تعبیر خواب ساعت سفید

از تعبیر خواب ساعت بیشتر بدانید  تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند.  تعبیر خواب ساعتاگر در خواب ديديد که ساعت …

تعبیر خواب برداشت پیاز

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید ابراهيم كرماني گويد:تتعبیر خواب پیاز پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به …

تعبیر خواب سگ

همه چیز در مورد تعبیر خواب سگ سیاه و سفید و زرد سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و تعبیر خواب سگ دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک …

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب آبله آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، تعبیر خواب آبله به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانیدتعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله به روایت امام صادق (ع)

 تعبیر خواب آبله آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
  1.  تعبیر خواب آبله زیادتی مال
  2. زن خواهد
  3. پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
  4.  تعبیر خواب آبله حاجت روا شدن
  5. از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.
  6. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

  7. تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست
  8. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبله در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه  تعبیر خواب آبله در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . تعبیر خواب آبله آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که  تعبیر خواب آبله از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب،  تعبیر خواب آبله بیانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلی بیتون می‌گوید:  تعبیر خواب آبله دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود  تعبیر خواب آبله را عملی کنید.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.