تعبیر خواب کبوتر زخمی

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.تعبیر خواب کبوتر کبوتر در وفاداری نسبت …

تعبیر خواب انگشتر نگین سبز

درباره تعبیر خواب انگشتر اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب انگشتر اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود …

تعبیر خواب خانه قدیمی

درباره تعبیر خواب خانه از بزرگان تعبیر خواب بدانید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستیدتعبیر خواب خانه و آن …

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبراگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. تعبیر خواب قبراگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرستان , قبر در خواب دیدن , تعبیر خواب قبرمخروبه

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

ـ تعبیر خواب قبراگر زنیخواب ببیند ناگاه تاریکیبر قبرستان فرو میافتد . جاییبرایخواب نمییابد مگر قبریکه از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفیشکست میخورد وتعبیر خواب قبر به خاطر مرگ یکیاز دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرستان , قبر در خواب دیدن , تعبیر خواب قبرمخروبه

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبرابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت استتعبیر خواب قبر که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبرستان , قبر در خواب دیدن , تعبیر خواب قبرمخروبه

درباره تعبیر خواب قبر بدانید

تعبیر خواب قبراگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند وتعبیر خواب قبر نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب قبر

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 2 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.