تعبير خواب شنا كردن در استخر

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب شنا: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُردتعبیر خواب شنا، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.

جابرمغربی گویدتعبیر خواب شنا اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. تعبیر خواب شنااگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گرددتعبیر خواب شنا. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنادر خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن تعبیر خواب شنادر آب صاف غرق شد، دليل كه در عز دنيا غرق گردد.

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب شناشنا کردن : زندگي بي دغدغه
در آبهاي کدر : مانع
تعبیر خواب شناغرق شدن يا فرو رفتن در آب : بدبختي
شنا کردن در آبهاي با جريان تند : کاري جسورانه
تعبیر خواب شناتماشاي شناگران : تحقق يافتن آرزوها

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

تعبیر خواب شنا , تعبیر خواب شناکردن در استخر , تعبیر خواب شنا در رودخانه , تعبیر خواب شنا در دریاچه

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر  می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب شنااگر خواب ببينيد به راحتي در جايي شنا مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي با موفقيت پيش مي رويد . تعبیر خواب شنااما اگر احساس كنيد ، هنگام شنا كردن در آب مي رويد ، نشانة آن است كه از زندگي خود ناراضي خواهيد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند با يكي از دوستان خود شنا مي كند ،تعبیر خواب شنا نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة ديگران قرار مي گيرد .

3ـ زير آبي شنا كردن در خواب ، تعبیر خواب شنا نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسي و اضطراب است

تعبیر خواب شنا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.