متاهلم. لطفا تعبيرش كنيد متشكرم.

 204. دختری مجرد هستم که درخواب دارای یه دختر۲ساله وپسری ۵ساله و شوهری ک چهره ش برام ناشناس بود و گویا مشکلات زناشویی هم داشتیم قصد سفر طولانی با بچه هامون ب جایی داشتیم.

 205. سلام.
  من یک خانوم مطلقه هستم که در شرف ازدواج هستم.خواب دیدم زایمان کردم 3 قلوه..یک پسر و 2 دختر ..که این بچه ها خیلی کوچولو بودن .اسم پسرو علی و اسم دخترا رو پریناز و محدثه گذاشتیم.
  که این بچه ها از من و همسر ایندم بود در خواب.
  تعبیرش کنید خواهشا.

 206. من دختری مجرد هستم خواب دیدم که بچه ای پسر به دنیا می اورم که خیلی زیبا چهره بود

 207. من دخترم و مجردم خواب دیدم به یه بچه لاغر دارم شیر میدم که اولش چاق بود بعد لاغر شد

 208. من دختری مجردم خواب دیدم بچه دار شدمو بچم تپل بود و بهش شیر میدادم اما بعدش لاغر شد..تعبیرش چیه

 209. من یک دختر مجرد هستم
  و برای بار چندم در خواب می بینم که پسر بچه ای زیبا رو را به من می سپارند ….
  اما در حال گریه است …
  چه تعبیری دارد؟

 210. سلام
  من خاب دیدم شکم یه زن باردار رو میشورم و خودش احساس ضعف داره و من همش نگرانشم

 211. سلام من دیشب خواب دیدم دخترم ک دوسال در انتظار بچه است باردار ست و میگن بچه ش دختره اسمشو بزارین فاطمه لطفا تعبیرش میکنین

 212. سلام من دیشب خواب دیدم دخترم ک دوسال در انتظار بچه است باردار ست و میگن بچه ش دختره اسمشو بزارین فاطمه لطفا تعبیرش میکنین

 213. سلام من باردارم .خواب دیدم به بچه ای که در واقعیت چند روزه مرده شیر میدم چه تعبیری داره

 214. سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم صاحل دختری نوزاد شدم ..و سر مزارو مراسم سالگردپسرخاله ام که فوت کرده هست.چندسال پیش..هستم..نوزاد ساکتی که همش خوابه و نامشروعه..مادرم اینو فهمیده بود و به روم میاورد ولی برای اینکه کسی نفهمه بچه من هست بهش گفتم هیچی نگو و میترسیدم بهش شیر بدم که کسی ببینه و بنظرم میامز گرسنه هست..بچه…و فوق العاده عاشق اون نوزاد بودم.

 215. سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم صاحل دختری نوزاد شدم ..و سر مزارو مراسم سالگردپسرخاله ام که فوت کرده هست.چندسال پیش..هستم..نوزاد ساکتی که همش خوابه و نامشروعه..پدرش رو نمیشناختم و مجرد بودم تو خوابم مادرم اینو فهمیده بود و به روم میاورد ولی برای اینکه کسی نفهمه بچه من هست بهش گفتم هیچی نگو و میترسیدم بهش شیر بدم که کسی ببینه و بنظرم میامد گرسنه هست..بچه…و فوق العاده عاشق اون نوزاد بودم.

 216. سلام خسته نباشید.. من یه دختر مجردم. خواب دیدم ازدواج کردم و بچه به دنیا آورم.. یه بچه ی تپل و خوشگل.. تو یه مسجد بودیم.. یهو چند نفر که انگار داعشی بودن بهمون حمله کردن و بعدش یه جمعیت بزرگی از مردم ایران اومدن نجاتمون دادن.. ومن خیلی گریه میکردم و بچه م خیلی خوشگل بود ولی نمیدونم پسر بود یا دختر.. هی داعشی ها رو نفرین میکردم.. تعبیرش چیه؟

 217. من دختر مجردی هستم که خواب دیدم نوزاد دختری را پشت در خانه مان گذاشته بودند و من در خواب به مادرم گفتم کاش میشد این بچه را به دوستت بدهیم.(دوست مادر من مسن است و بچه دار نشده)

