تعبیر خواب سیل و سونامی

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیلزيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشدتعبیر خواب سیل. چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي آينده شما اتفاقي مي افتد بزرگ و سهمگين که چنانچه در خواب ديديد سيل حادث شده در زندگي آينده شما اتفاقي مي افتدتعبیر خواب سیل بزرگ و سهمگين که خطر آفرين است

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیل , سیل در خواب دیدن , خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنندتعبیر خواب سیل که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شودتعبیر خواب سیل. سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم تعبیر خواب سیلقدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد.

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیل , سیل در خواب دیدن , خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیلآنچه در اينجا هم ترس بيشتر از ويراني سيل اهميت پيدا مي کند و تعبیر خواب سیلگوياي تاثير در آينده بيننده خواب است. معبران نوشته اند که سيل در منطقه گرمسير نشان شادی و فرج و خير و برکت. اگر در خواب ببينيد سيل بدون خشم و خروشتعبیر خواب سیلو حتي بي آنکه شما بترسيد و بگريزيد وارد تعبیر خواب سیلخانه شما شد خوب است و سودي عايدتان مي گردد

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیل , سیل در خواب دیدن , خواب سیل , تعبیر خواب سیل گل آلود

درباره تعبیر خواب سیل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سیل ديدن سيل به خواب، دليل بر دشمني بزرگ بود يا پادشاهي ظالم. اگر در خواب بيند با سيل در كوشش بود، تعبیر خواب سیلدليل كه با دشمني درافتد. اگر بيند از سيل بيرون آمد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. ديدن سيل درخواب در ملكِ سردسير، تعبیر خواب سیلدليل غم و اندوه بود و در گرمسير، دليل منفعت و شادي بود.تعبیر خواب سیل اگر بيند كه سيل به خانه يا به كوچه درشد، دليل گشايش است.

تعبیر خواب سیل

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.