تعبیر خواب آبله مرغان

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب آبله آبله درخواب زيان مال بود. اگر بيند كه بر تن او آبله بود، تعبیر خواب آبله به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانیدتعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله به روایت امام صادق (ع)

 تعبیر خواب آبله آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
  1.  تعبیر خواب آبله زیادتی مال
  2. زن خواهد
  3. پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
  4.  تعبیر خواب آبله حاجت روا شدن
  5. از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.
  6. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

  7. تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست
  8. در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

 تعبیر خواب آبله در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه  تعبیر خواب آبله در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . تعبیر خواب آبله آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که  تعبیر خواب آبله از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

تعبیر خواب آبله , تعبیر خواب آبله مرغان , تعبیر خواب آبله مرغان گرفتن , تعبیر خواب آبله روی دست

در مورد تعبیر خواب آبله چقدر می دانید

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب،  تعبیر خواب آبله بیانگر ثروتمند شدن شما است.
آنلی بیتون می‌گوید:  تعبیر خواب آبله دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود  تعبیر خواب آبله را عملی کنید.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.