 218. خواب دیدم نوزاد پسری بدنیا آوردم خیلی خوشگل بود ولی یکی از چشمهای بچه ماه گرفتگی داشت که من خیلی ناراحت شدم

 219. من متاهلم خواب دیدم نوزاد پسر زیبایی بدنیا آوردم ولی یک چشم نوزاد ماه گرفتگی داشت پوست دور چشمش قرمز بود

 220. من خواب دیدم بچه داشتم اول شیرنداشتم بعد شیرم خیلی زیاد شده بود بچه ام شیرمیخورد بعد راهم میرفت

 221. طبق اطلاعات کوچیکی که پیدا کردم بچه نعمت فرصت و استعدادیه که خدا بهتون داده و شما هم اونو میشناسید وشناختید و دارید انکارش میکنید یا پسش میزنید وخب وقتی توی خوابتون میاد به هر شکلی مفهومش اینه که باید به اون بچه توجه کنید وگرنه برای همیشه از دستش میدید..من این خواب رو سه سال مدام میدیدم..کلی در موردش تحقیق کردم و مطلب خوندم و معمولا این خواب رو کسایی میبینن که به خاطر ظواهر و چیزای بی اهمیت زندگی علاقه و خواسته و استعداد واقعی زندگیشون رو دارن ول میکنن..امیدوارم حتما این موضوع رو جدی بگیرید..چون از دست دادن فرصتای زندگی یعنی خود مرگ تدریجی و جالبه اکثر کسایی که مثل من این خواب رو میبینن معمولا توی اون روز حس بدی دارن ی حس عجیب و غریب وتلخ که بعضی وقتا با خودش اظطراب و ترس و حس تنها بودن روهم میاره و کم کم تبدیل به افسردگی میشه.بزارید یک مثال بزنم چون این خواب بین خیلی از دخترایی که توی ایران تازه ازدواج میکنن رایجه.برای مثال دختری بعد نامزدیش خواب میبینه بچه داره و این خواب دلالت بر این داره که قبل ازدواجش ی هدف مهم توی زندگیش داشته که به علت مثلا ی چیز اجباری و تحمیلی به اسم ازدواج که فرهنگ اون رو مقتضی کرده اون استعدادو هدفی رو که داشته ول کرده و داره از روی ترس ووا اجبار به ی زندگی عادی ادامه میده و وقتی خواب بچه میبینه اون بچه همون هدفش هستش که ولش کرده و معمولا اینجور دخترا این خواب رو مرتبا میبینن.امیدوارم تونسته باشم کمک کرده باشم.

 222. طبق اطلاعات کوچیکی که پیدا کردم بچه نعمت فرصت و استعدادیه که خدا بهتون داده و شما هم اونو میشناسید وشناختید و دارید انکارش میکنید یا پسش میزنید وخب وقتی توی خوابتون میاد به هر شکلی مفهومش اینه که باید به اون بچه توجه کنید وگرنه برای همیشه از دستش میدید..من این خواب رو سه سال مدام میدیدم..کلی در موردش تحقیق کردم و مطلب خوندم و معمولا این خواب رو کسایی میبینن که به خاطر ظواهر و چیزای بی اهمیت زندگی علاقه و خواسته و استعداد واقعی زندگیشون رو دارن ول میکنن..امیدوارم حتما این موضوع رو جدی بگیرید..چون از دست دادن فرصتای زندگی یعنی خود مرگ تدریجی و جالبه اکثر کسایی که مثل من این خواب رو میبینن معمولا توی اون روز حس بدی دارن ی حس عجیب و غریب وتلخ که بعضی وقتا با خودش اظطراب و ترس و حس تنها بودن روهم میاره و کم کم تبدیل به افسردگی میشه.

