قاصدک

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

تعبیر خواب خرگوش ديدن خرگوش در خواب خوش يمن نيست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش درتعبیر خواب خرگوش خواب هاي ما نشانه اعمال گمراهانه يي است که انجام مي دهيم و…

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

آن کارها به ما لذت متعبیر خواب خرگوشي بخشند. در نفايس الفنون نوشته شده که خرگوش زني است که الفت نگيرد و رام نشود ابن سيرين معتقد است خرگوش زني است بد و بد خو يا کنيزي نا فرمان اما زيبا و تعريفي در همين حدود. اگر ديديد خرگوش در خانه شما بچه کرده زني در خانه تان مقيم مي شود و مي ماند و ريشه مي دواند.

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

اگر به دنبال خرگوش در خواب دويديد سر در گم کاري ناخوشايند مي شويد. خوردن گوشت خرگوش مال حرام است. پوستعبیر خواب خرگوشت خرگوش بد است و ميمنت ندارد.

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

محمدبتعبیر خواب خرگوشن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفتتعبیر خواب خرگوش یا کسی بدو عطا داد، دلیل که زنی بد خواهد یا کنیزکی بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او می خورد، دلیل که چیزی اندک از زن به وی رسد.

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالی پتعبیر خواب خرگوشیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضی از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است. جابر مغربی گوید: خرگوش به خواب زنی پارسا و خاموش بود.

تعبیر خواب خرگوش , تعبیر خواب خرگوش قهوه ای , تعبیر خواب خرگوش سفید بزرگ , تعبیر خواب خرگوش سفید

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

اگر کتعبیر خواب خرگوشسی بیند درخانه او خرگوش است، دلیل که زنی بدین صفت بخواهد و پوست و استعبیر خواب خرگوشتخوان او به خواب مال …

تعبیر خواب خرگوش های کوچولو و سفید در غار های تاریک

و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیتعبیر خواب خرگوشل که به سبب عیال او را مصیبتی رسد. اگربیند گردن خرگوش را به سوی قفا در پیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند. 

تعبیر خواب خرگوش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.