تعبیر خواب قبر کندن

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب قبر ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست تعبیر خواب قبر بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند تعبیر خواب قبر ، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، تعبیر خواب قبر يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد.

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب قبر دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، تعبیر خواب قبر دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد.

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند تعبیر خواب قبر ، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به تعبیر خواب قبر خلاف اين بود.

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر خریدن , تعبیر خواب قبر کندن , تعبیر خواب قبر پدر

درباره تعبیر خواب قبر از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب قبر اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، تعبیر خواب قبر دليل كه عمر او دراز بود.

تعبیر خواب قبر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.