 223. سلام من دو تا دختر خشگل دارم همسرم خواب دیدن که دوباره بچه دختر گیرش اومده میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم

 224. سلام
  من دختر مجرد هستم و خواب دیدم که یک نوزاد دختر داشتم و مدام به این فکر می کردم که این بچه از کجا اومده که برای من هست
  تعبیرش چیه؟

 225. سلام من 21 سالمه و ی زندگی نا موفق داشتم و جدا شدم . و هیچ بچه ای از اون آقا ندارم .خواب دیدم زایمان کردم و بچم پسره و دارم بهش شیر میدم تعبیرش چی میشه ?

 226. سلام خواهش میکنم هر کسی تعبیر خوابمو میدونه پیام بده
  دختر مجردی هستم که درحال شیر دادن به بچه ی یکی از اعضای خانواده دقیقا نمیدانم بودم….و در حال نگاه کردن به کودک در حال مک زدن ب سینه

 227. سلام من پسری ۱۷ ساله هستم در خواب دیدم فردی به کلاس درس ما آمده دارد میگوید که چه کسی بچه دار میشود چه کسی نمیشود که به من که میرسد میگوید که من بچه دار نمیشوم لطفا تعبیرشو بگید

 228. من خواب دیدم پسر خالم خودش به بچش شیر میداد یعنى تعبیرش چى میتونه باشه

 229. من خواب دیدم زن برادرم زایمان کروصاب پسری شدوپسرخوشکل چاق بودمن بغلش کردم

 230. من خواب دیدم تو یه طبیعت هستم شهید حججی رو دیدم خیلی خوش تیپ و ریش قشنگ و لباس خوشتیپ من وقتی دیدمش اشک ریختم و گریه کردم گفتم تو که شهید شدی حالا که زنده ای گفت نه می ینی زنده ام گفتم که پس ماجرای اون سربردیده چی بوده گفت اون پسرعموم هست به هرحال باهم روبوسی کردیم و چایی براش ریختم واقعا دوست دار بدونم تعبیر این خواب چیه نمی دونید تو خواب چقدر ناز بوده و خوشحال

 231. پسر خاله ات دوجنسه است….

 232. سلام من خواب دیدم بچه پسر دارم بعد از کسی که دوسش دارم بعد اون اونجا نیست بعد مادرمم نمیدون بچه از اونه بعد من نگاش میکنم میگم چشاش شبیه منه ابرو هاشو موهاش شبیه پدرشه که بوره بعد اصلا حس خیلی بدی داشتم اصلا دوست نداشتم اون بچه رو

 233. فاطمه
  سلام خواب دیدم یک آشنا حدود 40 ساله دارد قدش به اندازه بچه 5 ساله شده است ولی قیافه همان خودش بود با همان سن قدش کوچک شده بود

 234. سلام من خواب دیدم حامله بودم موقع زایمانم بود حتی ترس زیادی داشتم تو عالم خواب که چه جور زایمانی دارم اخرش هم گفتن سزریان وقتی بچم به دنیا امد خیلی عجیب بود اصلا به یک نوزاد نمیخورد دستاش معلول بود قد خیلی بلند اندازه یه بچه بالغ بزرگ خیلی ترسیده بودم توی خواب که چرا بچه این جوریه دائم گریه میکردم و بچه رو نمیخواستم چون معلول بود بچه تعبیر این چیه

 235. سلام من خواب دیدم بار دار بودم و موقع زایمانم رسیده بود خیلی ترس داشتم که چه جور زایمانی دارم و اخرش سزریان شدم وقتی بچه به دنیا امد اصلا شبیه یه نوزاد نبود خیلی بزرگ بود اندازه یه بچه 6یا 7ساله با دستای کاملا معلول تا بچه رو نشونم دادن اصلا دلم نمیخواستش و دائم گریه میکردم توی خواب جیغ میزدم که چرا من باید همچین بچه ای به دنیا بیارم اونم یه بچه معلول تعبیرش چی میشه

 236. سلام
  متاهلم وبچه ای ندارم.خواب دیدم بچه ام هنگام زایمان سقط شد.وقبلش هم من به سیسمونی فروشی رفته بودم.
  میشه تعبیر را بگویید؟!

 237. سلام من یه دختر۱۸ ساله هستم خواب دیدم یه مادری نوزادشو که پسر هیتش سر راه میزاره جلوی چشم من و من التماسش میکنم که این کارو نکنه بهش مبگم بچت به تو احتیاج داره و اینا التماسش میکنم که بچشو سر راه نزاره میشه تعبیرشو بگید

 238. سلام من یه دختر ۱۸ساله هستم خواب دیدم یه خانوم جلو چشم من بچه میزاره تو خیابون سر راه بعد من التماسش میکنم بچه شو سر راه نزاره بهش میگم اون بچه بهت احتیاج داره و از این حرفا ولی اون توجه نمیکنه و میره بقیه ی خوابم یادم نمیاد فکر کنم اون بچه رو برداشتم با خودم بردم اما یادمه وقتی رسیدم خونه بچه باهام نبود اما میگفتم بچه باهامه و همه هم قبول میکردن البته هم داداش کوچیکم و مامانم بودن فقط میشه لطفا تعبیرشو بگید

 239. سلام خواهر بنده خواب دیدن که من بچه ی در بغل دارم و پریشانم که الان با این بچه باید چیکار کنم ازدواج نکرده حامله شدم و بچه به دنیا آوردم .
  میشه بگید تعبیرش چیه ؟

 240. سلام خواهرم خواب دیده من ازدواج نکرده بچه دار شدم پریشونم میگم حالا باید با این بچه چیکار کنم.
  میشه تعبیرشو لطفا بگید چی میشه؟

 241. سلام من دیشب خواب دیدم حامله ام و بچه دار شدم و به دنیا اومد یادم نیست که پسر بود یا دختر ولی تپل و خوشکل بود و در ضمن من درگیر گرفتن تصمیمی هستم تعبیرش چیه ؟

 242. سلام من دشیب خاب دیدم که باردارم و بچه ام به دنیا اومد نمیدونم دختر بود یا پسر ولی تپل و خوشکل بود در ضمن من مدتی هست درگیر گرفتن تصمیمی هستم میشه تعبیرشو بگید ؟

 243. سلام من خواب دیدم خاله من چند تا بچه به دنیا اورده و جلوش گذاشته که مرده بودن و به من گفت ببین اخرین بچه که به دنیا اوردم اینجوریه که بسیار زشت بود و بلندش کرد و نشون دادکه نوزاد پاهاش سست بود و یه پاش لاغر بود و دیگری چاق لطفا تعبیر خواب رو بگین

 244. سلام من خواب دیدم خاله من چند تا بچه به دنیا اورده و جلوش گذاشته که مرده بودن و به من گفت ببین اخرین بچه که به دنیا اوردم اینجوریه که بسیار زشت بود و بلندش کرد و نشون دادکه نوزاد پاهاش سست بود و یه پاش لاغر بود و دیگری چاق لطفا تعبیر خواب رو بگین

 245. یادم رفت بگیم خاله من بیوه هم هست

 246. سلام چند نفر برام خواب دیدند که بچه دار شدم تعبیرش چیه ؟

 247. در خواب دیدم همراه همسرم و بقیه خانواده داریم میریم سفر و نوزاد شخص دیگری که نمیشناسم بغلم است و نمدونم پسره یا دختر ونوزاد در حال دست زدن و شادیه میخواستم تعبیرشو بدونم

 248. سلام شوهر خواهرم خواب دیده ک من ی پسر بدنیا اوردم اما شوهرم ک پدر بچس مواظب پسرمون نیست و ی بوس الکی اونو میبوسه و هرچی بگم ک چرا حواست به بچمون نیس بیخیال میشه و میره بیرون منم تو خواب خیلی عصبی میشم ک چرا چنین رفتار میکنه لطفا جواب تعبیر خوابم با تشکر

 249. سلام شوهر خواهرم خواب دیده ک من تو خواب ی پسر بدنیا اوردم اما شوهرم ک پدر پسرس زیاد حواسش ب پسرمون نیست و هر وقت میگفتیم ببوسش ی بوس الکی میبوسه پسرو میره بهش میگم ک چرا حواست ب پسرمون نیست ول میکنه میره بیرون منم تو خواب خیلی عصبی میشم ک چرا چنین کرد لطفا جواب تعبیر خوابم باتشکر

 250. سلام من خواب دیدم در یک مهمانی هستم و همه فامیل های مون هم اونجا هستن. یکی از اقوام من مدتی است که تنها زندگی می کند و ما خبری از اون نداریم( او یک خانم است یا یک فرزند دختر و یک فرزند پسر که بیمار است) این خانوم را در خواب دیدم که صاحب یک فرزند دختر دیگر هم شده و حدودا 4 ساله شده است این دختر. این دختر رو به شکل بسیار بسیار زیبایی در خواب دیدم، بیش ترین چیزی که توجهم رو جلب می کرد چشمای این دختر بچه بود که بسیار درشته و به رنگ مشکی بود… زیبایی خیره کننده ای داشت و من چند ثانیه به چشماش خیره شدم و به مادرش گفتم این دخترت خیلی زیبااست…. تعبیر این خواب چیه؟ آیا برای این فامیل ما قرار است اتفاقات خوبی بیوفتد؟ یا برای من که این خواب رو دیدم؟

  • سلام .من چهار ماه از شوهرم جدا شدم .دیشب خواب دیدم دست پسر بچه ای تو دیت شوهرمه ،ازش پرسیدن این بچه کیه گ،گفت پسر من و خانممه حتی اسممو به زبان اورد،خودم تعجب کردم ظفا تعبیر خوابمو بگید

 251. سلام،خوتب دیدم پسر یک سالم ازسینه خالم شیر میخوره وخالم شیر زیادی داره واز سینه اش جاری شده بود

 252. فاطمه عبدالهی

  سلام من دیشب خواب دیدم که خواهرشوهرم یه دختر گیرش اومده ولی سیاه پوست تو خواب به من زنگ زد و گفت ناخوش احوالم و کار دارم بیا کمکم کن و تو خواب یه مغازه بزرگ داشتن رفتم پیش بچه برام کلی خندیدید

 253. سلام دخترمجردی هستم وخواب دیدم بچه دارشده ام بچه ام پسره خیلی دوسش داشتم قربون صدقه اش میرفتم بهش شیرمیدادم وبچه رابه روضه هم برده بودم تعبیرش چیه

 254. سلام من پسر هستم ،مجرد هستم،خواب دیدم بچم به دنیا اومده که خیلیی خوشکل بود خیلی، که این بچه مادرش عشقم بود که 10سال باهاش بودمو نامزد کرده بودیمو بعده چند رو ز بهم خورد،یعنی وقتی این خوابو دیدم،تو واقعیت من این عشقمو نداشتمو رفته بود،تو قسم میخوردم میگفتم اون عشقمو مادرش بفهمن فک میکنن که من از عمد این کارو کردم که برگرده ولی بخدا من از عمد این کارو نکردم،بعد از خواب پریدم،ممنون میشم تعبیرشو بگین.

 255. خواهر من یک سال و نیم پیش فوت شده من دیشب خواب دیدم که خواهرم ازدواج کرده و 8 یا 9 فرزند هم دارد؟؟؟ نمیدونم تعبیرش چی میتونه باشه. خوبه یا بده؟؟؟!!!!!!!!1

 256. سلام من دختری مجردم نزدیکای ظهر بود خواب دیدم بچه دو قلو دارم یکی تو بغل من بود یکی تو بغل باباش ولی بچها گریه میکردن منم خوشحال بودم ک دوقلو دارم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 257. سلام کسی هست جواب بده و تعبیر خوابم رو بگه؟

 258. سلام صبح بخیر – خواب دیدم خواهر زادم که چند هفته است بزرگ شده در یک ساعت به سرعت بزرگ شد. لطفا تعبیرش بگید. ممنون

 259. اگر زنی در خواب ببیند که داده اند برایش انگشتری طلا بسازند تعبیرش چیست

 260. خواب دیدم که از دور یک مادرو دیدم که از فرزند بیمارش پرستاری میکرد

 261. سلام من مجرد هستم ولی خواب دیدم یه بچه دوقولو پسر دارم که خیلیم‌خوشگلن منم بهشون شیر میدم شوهرم‌هم‌کنارمه کمکم‌میکنه تعبیرش چی‌میشه؟

 262. با سلام من خواب دیدم زن یکی از آشنایان در دستان من زایمان کرد و بچه اش را به من سپارد و مادرش رفت به دکتر با اینکه اون زن را نمیشناختم و شوهرش قوم دور ما است ولی من به بچه اش شیر دادم و خودم هم متاهل هستم لطفا راهنمایی کنید خیلی نگرانم

 263. من خواب دیدم 2 پسر و 2 دختر زیبای 7-8 ساله دارم. در یکی مکان زیبا و بزرگ هم هستم اما باورم نمیشه که اینا بچه های من باشن. چون من فقط یک دختر 5 ساله دارم… با وجود این حس میکنم داره بهم القا میشه که اینا بچه های من هستن… کم کم این موضوع باورم میشه و حس اینکه این 4 تا بچه، بچه های من هستن باعث میشه برم سراغ اونا و نگاشون کنم… بخصوص به دخترا که به موهاشون دست میکشم و سعی میکنم باهاشون صحبت کنم… بعدش هم میرم سراغ 2 پسر و سعی میکنم باهاشون صحبت کنم… کسی میتونه بهم بگه تعبیرش چی ممکنه باشه؟؟؟

 264. سلام من خواب دیدم توی جمعی همکلاسی کلاس اول راهنماییم صاحب یه دختر 5 ساله ست و من با ذوق ب دخترش نگاه میکردم درصورتی که من در واقعیت چهره این همکلاسی رو اصلا یادم نبوده . ونمیدونم کجاست الان. و 10سال از اونسال ک راهنمایی بودم میگذره. مطمینم خوابم تعبیر داره. لطفا هرکی میدونه تعبیر رو بگه مرسی.

 265. سلام
  خواهرم را در خواب دیدم که نوزاد پسر بسیار زیبا و خنده رویی داشت و من مرتب کودک را بغل میکردم. نوزاد نمیخوابید و مرتب در حال بازی و خنده یا در آغوش من‌و خواهرم بود. و احساس میکنم در جایی از خوابم حرف هم زد.
  ممنون میشم تعبیرش را بفرمایید.

 266. غزال دوشنبه 2 اردیبهشت 97

  با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که دو تاپسر بچه یکی 4 ساله و یکی تقریبا 9 ماهه رو دادن به من اولش فکر میکردم که مادرشون رفته و بر میگرده اما بعد انگاری که من مسئولیت بزرگ کردنشون و بعهده گرفته بودم همه جا با خودم میبردم غذا میدادم بهشون و کلی باهاشون خوش بودم بعد از غذا دادن هم دست و روی اون پسر بچه 9 ماهه رو با آب شستم و کلی هم آب بازی کردیم ممنون میشم تعبیرش و بفرمائید.

 267. سلام لطفا تعبیر منم بگین جاریم خواب دیده پسرش داره از بلندی تو دره میفته داد میزنه که بچم افتاد تو دره ولی صدای منو میشنوه که میگمـنگران نباش من گرفتمش

 268. سلام. منم خواب دیدم تو حرم امام رضا یه نوزاد سر راهی رو پیدا کردم که خیلی خوشگل بود و بعد اونو به فرزندی قبول کردم و بهش شیر دادم.کی میدونه تعبیرش چیه؟؟؟؟.

 269. سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم یه بچه تو بغلمه و قربون صدقش میرم جنسیتشو نمیدونم و نمیدونم که بچه مال خودم بود یا نه فقط خیلی دوسش داشتم تعبیرشو بگید لطفا

 270. خواب دیدم مادرم بچه برادرم تو شکمش داره بلد گذاشت تو شکم من .من مراقب بودم بچه فشار بهش نیاد .
  این تعبیرش چیه براددم بچه نداره فعلا

 271. من نامزدهسم بعد خواب دیدم یه بچه خشگل تو بغلم اولش نامزدم نگاش نمیکرد میگف بده ولی اون خوشگل تر شد نامزدمم دیه دوسش داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.